İÇİNDEKİLER<

Takip Hukukuna Giriş
I. KAVRAM
II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR
A. Taraf Ehliyeti
B. Takip Ehliyeti
C. Sıfat (Husumet)
D. Temsil
E. Takip Arkadaşlığı
F. Takip Sırasında Tarafların Değişmesi
III. TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER
A. Genel Kurallar
B. Tatil ve Talikler (Erteleme)
1. Genel Olarak
2. Tatil Saat ve Günleri
3. Talik (Erteleme) Durumları
IV. TAKİP HUKUKUNDA TEBLİGAT
Birinci Kitap
İcra Hukuku
Birinci Kısım
Giriş
I. İCRA ORGANLARI (ÖRGÜTÜ)
A. Asıl İcra Organları
1. İcra Dairesi
2. İcra Mahkemesi
3. Yargıtay'ın İcra ve İflas İşleriyle Görevli Daireleri
B. Yardımcı İcra Organları
1. Genel Mahkemeler
2. Bölge Adliye Mahkemeleri
3. Savcı ve Adalet Müfettişleri
II. İCRA HARÇ VE GİDERLERİ
A. İcra Harçları
1. İcra Takiplerinde Alınan Harçlar
2. İcra Mahkemesinde Alınan Harçlar
3. Harçtan Bağışık (= Muaf) İcra İşlemleri
B. İcra Giderleri
İkinci Kısım
Takip Yolları
Birinci Bölüm
Haciz Yoluyla Takip
Birinci Ayrım
İlamsız Takip
I. GENEL OLARAK
II. GÖREV
III. YETKİ
A. Yetkili İcra Dairesi
1. Yetki Kuralları
2. Yetki itirazı
B. Yetkili İcra Mahkemesi
C. Genel Mahkemelerin Yetkisi
Birinci Kesim
Genel Haciz Yoluyla Takip
I. KAVRAM
II. KOŞULLARI
III. TAKİBİN AŞAMALARI
A. Takip Talebi
1. Genel Olarak
2. İçeriği
3. Takip Talebinin İcra Dairesine Verilmesi
4. Sonuçları
B. Ödeme Emri
1. Genel Olarak
2. Ödeme Emrinin İçeriği
3. Ödeme Emrinin Düzenlenmesi ve Tebliği
4. Ödeme Emrine İtiraz
5. İtiraz ile Şikâyetin Karşılaştırılması
C. Takibin Kesinleşmesi
1. Genel Olarak
2. İtirazın İptali Davası
3. İtirazın Kaldırılması
4. Olumsuz Tespit Davası
5. Geri Alma Davası
6. Mal Beyanı
7. İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi
D. Haciz
1. Genel Olarak
2. Haciz İsteminin Koşulları
3. Usul
4. Haczin Konusu
5. Haczin Sonuçları
6. Hacze Katılma
7. Hacizden Doğan İstihkak Davaları
8. Borcun Taksitle Ödenmesi
E. Satış (= Paraya Çevirme)
1. Genel Olarak
2. Satış İsteme Süreleri
3. Taşınır Malların Satılması
4. Taşınmaz Malların Satılması
5. İhalenin feshi
F. Paraların Ödenmesi veya Paylaştırılması
1. Genel Olarak
2. Sıra Cetveli
3. Aciz Belgesi
4. Gemilere İlişkin Hükümler
İkinci Kesim
Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz
Yolu ile Takip
I. GENEL OLARAK
II. YETKİ
III. TAKİBİN AŞAMALARI
A. Takip Talebi
B. Ödeme Emri
C. Takibin Kesinleşmesi
1. Ödeme Emrine İtiraz
2. Ödeme Emrine Karşı Özel Şikâyet Yolu
Üçüncü Kesim
Kiralanan Taşınmazların
Tahliyesi
I. GENEL OLARAK
II. TÜRLERİ
A. Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız Tahliye
1. Genel Olarak
2. Takibin Aşamaları
B. Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle İlamsız Tahliye
1. Genel Olarak
2. Takibin Aşamaları
III. KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ KORUNMASI
İkinci Ayrım
İlamlı Takip
Birinci Kesim
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK
