Toplumsal ve teknolojik gelişmeler sonucunda kamu hizmeti değişim ve dönüşüme uğrayarak dijitalleşmiş, e-devlet hizmetleri olarak da ifade edilen dijital kamu hizmetleri ortaya çıkmıştır. Söz konusu gelişmelerden kamu harcamalarının içerisinde oldukça fazla paya sahip olan kamu ihaleleri de etkilenmiş ve Avrupa Birliği Direktifleri doğrultusunda dijital kamu hizmetlerinden biri olan e-ihale uygulaması benimsenmiştir. E-ihalenin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmekte olup, son mevzuat değişikliği ile de belirli ihalelerde, e-ihalenin uygulanması zorunlu hale getirilmiş, bu durum da e-ihalenin önemini daha da arttırmıştır. Bu çalışmada, kamu hizmetinin dijitalleşmesi ve dijital kamu hizmetinin açıklanmasının ardından, dijital kamu hizmetlerinden biri olan e-ihalenin kapsamı, tarihi gelişimi, faydaları ve amacı incelenmiş, akabinde e-ihale süreci yargı ve Kamu İhale Kurumu kararları ışığında ele alınmıştır. Böylece gerek teoride gerek uygulamada oldukça yeni olan bu konulara açıklık getirilerek literatüre katkıda bulunulması ve uygulamaya ışık tutulması amaçlanmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
KAMU HİZMETİNDEKİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM SONUCUNDA DİJİTAL KAMU HİZMETİ
§I. KAMU HİZMETİNİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ
1. Kamu Hizmetindeki Dönüşüm Tartışmaları
2. Kamu Hizmetindeki Dönüşümün Nedenleri
3. Kamu Hizmetindeki Dönüşüm Süreci
4. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi
§II. DİJİTAL KAMU HİZMETİ
1. Dijital Kamu Hizmetinin Tanımı
2. Dijital Kamu Hizmeti Bağlamında Kamu Hizmetine Hakim İlkeler
3. Dijital Kamu Hizmetinin Sistemsel Boyutu
4. Dijital Kamu Hizmetinin Hukuki Boyutu
5. Dijital Kamu Hizmetinin Kapsamı

İKİNCİ BÖLÜM
DİJİTAL KAMU HİZMETİ OLARAK E-İHALENİN KAPSAMI, TARİHİ GELİŞİMİ, FAYDALARI VE AMACI
§I. E-İHALENİN TANIMI VE KAPSAMI
1. Tanımı
2. Kapsamı
§II. E-İHALENİN ÖNEMİ VE AMACI
1. Önemi
2. Amacı
§III. E-İHALENİN TARİHÇESİ VE BAŞLICA MEVZUATI
1. Tarihçesi
2. Başlıca Mevzuatı
§IV. E-İHALENİN FAYDALARI VE E-İHALEYE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER
1. Faydaları
2. Yöneltilen Eleştiriler
§V. DÜNYADAKİ E-İHALE UYGULAMALARINA GENEL BAKIŞ
1. E-ihale Yaklaşımları
2. Ülkelerin Durumu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YARGI VE KAMU İHALE KURUMU KARARLARI IŞIĞINDA E-İHALE SÜRECİ
§I. E-İHALENİN TEMEL KAVRAMLARI
1. Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)
2. Platform Sorumlusu ve Kullanıcı
3. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı
4. İhale Kayıt Numarası
5. Elektronik Kamu İhale Bülteni
6. E-İmza
7. Şifre ve E-Anahtar
8. E-Teklif
9. Atom Saati ve Zaman Damgası
§II. E-İHALENİN AŞAMALARI
1. Hazırlık Aşaması
2. İhale Aşaması
§III. E-İHALENİN ÖZELLİK GÖSTERDİĞİ BAŞLICA DURUMLAR
1. Çerçeve Anlaşmalar
2. Münferit Sözleşmeler
3. Teknik Sorun
4. Bilgi Güvenliği
SONUÇ

KAYNAKÇA