Türk Medeni Kanunu'nda; ipotek, ipoteklş borç senedi ve irat senedi olmak üzere üç ayrı taşınmaz rehni türüne yer verilmiştir. Ancak anılan taşınmaz rehni türlerinden sadece ipoteğin uygulama alanı bulabildiği görülmüştür.
Türk Medeni Kanunu'nun, bu kapsamda bir akademik çalışma bakımından yakın sayılacak bir zamanda yürürlüğe girmiş olması, eski Medeni Kanun'un konuya ilişkin hükümlerinin de incelenmesini zorunlu kılmıştır.
Bu nedenle çalışmanın başlığı ?Eski Medeni Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak Türk Medeni Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı? olarak belirlenmiştir.
Bu çalışma kapsamında yapılan incelemeler sadece Türk Medeni Kanunu ve Yargıtay kararları ile sınırlı kalmamış, kaynak İsviçre Medeni Kanunu'nun hükümleri, dolayısıyla İsviçre Federal Mahkemesi kararları da ele alınmıştır.
Ayrıca konunun Medeni Kanun yanı sıra Borçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bağı da dikkate alınarak söz konusu kanunların ilgili hükümleri de incelenmiştir.