II. KOŞULLARI
A. İlam veya İlam Niteliğinde Bir Belge Bulunması
1. İlam
2. İlam Niteliğinde Belgeler
B. İlam veya İlam Niteliğinde Belgenin Bir Edim (Eda) Hükmü İçermesi
C. İcra Edilebilmesi İçin Kesinleşmesi Gereken Bir İlam Söz Konusuysa İlamın Kesinleşmiş Olması
III. YETKİ
IV. TAKİBİN AŞAMALARI
A. Takip Talebi
B. İcra Emri
V. İCRANIN DURDURULMASI
A. Genel Olarak
B. İşleyiş Süreci
VI. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI
A. Genel Olarak
B. Türleri
1. İcra Emrinin Tebliğinden Önceki Nedenlere Dayanma
2. İcra Emrinin Tebliğinden Sonraki Nedenlere Dayanma
VII. İCRANIN İADESİ
A. Genel Olarak
B. İşleyiş Süreci
İkinci Kesim
İlamların İcrası
I. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN İCRASI
II. ÖTEKİ İLAMLARIN İCRASI
İkinci Bölüm
Rehnin Paraya Çevrilmesi
Yoluyla Takip
I. GİRİŞ
II. ÖNCE REHNE BAŞVURMA KURALI
III. TAKİP TÜRLERİ
A. İlamsız Takip
1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip
2. İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip
B. İlamlı Takip
1. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip
2. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip
IV. ORTAK HÜKÜMLER
A. Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması
B. Rehin Açığı Belgesi
1. Genel Olarak
2. Türleri
V. GEMİLER HAKKINDAKİ HÜKÜMLER
Üçüncü Kısım
İhtiyati Haciz
I. GENEL OLARAK
II. KOŞULLARI
III. YARGILAMA USULÜ VE KARAR
IV. KARARIN YERİNE GETİRİLMESİ
V. SONUÇLARI
VI. KARARIN KALDIRILMASI
A. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz
B. Teminat Karşılığı İhtiyati Haczin Kaldırılması
VII. KESİNLEŞMESİ (= TAMAMLAYICI MERASİM)
VIII. İHTİYATİ HACİZDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI
A. Genel Olarak
B. Yargılama Usulü
İkinci Kitap
İflas Hukuku
Birinci Kısım
Giriş
I. GENEL OLARAK
II. İFLAS ORGANLARI
A. Resmi İflas Organları
1. Asıl İflas Organları
2. Yardımcı İflas Organları
B. Özel İflas Organları
1. Birinci Alacaklılar Toplantısı
2. İflas Bürosu
3. İflas İdaresi
4. İkinci Alacaklılar Toplantısı
III. İFLASTA YETKİ
A. İcra Dairesi
B. Ticaret Mahkemesi
C. İflas Dairesi
IV. İFLAS HARÇ VE GİDERLERİ
A. İflas Harçları
B. İflas Giderleri
V. TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ
İkinci Kısım
İflas Yoluyla Takip
Birinci Bölüm
Koşulları
A. Borç: Para veya Teminat Gösterme
B. Borçlu: İflasa Tabi Bir Kişi
1. Tacirler
2. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar
3. Tacir Olmamalarına Karşın Özel Yasa Hükümlerine Göre İflasa Tabi Olan Kişiler
C. Neden: İflas Nedenleri
İkinci Bölüm
İFLAS YOLLARI
Birinci Ayrım
Takipli İflas
I. GENEL (ADİ) İFLAS YOLU
A. Takip Talebi
B. Ödeme Emri
C. Takibin Kesinleşmesi
D. İflas Davası
1. Genel Olarak
2. İflas Davasının İşleyişi
II. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLU
A. Takip Talebi
B. Ödeme Emri
C. Takibin Kesinleşmesi
D. İflas Davası
İkinci Ayrım
Takipsiz (= Doğrudan) İflas
