6102 sayılı (yeni ) Türk Ticaret Kanunu'na, (yeni) Çek Kanunu'na ve (yeni) Sermaye Piyasası Kanunu'na göre güncellenmiş 9. Basının kısa bir süre sonra tükenmiş olması karşısında bu tıpkı basıyı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bizi acele ile bu tıpkı basıya götüren sebep öğrencilerimizin ders kitabi ihtiyacı olmuştur. Değerli yazar arkadaşlarım ve ben yeni karşılaşılan sorunları, mahkeme kararlarını ve doktrini dikkatle izliyoruz ve okurlarımızın gösterdikleri teveccühe layık olacak yeni basıların hazırlıklarını yapıyoruz. Bu bakımdan değerli meslektaşlarımızın eleştiri ve uyarılarına intizar ettiğimizi de özellikle belirtmek istiyoruz. Bu basının da değerli meslektaşlarımıza ve sevgili öğrencilerimize faydalı olması içten dileğimizdir. ( Önsöz'den) İçindekiler Birinci Bölüm Giriş 1.Genel Olarak 2.Yasal Düzenleme 3.TK'nın Kıymetli Evraka İlişkin Düzenlemesinin Özelliği 4.Doktrin İkinci Bölüm Temel Kavramlar 1.Kıymetli Evrak 2.Menkul Kıymet 3.Evraksız Kıymetli Evrak 4.Kıymetli Evraka Benzeyen Senetler 5.Kıymetli Evrakın İptali 6.Kıymetli Evrakta Sınırlı Sayı (Numerus Clausus) İlkesi Üçüncü Bölüm Nama, Emre ve Hamiline Yazılı Senetler 1.Genel Olarak 2.Nama Yazılı Senetler 3.Emre Yazılı Senetler 4.Hamiline/Hamile Yazılı Senetler 5.Senedin Türünün Değiştirilmesi (Tahvil/Dönüştürme) Dördüncü Bölüm Kambiyo Senetleri Birinci Ayrım Genel Bakış 1.Ön Bilgiler 2.Kambiyo Senetlerinin Özellikleri 3.Ortak Hükümler 4.Kambiyo Senetlerinin Ekonomik İşlevleri İkinci Ayrım Poliçe 1.Kavram 2.Şekil Şartları (Unsurlar) 3.İşleyiş 4.Kabul 5.Nüsha 6.Zamanaşımı 7.Karşılığın İntikali 8.Sebepsiz Zenginleşme 9.Emre Yazılı Havale Üçüncü Ayrım Bono (Emre Yazılı Senet) 1.Terminoloji 2.Kavram 3.Şekil Şartları (Unsurlar) 4.İşleyiş 5.Hatır Bonosu (Bedelsiz ya da Karşılıksız Bono) 6.Açık (Beyaz) Bono 7.Teminat Bonosu (Senedi) 8.İmza Edenlerin Sorumluluğu (İmzaların Bağımsızlığı İlkesi) 9.Senet Metnindeki Değişiklikler/Bozma-Değiştirme 10.Devir 11.Ciro 12.Aval 13.Ödeme 14.Nüsha 15.Suret 16.Zamanaşımı 17.Karşılığın Devri 18.Sebepsiz Zenginleşme 19.Emre Yazılı Ödeme Vaadi Dördüncü Ayrım Çek 1.Genel Olarak 2.Çekin Düzenlenmesi 3.Çekin Tedavülü (Devri) 4.Çekin Ödenmesi 5.Çekin Ödenmemesi ve Sonuçları 6.Özel Çek Türleri Beşinci Ayrım Kanunlar İhtilafı 1.Genel Olarak 2.Poliçeye (ve Bonoya) İlişkin Kanunlar İhtilafı Hükümleri 3.Çeke İlişkin Kanunlar İhtilafı Hükümleri Altıncı Ayrım Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yolları 1.Genel Olarak 2.Takibin Kabulü Şartları 3.Ödeme Emri ve İçeriği 4.Ödeme Emrine İtiraz 5.Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yollarında Şikayet 6.Uygulanacak Diğer Hükümler 7.Müşterek Hükümler 8.Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yollarının Genel Haciz ve İflas Yollarından Temel Farkları Beşinci Bölüm Emtia Senetleri 1.Genel Olarak Emtia Senetleri 2.Makbuz Senedi ve Varant Madde İndeksi Kavram İndeksi Kambiyo Senedi Örnekleri