Bu kitap, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesinden sonra ilk araştırmalardan biri olma özelliğini taşımaktadır. Kitapta, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 40-46 hükümlerinde düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmesinin tüm yönleriyle ele alınmıştır. üç bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde sözleşmenin tanımı, unsurları, hukuki niteliği, tarafları, konusu ve şekli; ikinci bölümünde satıcının hakları ve borçları ve son bölümünde tüketicinin hakları ve borçları incelenmiştir. (Tanıtım yazısı)

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ, TARAFLARI, KONUSU VE ŞEKLİ
§ 1. Sözleşmenin Tanımı, Hukuki Niteliği ve Diğer Türlerden Ayrılması
I. Genel Olarak
II. Sözleşmenin Tanımı ve Unsurları
III. Sözleşmenin Nitelikleri
A. Borçlanma İşlemi (Taahhüt Muamelesi) Niteliği
B. Rızai Sözleşme Niteliği
C. İvazlı Sözleşme Niteliği
D. Sebebe Bağlı Sözleşme Niteliği
E. Ani Edimli Sözleşme Niteliği
IV. Sözleşmenin Hukuki Niteliği
V. Sözleşmenin Diğer Türlerden Ayrılması
A. Ön Ödemeli Taksitle Satış Sözleşmesinden Ayrılması
B. Taksitle Satış Sözleşmesinden Ayrılması
C. Taşınmaz Satış Sözleşmesinden Ayrılması
§ 2. Sözleşmenin Tarafları
I. Tüketici
II. Satıcı
§ 3. Sözleşmenin Konusu: Konut Amaçlı Taşınmaz
I. Arazinin Bütünleyici Parçası Olan Yapı
A. Tapuya Kayıtlı Olmayan Arazideki Yapı
B. Tapuya Kayıtlı Arazideki Yapı
C. Tapuya Kayıtlı Arazideki Üst Hakkı
II. Kat Mülkiyetine Konu Bağımsız Bölüm
III. Tüketicinin Konut Amaçlı Taşınmazı Özgüleme İradesi
§ 4. Satış Bedeli
§ 5. Sözleşmenin Süresi
§ 6. Ön Ödeme Tutarı
§ 7. Sözleşmenin Şekli
I. Genel Olarak
A. Sözleşmenin Tapuda Yapılması
B. Sözleşmenin Noterde Yapılması
II. Şekle Aykırılığın Yaptırımı
III. 4077 Sayılı Kanun'un Yürürlükte Olduğu Sırada Yapılan Şekle Aykırı Sözleşmelerin Akıbeti
§ 8. Yapı Ruhsatı Alınması Zorunluluğu
İKİNCİ BÖLÜM
ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE SATICININ HAKLARI VE BORÇLARI
§ 9. Genel Olarak
§ 10. Satıcının Bilgilendirme Formu Verme Zorunluluğu ve Bekleme Süresi
§ 11. Satıcının Devir ve Teslim Borcu
I. Genel Olarak
II. Çeşitli Olasılıklar ve Alt Başlıklarda Devir ve Teslim Farklılığı
A. Kat Mülkiyetine Konu Konutlar
B. Kat İrtifakına Konu Konutlar
C. Müstakil Yapılar
III. Satıcının Temerrüdü
§ 12. Satıcının Teminat SAĞLAMA ve Sigorta Yaptırma Zorunluluğu
I. Genel Olarak
II. Bina Tamamlama Sigortası
III. Diğer Teminat Türleri
A. Banka Teminat Mektubu
B. Hak Ediş Sistemi
C. Bağlı Kredi ile Teminat
§ 13. Tüketiciden Peşin Ödeme ve Tüketiciyi Borç Altına Sokan Belge Alınması Yasağı
I. Tüketiciden Peşin Ödeme Alma Yasağı
II. Tüketicinden Tüketiciyi Borç Altına Sokan Belge Alınması Yasağı
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE TÜKETİCİNİN HAKLARI VE BORÇLARI
§ 14. Genel Olarak
§ 15. Tüketicinin Bedel Ödeme Borcu
I. Genel Olarak
II. Tüketicinin Satış Bedelini Ödemede Temerrüdü ve Temerrüdün Sonucu Olarak Muacceliyet Kaydı
§ 16. Tüketicinin Erken Ödeme Hakkı
§ 17. Tüketicinin Keyfi Dönme Hakkı
I. Genel Olarak
II. Tüketicinin Keyfi Dönme Hakkını Kullanma Koşulları
III. Keyfi Dönme Hakkının Şekli
IV. Keyfi Dönme Halinde Yerine Getirilmiş Edimlerin İadesi
A. Taşınmaz Zilyetliği veya Mülkiyeti Tüketiciye Devredilmeden Önce Tüketicinin Keyfi Dönme Hakkını Kullanması
B. Taşınmaz Zilyetliği veya Mülkiyeti Tüketiciye Devredildikten Sonra Tüketicinin Keyfi Dönme Hakkını Kullanması
1. Tapuda Tüketici Adına Tescil Yapılmaksızın Taşınmaz Zilyetliğinin Tüketiciye Devredilmesi
2. Taşınmaz Zilyetliği Tüketiciye Devredilmeksizin Tapuda Tüketici Adına Tescilin Yapılması
C. Keyfi Dönme Halinde Edimlerin İade Sırası
V. Keyfi Dönmeye Bağlı Diğer Sonuçlar
A. Dönme Cezası
1. Hukuki Niteliği
2. Dönme Cezasının Mahsubu
B. Satıcının Dönme Cezası Talep Edemeyeceği Haller
1. Tüketicinin Ölmesi
2. Tüketicinin Kazanç Elde Etmekten Sürekli Olarak Yoksun Kalması
3. Tüketicinin Sözleşmenin Yerine Olağan Koşullarla Yapılacak Bir Taksitle Satış Sözleşmesi Önerisinin Satıcı Tarafından Kabul Edilmemesi
4. Satıcının Yükümlülüklerini Hiç ya da Gereği Gibi Yerine Getirememesi
5. Konutun Birden Fazla Tüketiciye Satılması
6. Proje Değişikliği Halinde Tüketicinin Sözleşmeden Dönmesi
C. Bağlı Kredi ile Edinilmiş Konuta İlişkin Dönme Hakkındaki Özellik
§ 18. Cayma Hakkı
I. Genel Olarak
II. Cayma Hakkının Süresi ve Şekli
III. Sözleşmeden Cayma Halinde Yerine Getirilmiş Edimlerin İadesi
A. Tapuda Tüketici Adına Tescil Yapılmaksızın Taşınmaz Zilyetliğinin Tüketiciye Devredilmesi
B. Taşınmaz Zilyetliği Tüketiciye Devredilmeksizin Tapuda Tüketici Adına Tescilin Yapılması
C. Tapuda Tüketici Adına Tescilin Yapılması ve Zilyetliğin Tüketiciye Devredilmesi
D. Diğer Masrafların İadesi
IV. Cayma Halinde Edimlerin İadesi Sırası
V. Bağlı Kredi ile Edinilmiş Konuta İlişkin Cayma Hakkındaki Özellik
SONUÇ