Tapu kütüğüne hakim olan ilkelerden biri olan güven ilkesinin uygulama alanı bulduğu hallerde gerçek hak sahibinin en temel haklarından biri olan mülkiyet hakkı kimi zaman sona ermekte kimi zaman ise sınırlanmaktadır. Bu derece ciddi sonuçlar doğuran tapu kütüğüne güven ilkesinin hangi hallerde uygulama alanı bulacağı da büyük önem taşımaktadır. İşte bu nedenle çalışmada özellikle tapu kütüğüne güven ilkesinin uygulanabilmesi için gereken şartlar ve ilkenin uygulama alanları incelenmiştir. Bu kapsamda hangi hallerde yolsuz bir tescilin söz konusu olabileceği, hangi hallerde bir kişinin iyi niyetli sayılamayacağı ve ilkenin uygulama alanı bulması için gereken diğer tüm kurucu unsurlar ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Eserde ayrıca tüm şartların mevcut olmasına rağmen ilkenin uygulama alanı bulduğu ve bulamadığı haller tespit edilmeye çalışılmıştır.
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
Birinci Bölüm
Tapu Kütüğüne Güven İlkesi
I. GENEL OLARAK
II. İLKENİN TAPU SİCİLİNE HAKİM OLAN DİĞER İLKELERLE İLİŞKİSİ
A. Aleniyet İlkesi ile
B. Ayni Sistem İlkesi ile
C. Tescille İktisap İlkesi ile
D. Devletin Sorumluluğu İlkesi ile
E. Sebebe Bağlılık İlkesi ile
III. İLKENİN UYGULAMA ALANI
A. Defterler Bakımından
B. Haklar Bakımından
C. Kayıtlar Bakımından
D. Kişiler Bakımından
E. Kazanım Türleri Bakımından
İkinci Bölüm
Tapu Kütüğüne Güven İlkesinin Uygulanma Şartları
I. GENEL OLARAK
II. TESCİLİN YOLSUZ OLMASI
A. Yolsuz Tescil
B. Yolsuz Doğan Tesciller
C. Sonradan, Sicil Dışında Yolsuz Hale Gelen Tesciller
III. HAKKI İKTİSAP EDENİN İYİ NİYETLİ OLMASI
A. İyi Niyet Kavramı
B. İyi Niyetin Bulunması Gereken An
C. İyi Niyetli Olması Gereken Şahıs
D. İyi Niyet Karinesine Dayanamayacak Üçüncü Kişiler
IV. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN AYNİ HAK KAZANMASI İÇİN GEREKLİ DİĞER KURUCU UNSURLARIN BULUNMASI
A. Genel Olarak
B. Tescille İktisapta
C. Tescilsiz Kazanımlarda
Üçüncü Bölüm
Tapu Kütüğüne Güven İlkesinin Uygulanmadığı Haller
I. GENEL OLARAK
II. MEVCUT OLMAYAN BİR ALACAĞA BAĞLANMIŞ İPOTEK HAKKININ VARLIĞI HALİNDE
III. TAŞINMAZIN ÖZEL MÜLKİYETE TÂBİ OLMAMASI
IV. ARSA PAYI KARŞILIĞI KAT YAPIM SÖZLEŞMELERİNDE
V. ÇİFT TAPU HALİ
VI. TAŞINMAZIN YOK OLMASI İHTİMALİNDE
VII. TESCİLLE DOĞAN KANUNİ İPOTEK HAKKI
VIII. TESCİLSİZ DOĞAN KANUNİ İPOTEK HAKLARINDA
IX. EŞYAYA BAĞLI İRTİFAKLARDA
X. TAŞINMAZ OLARAK KAYDEDİLEN BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLARDA
XI. ŞAHISLA KAİM İRTİFAK HAKKININ HAK SAHİBİNİN ÖLMESİYLE SONA ERMESİ HALİNDE
SONUÇ
KAYNAKÇA