I. ALACAKLININ İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (DOĞRUDAN) İFLAS
A. İflas Nedenleri (İİY m. 177)
B. İşleyiş Usulü
II. BORÇLUNUN İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (=DOĞRUDAN) İFLAS
A. İflas Nedenleri
1. İhtiyari İflas Nedeni
2. Zorunlu İflas Nedeni
B. İşleyiş Usulü
Üçüncü Ayrım
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE
GÖRE TASFİYESİ
Üçüncü Bölüm
İflasın Ertelenmesi
I. GENEL OLARAK
II. KOŞULLARI
A. Maddi Koşullar
B. Şekli Koşullar
III. USUL
A. Erteleme İsteminin Mahkemeye İletilmesi
B. Mahkemenin İncelemesi
1. Kayyım Atanması
2. Diğer Önlemler
C. Karar
D. Erteleme Kararının İlanı
E. Yasa Yolları
IV. ERTELEME KARARININ SONUÇLARI
A. Takiplere Etkisi
B. Ortaklık ya da Kooperatif Organlarının Yetkilerine Etkisi
C. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelere Etkisi
D. Müteselsil Kefil ve Müşterek Borçlulara Etkisi
Dördüncü Bölüm
İflasın Hukuksal Sonuçları
I. BORÇLU (MÜFLİS) AÇISINDAN SONUÇLARI
A. Özel Hukuk Bakımından
1. Ehliyet
2. İyiniyet
3. Takipler
4. Davalar
B. Kamu Hukuku Bakımından
1. Adi İflas
2. Taksirli İflas
3. Dolanlı (Hileli) İflas
II. ALACAKLILAR AÇISINDAN SONUÇLARI
A. Vadesi Gelmemiş Alacaklara Etkisi
B. Bazı Alacak Türleri ve Faizlere Etkisi
C. Sözleşmelere Etkisi
D. Takas Hakkına Etkisi
E. Borçluları Aynı Zamanda İflas Eden Alacaklılara Etkisi
Beşinci Bölüm
İflas Tasfiyesi
I. MASANIN OLUŞMASI
A. Masa Nedir?
B. İflas Masasının Mevcudu
1. İflas Masasına Giren Mal ve Haklar
2. İflas Masasına Girmeyen Mal ve Haklar
3. Masadan Çıkarma Hakkı
4. İflas Alacaklarının Masa Alacaklarından Ayırt Edilmesi
II. DEFTER TUTULMASI VE TEDBİR ALINMASI
III. TASFİYE TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ
IV. BASİT TASFİYE
V. ADİ TASFİYE
A. İlan
B. Birinci Alacaklılar Toplantısı
C. İflas İdaresi
D. İflasta İstihkak Davaları
E. Masa Alacaklarının Tahsili ve Acele Durumlarda Satış
F. İflas Alacaklarının İncelenmesi
G. Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi
1. Genel Olarak
2. Adi ve Rehinli Alacaklıların Sırası
3. Sıra Cetveline Karşı Başvuru Yolları
4. Sıra Cetvelinin Kesinleşmesi
H. Geç Bildirilen Alacaklar
I. İkinci Alacaklılar Toplantısı
J. Masa Mallarının Satışı
K. Paraların Paylaştırılması
1. Pay Cetveli ve Son Hesap
2. Paraların Dağıtılması
L. Borç Ödemeden Aciz Belgesi
1. Genel Olarak
2. Hacizdeki Aciz Belgesi ile Karşılaştırılması
M. Masaya Yazdırılmamış Alacaklar
N. İflasın Kapanması
Altıncı Bölüm
İflas Yasaklılıklarından
Kurtulma Yolları
I. İFLASIN KALDIRILMASI
A. Genel Olarak
B. Koşulları
C. Usul ve Sonuçları
D. Yasa Yolları
II. İTİBARIN YERİNE GELMESİ
A. Genel Olarak
B. Koşulları
1. Genel Koşullar
2. Özel Koşullar
C. Karar
Üçüncü Kitap
İyileştirme (Rehabilitasyon) Hukuku
Birinci Kısım
Konkordato Hukuku
Birinci Bölüm
GENEL İLKELER
I. KAVRAM
II. TÜRLERİ
A. Oluşum Biçimine Göre
1. Mahkeme Dışı Konkordato
