Bu kitabın son baskısı 2003 Şubat ayında yayımlandı. O tarihten bu yana geçen oniki yılda anonim ortaklıklara ilişkin mevzuatta çok kapsamlı değişiklikler oldu. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunların çıkarılmasını emrettikleri çok kapsamlı ikincil mevzuat yürürlüğe konuldu. Şarta bağlı sermaye artırımı düzenlendi. Çok sayıda bilimsel inceleme ve yüksek yargı kararları yayımlandı. Böylece kitap önemli ölçüde eskidi. Öğretiyi ve uygulamayı azımsanamayacak ölçüde etkilemiş olan bu kitabın unutulmaya terk edilmesine gönlüm razı olmadı. Yakın çevremin de cesaretlendirmesiyle üçüncü baskıyı yapmaya karar verdim. Ancak, bu kararımı gerçekleştirmek kolay olmadı. Kitabın sistematiğini bir ölçüde yeniden belirlemek ve içeriğini önemli ölçüde yeniden kaleme almak durumunda kaldım.

İçindekiler
GİRİŞ
Genel Olarak Sermaye Artırımı
I.KAVRAM
II.SERMAYE ARTIRIMI TÜRLERİ
III.SERMAYE ARTIRIMININ AMAÇ VE NEDENLERİ
IV.SERMAYE ARTIRIMININ HUKUKEN KORUNMAYAN AMAÇ VE NEDENLERİ
V.SERMAYE ARTIRIMINI DÜZENLEYEN HÜKÜMLER
VI.SERMAYE ARTIRIMININ HUKUKİ NİTELİĞİ
VII.SERMAYE ARTIRIMININ KURAL OLARAK İHTİYARİ OLUŞU

BİRİNCİ KISIM
ESAS SERMAYE SiSTEMiNE GÖRE SERMAYE ARTIRIMI
BİRİNCİ BÖLÜM
Dış Kaynaklardan Sermaye Artırımı
I.GENEL AÇIKLAMA 41
II.DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMINDA KONULABİLECEK SERMAYE TÜRLERİ 42
III.DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMININ ÖN KOŞULLARI 43
BİRİNCİ AYIRIM
HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ORTAKLIKLARDA YENİ PAYLAR ÇIKARILARAK DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI
BİRİNCİ ALT AYIRIM
HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ORTAKLIKLARDA DIŞ KAYNAKLARDAN HALKA AÇIK OLMAYAN SERMAYE ARTIRIMI
I.GENEL AÇIKLAMA
II.YENİ PAYLAR İÇİN PAYSENEDİ ÇIKARILMASI VE VERGİSEL YARARI
İKİNCİ ALT AYIRIM
HALKA AÇIK OLAN VE OLMAYAN ANONİM ORTAKLIKLARDA DIŞ KAYNAKLARDAN HALKA AÇIK SERMAYE ARTIRIMI
I.GENEL AÇIKLAMA
II.ARTIRIM MERASİMİ
ÜÇÜNCÜ ALT AYIRIM
KISA YOLDAN SERMAYE ARTIRIMI
I.GENEL AÇIKLAMA
II.ARTIRIM MERASİMİ
İKİNCİ AYIRIM
YENİ PAY ALMA HAKKI
I.TANIMI VE İŞLEVİ
II.YENİ PAY ALMA HAKKININ NİTELİKLERİ
III.YENİ PAY ALMA HAKKI TÜRLERİ
IV.YENİ PAY ALMA HAKKININ KULLANILMASI
V.YENİ PAY ALMA HAKKINI KULLANMA YETKİSİ OLANLAR
VI.YENİ PAY ALMA HAKLARININ HESAPLANMASI, YENİ PAYLARIN VE PAYSENETLERİNİN DAĞITIMI
VII.YENİ PAY ALMA HAKKININ SATILMASI, DEVRİ, İNTİKALİ VE DEĞERİNİN TESBİTİ
VIII.KANUNİ YENİ PAY ALMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI VEYA KALDIRILMASI
IX.YENİ PAY ALMA HAKKININ İHLÂL EDİLMESİ
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
PAYLARIN İTİBARİ DEĞERLERİNİN YÜKSELTİLMESİ SURETİYLE DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI
I.GENEL AÇIKLAMA
II.ARTIRIM MERASİMİ
İKİNCİ BÖLÜM
İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
BİRİNCİ AYIRIM
GENEL OLARAK İÇ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI
I.KAVRAM
II.HUKUKİ NİTELİĞİ
III.İÇ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI TÜRLERİ VE MEVZUATTAKİ DURUM
İKİNCİ AYIRIM
SERMAYE ARTIRIMI İÇİN KULLANILABİLECEK İÇ KAYNAKLAR
I.YEDEK AKÇELER
II.ÖNCEKİ YILDAN AKTARILAN KÂR
III.DAĞITILMASINA KARAR VERİLMEMİŞ SON YIL KÂRI
