Yasal önalım hakkı, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 732, 733 ve 734. maddelerinde düzenlenen, taşınmaz mülkiyetinin kanundan doğan kısıtlamalarından biridir. Yasal önalım hakkı, paylı taşınmaz mülkiyetinde paydaşlardan birinin payını tamamen veya kısmen üçüncü bir kişiye satması halinde kullanılabilir hale gelen bir haktır.
Hakkın amacı, paylı taşınmaz mülkiyetine üçüncü kişilerin girmesinin önlenmesidir. Bu amaçla hareket eden paydaşlar arasında, yasal önalım hakkının yeterli şekilde düzenlenmediği 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi döneminde uygulama bakımından pek çok ihtilaf ortaya çıkmıştır. Bu ihtilaflar sebebiyle, öğretide bu konu hem genel eserlerde hem de monografilerde incelenmiştir. Bu ihtilaflar ayrıca pek çok İçtihadı Birleştirme Kararının da ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile birlikte, 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi'ndeki önalım hakkının düzenleniş biçimi değiştirilmiş ve yasal önalım hakkı daha detaylı olarak düzenlenmiştir. Sözleşmeden doğan önalım hakkına uygulanacak hükümler ise; yasal önalım hakkını düzenleyen hükümlere yollama yapılmak suretiyle belirlenmiştir.
(Önsöz'den)