2. Mahkeme İçi Konkordato
B. Etkisine Göre
1. Adi Konkordato
2. Mal varlığının Terki Suretiyle Konkordato
İkinci Bölüm
ADİ KONKORDATO
Birinci Ayrım
İflas Dışı Konkordato
I. GENEL OLARAK
II. İŞLEYİŞ SÜRECİ
A. Konkordato Teklifi
B. Önlem Alınması
C. İlan
D. Konkordato Mühleti
1. Genel Olarak
2. Koşulları
3. Konkordato Teklifinin İncelenmesi ve Karar
4. Konkordato Mühletinin Sonuçları
5. Konkordato Mühletinin ve Borçlunun Tasarruf Yetkisinin Kaldırılması
E. Konkordato Komiseri
1. Genel Olarak
2. Hukuksal Statüsü
3. Görevleri
F. Alacaklılar Toplantısı ve Konkordatonun Kabulü
1. Genel Olarak
2. Kabul İçin Gereken Çoğunluk
G. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi
H. Konkordatonun Onaylanması (= Tasdiki)
1. Koşulları
2. Karar
I. Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları
1. Alacaklılara Etkisi
2. Takiplere Etkisi
3. Müşterek Borçlu ve Kefillere Etkisi
4. Konkordatonun Borçluya Etkisi
5. Rehinli Taşınır ve Taşınmazın Satışına Etkisi
J. Konkordatonun Feshi
1. Kısmi Fesih
2. Tamamen Fesih
3. Usul
İkinci Ayrım
İflas İçi (İflastan Sonra)
Konkordato
I. GENEL OLARAK
II. İŞLEYİŞ USULÜ
A. Konkordato Teklifi
B. Konkordatonun Onaylanması
Üçüncü Bölüm
Mal Varlığının Terki Suretiyle
Konkordato
I. GENEL OLARAK
II. YETKİLİ ORGANLAR
A. Tasfiye Memurları
B. Alacaklılar Kurulu
III. İŞLEYİŞ USULÜ
A. Konkordato Masasının Oluşması
B. Tasfiyeye Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi ve Sıra Cetveli Yapılması
C. Paraya Çevirme
D. Paraların Paylaştırılması
E. Faaliyet Raporu ve Tasfiyenin Sona Ermesi
İkinci Kısım
Yeniden Yapılandırma Hukuku
I. GENEL OLARAK
II. KOŞULLARI
III. USUL
IV. SONUÇLARI
V. FESİH VE TADİL
VI. PROJENİN İHLALİ VE DOĞRUDAN İFLAS
Dördüncü Kitap
Alacaklıları Koruyucu
Diğer Önlemler
Birinci Kısım
Tasarrufun İptali Davaları
I. GENEL OLARAK
II. HUKUKSAL NİTELİĞİ
A. Kişisel Nitelikte Bir Edim Davası Olması
B. İşlemin Hukuken Geçerli Olması ve Dava Sonucunda Geçersiz Kılınamaması
III. BENZER DAVALARLA KARŞILAŞTIRILMASI
A. Butlan Davası
B. Muvazaa Davası
C. İstihkak Davası
IV. KONUSU
A. Genel Olarak
B. İptale Tabi İşlemler
1. Karşılıksız Kazandırmalar (İvazsız Tasarruflar)
2. Aciz Durumunda Yapılan İşlemler
3. Zarar Verme Kastıyla Yapılan İşlemler
V. KOŞULLARI
VI. USUL
A. Genel Olarak
B. Taraflar
1. Davacı
2. Davalı
C. Yetkili ve Görevli Mahkeme
D. Dava Açma Süresi
VII. SONUÇLARI
A. Hacizdeki İptal Davası
B. İflastaki İptal Davası
C. Ortak Hükümler
İkinci Kısım
İcra ve İflas Suçları
I. GENEL OLARAK
II. SORUŞTURMA
III. KOVUŞTURMA
IV. DAVA VE CEZANIN DÜŞMESİ - ZAMANAŞIMI
V. YASA YOLLARI
A. İtiraz
B. İstinaf
C. Temyiz

EK - 1: TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER
EK - 2: BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ GÖREVE BAŞLAYINCAYA KADAR İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI UYGULANACAK YASA (KANUN) YOLLARI
[ESKİ DÜZENLEME]