1.Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'na Göre Kârın Esas Sermayeye Eklenebilip Eklenemeyeceği
2.Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Dağıtılabilir Son Yıl Kârının Esas Sermayeye Eklenmesi 236
3.Vergi Mevzuatı Bakımından Son Hesap Dönemi Kârının Esas Sermayeye Eklenmesi
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
YENİ PAYLAR ÇIKARILARAK İÇ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI
I.AYIRICI ÖZELLİKLERİ
II.ARTIRIM MERASİMLERİ
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
ÖDEMESİZ PAYLAR VE PAYSENETLERİ
BİRİNCİ ALT AYIRIM
ÖDEMESİZ PAY VE PAYSENEDİ ALMA HAKKI OLANLAR
I.PAYSAHİPLERİ
II.ORTAKLIĞIN ELİNDE BULUNAN KENDİ PAYLARINA VE PAYSENETLERİNE DÜŞEN ÖDEMESİZ PAYLAR VE PAYSENETLERİ
III.MEVCUT PAYLAR VEYA PAYSENETLERİ ÜZERİNDE İNTİFA VEYA REHİN HAKKI BULUNMASI
IV.İNTİFA SENETLERİ, YENİ ÖDEMESİZ PAYLAR VE PAYSENETLERİ 267
V.YENİ ÖDEMESİZ PAYLAR VE OPSİYON HAKKI
İKİNCİ ALT AYIRIM
ÖDEMESİZ PAYLARIN VE PAYSENETLERİNİN NİTELİKLERİ, ÇIKARILMALARI, ÖDEMESİZ PAY VE PAYSENEDİ ALMA HAKLARININ HESAPLANMASI VE DAĞITIMI
I.ÖDEMESİZ PAYLARIN VE PAYSENETLERİNİN NİTELİKLERİ
II.ÖDEMESİZ PAYSENETLERİNİN ÇIKARILMASI
III.PAYSAHİPLERİNİN ÖDEMESİZ PAY VE PAYSENEDİ ALMA HAKLARININ HESAPLANMASI, PAYLARIN VE PAYSENETLERİNİN DAĞITIMI
ÜÇÜNCÜ ALT AYIRIM
ÖDEMESİZ PAY VE PAYSENEDİ ALMA KUPONU
DÖRDÜNCÜ ALT AYIRIM
ÖDEMESİZ PAY VE PAYSENEDİ ALMA HAKKININ ALINIP SATILMASI, DEVRİ VE İNTİKALİ
BEŞİNCİ ALT AYIRIM
ÖDEMESİZ PAYIN VE PAYSENEDİNİN DEĞERİNİN HESAPLANMASI
ALTINCI ALT AYIRIM
ÖDEMESİZ PAY VE PAYSENEDİ ALMA HAKKININ İHLÂLİ
YEDİNCİ ALT AYIRIM
ÖDEMESİZ PAYLARIN VE PAYSENETLERİNİN ÇIKARILDIKLARI YIL KÂRINA KATILMALARI
BEŞİNCİ AYIRIM
MEVCUT PAYLARIN İTİBARİ DEĞERLERİNİN YÜKSELTİLMESİ SURETİYLE İÇ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI
I.GENEL AÇIKLAMA
II.ARTIRIM MERASİMİ
III.ARTIRIMIN İCRASI
ALTINCI AYIRIM
İÇ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI VE VERGİ POLİTİKASI
I.GENEL AÇIKLAMA
II.TÜRK HUKUKU
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Esas Sermaye Sisteminde Sermaye Artırımının Hükümsüzlüğü ve Gerçekleşmemesi
BİRİNCİ AYIRIM
SERMAYE ARTIRIMININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
I.GENEL AÇIKLAMA
II.GENEL KURULUN SERMAYE ARTIRIMI KARARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
III.YÖNETİM KURULUNUN SERMAYE ARTIRIMI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİNİN (KARARININ) YOKLUĞU VE BUTLANI
IV.İMTİYAZLI PAYSAHİPLERİNİN VEYA OLUŞTURDUKLARI KURULLARIN KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
V.SERMAYE ARTIRIMININ BİR BÜTÜN OLARAK HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 308
İKİNCİ AYIRIM
SERMAYE ARTIRIMININ GERÇEKLEŞMEMESİ
I.SERMAYE ARTIRIMININ YAPILAMAMASI
II.SERMAYE ARTIRIMINDAN VAZGEÇİLMESİ

İKİNCİ KISIM
KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE GÖRE SERMAYE ARTIRIMI
BİRİNCİ BÖLÜM
Kayıtlı Sermaye Sistemi
BİRİNCİ AYIRIM
KAVRAM
İKİNCİ AYIRIM
KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE GİRİŞ
I.HALKA AÇIK OLMAYAN ORTAKLIKLARDA
II.HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNDEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
I.HALKA AÇIK OLMAYAN ORTAKLIKLARDA
II.HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA
III.KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE YENİDEN GEÇİŞ SINIRLAMASI
İKİNCİ BÖLÜM
Kayıtlı Sermaye Sistemine Göre Sermaye Artırımı
BİRİNCİ AYIRIM
ARTIRIM TÜRLERİ VE UYGULANACAK MEVZUAT
I.KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNDE ARTIRIM TÜRLERİ
II.KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNDE ARTIRIMA UYGULANACAK HÜKÜMLER
İKİNCİ AYIRIM
HALKA AÇIK OLMAYAN ORTAKLIKLARDA KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE GÖRE DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI
I.ÖZELLİKLERİ
II.ARTIRIM MERASİMİ
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE GÖRE DIŞ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI
I.ÖZELLİKLERİ
II.ARTIRIM MERASİMİ
III.YENİ PAY ALMA HAKKI
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNDE İÇ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI
I.TANIMI
II.HUKUKİ NİTELİĞİ
III.MEVZUAT
IV.SERMAYE ARTIRIMINDA KULLANILABİLECEK İÇ KAYNAKLAR
BİRİNCİ ALT AYIRIM
KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNDEKİ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERİN İÇ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI
I.ARTIRIMIN ÖZELLİKLERİ
II.ARTIRIM MERASİMİ
III.ÖDEMESİZ PAYLAR VE PAYSENETLERİ
IV.ÖDEMESİZ PAYSENETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
İKİNCİ ALT AYIRIM
KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNDEKİ HALKA AÇIK ORTAKLIKLARIN İÇ KAYNAKLARDAN VE/VEYA KÂR PAYINDAN SERMAYE ARTIRIMI
I.MEVCUT SERMAYENİN TAMAMEN ÖDENMİŞ OLMASI ÖN KOŞULUNUN ARANMAMASI
II.Kayıtlı Sermaye Tavanının Bir Defaya Mahsus Olarak Aşılabilmesi
III.ARTIRIM MERASİMİ
BEŞİNCİ AYIRIM
KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNDE SERMAYE ARTIRIMININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
I.GENEL AÇIKLAMA
II.YÖNETİM KURULUNUN SERMAYE ARTIRIMI KARARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
III.SERMAYE ARTIRIMININ BİR BÜTÜN OLARAK HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
ALTINCI AYIRIM
SERMAYE ARTIRIMININ GERÇEKLEŞMEMESİ
I.SERMAYE ARTIRIMININ YAPILAMAMASI
II.SERMAYE ARTIRIMINDAN VAZGEÇİLMESİ

ÜÇÜNCÜ KISIM
ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMI
BİRİNCİ BÖLÜM
Tanımı ve Özellikleri
BİRİNCİ AYIRIM
TANIMI
İKİNCİ AYIRIM
ÖZELLİKLERİ
İKİNCİ BÖLÜM
Esas ve Kayıtlı Sermayeli Ortaklıklarda Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
BİRİNCİ AYIRIM
ÖN KOŞULLAR
İKİNCİ AYIRIM
ESAS SERMAYE SİSTEMİNDEKİ HALKA AÇIK OLMAYAN ORTAKLIKLARDA ŞARTA BAĞLI SERMAYEARTIRIMI MERASİMİ
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
ESAS SERMAYELİ HALKA AÇIK VE YENİ AÇILACAK OLAN ORTAKLIKLARDA ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMI
I.GENEL OLARAK
II.ARTIRIM MERASİMİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıtlı Sermayeli Ortaklıklarda Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
BİRİNCİ AYIRIM
HALKA AÇIK KAYITLI SERMAYELİ ORTAKLIKLARDA ŞARTA BAĞLI ARTIRIM
I.GENEL OLARAK
II.ARTIRIM MERASİMİ
İKİNCİ AYIRIM
HALKA AÇIK OLMAYAN KAYITLI SERMAYELİ ORTAKLIKLARDA ŞARTA BAĞLI ARTIRIM
I.GENEL OLARAK
II.ARTIRIM MERASİMİ
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
ŞARTA BAĞLI SERMAYE ARTIRIMININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE GERÇEKLEŞMEMESİ
BİBLİYOGRAFYA