İÇİNDEKİLER
Açılış Konuşması
I. OTURUM VERGİ İDARESİNİN BİREYSEL İŞLEMLERİ AÇISINDAN GÜNCEL SORUNLAR
Vergi Tarh İşleminde Amaç Unsuru: Kamu Yararı Kavramına Vergi Hukuku Perspektifinden Eleştirel Bir Bakış
Gülşen GEDİK
Vergi Usul Kanunu'nun 153/A Maddesinde Yer Alan "Teminat Uygulaması"nın Hukuki Nitelendirmesi, Anayasaya Uygunluğu Sorunu ve Kuruma İlişkin Çeşitli Sorunsallar
Araş. Gör. İmran SEMİZ
I. Oturum Soru-Cevap
II. OTURUM VERGİ HUKUKUNA FELSEFİ VE ANAYASAL YAKLAŞIMLAR
Çeşitli Temel Hak ve Özgürlükler Bağlamında Vergilendirme Yetkisinin Sınırları Sorunu
Araş. Gör. Gözde ERKİN
Foucault'nun İktidar Söylemleri Açısından Türk Vergi Sisteminde Sorunlar
Av. Ömer GÖREN
II. Oturum Soru-Cevap
III. OTURUM VERGİ YARGISI AÇISINDAN GÜNCEL SORUNLAR
Emlak Vergisi Matrahını Belirleyen Takdir Komisyonu Kararlarının Dava Konusu Edilebilirliği
(Bir Anayasa Mahkemesi Kararı'nın Sonuçlarının Değerlendirilmesi)
Araş. Gör. Özgecan GÖK
III. Oturum Soru-Cevap