"İlk etapta belirtilmelidir ki, okuyucularımızdan gelen istekler üzerine, sadece sınava hazırlık formatına bürünen kıymetli evrak hukuku kitabımızın hacmi biraz daha küçültülmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede bazı bilgiler kısaltılmış; bilgi öz olarak verilmeye çalışılmış ve okuyucunun çok sevdiği "şemalar" artırılmıştır. Bu baskıdaki yeniliklerden birisi de, daha önceki baskılarda yaptığımız bir şeyi tekrar devreye sokmamızdır. Okuyucunun, konuyu okuduktan sonra hemen bu konu ile ilgili soruları çözmesi, konunun kalıcı şekilde öğrenilmesini sağlayacaktır. Bu amaçla, JUSTICE 11. Baskı ve 2013'te On İki Levha Yayıncılık'tan çıkan "TENSİP Çıkmış Sorular" kitabı ile soru bağlantıları kurulmuştur."
(Önsöz'den)
Birinci Bölüm: Neden Kıymetli Evrak Hukuku? Adi Senetlerle Farkı, Piyasa Güvenliğini Sağlama ve Koruma Kaygıları, Tasnif, Defiler, Temel Kavramlar

  §1.Genel Olarak Kıymetli Evrak ve Alacağın Temliki İlişkisi

   I. GENEL OLARAK
   II. KIYMETLİ EVRAK HUKUKU İLE BORÇLAR HUKUKU BAĞLANTISI; KAMBİYO SENETLERİNDEKİ PİYASA İŞLEYİŞİ ve ÖĞRETİCİ BİR ÖRNEK

  §2.Kıymetli Evrak Hukuku ile İlgili Yasal Düzenleme

   I. GENEL OLARAK
   II. MEVZUATTAKİ DURUM

  §3.Kıymetli Evrak Hukukunun Temel Kavramları
  §4.Kıymetli Evrakın Unsurları, Borçlunun Durumu ve Devir

   I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI ve UNSURLARI
   II. KIYMETLİ EVRAKTA BORÇLUNUN DURUMU
   III. KIYMETLİ EVRAKIN DEVRİ
  §5.Kıymetli Evrak Alanında Yapılan Tasnifler

   I. GENEL OLARAK
   II. TASNİF KRİTERLERİ
   §6.Kıymetli Evrakta Tahvil

  İKİNCİ BÖLÜM:KIYMETLİ EVRAKIN ZIYA ve İPTALİ

   §7.Kıymetli Evrakın Zıya ve İptali

    I. GENEL OLARAK
    II. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYA ve İPTALİ ile İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER
    III. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYA ve İPTALİ ile İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER
    IV. İPTAL KARARININ SONUÇLARI (GENEL)

  Üçüncü Bölüm: KAMBİYO SENETLERİ (TİCARÎ SENETLER)

   §8.Genel Olarak Kambiyo Senetleri ve Özellikleri

    I. GENEL OLARAK ve YASAL DÜZENLEME
    II. KAMBİYO SENETLERİNİN ÖZELLİKLERİ
    III. KAMBİYO SENETLERİNDE EHLİYET, TEMSİL ve İMZA

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: KARŞILAŞTIRMALI OLARAK POLİÇE ve BONO

   §9.Poliçe ve Bono

    I. GENEL OLARAK, HUKUKİ NİTELEME ve İŞLEYİŞ
    II. ZORUNLU ŞEKİL UNSURLARI
    III. AÇIK (BEYAZ) POLİÇE (BONO ve ÇEK) ve EKSİK POLİÇE / BONO / ÇEKTEN FARKLARI

   §10.Poliçede Düzenleyenin (Keşidecinin) Konumu ve Kabul

    I. DÜZENLEYENİN (KEŞİDECİNİN) DURUMU
    II. GENEL OLARAK KABUL ve BONO ile ÇEKTE DURUM
    III. ON İKİ SORUDA KABULE ARZ

   §11.Poliçenin (Bono ve Çekin) Cirosu

    I. GENEL OLARAK
    II. ALACAĞIN TEMLİKİ İLE CİRO ARASINDAKİ FARKLAR
    III. CİRONUN YAPILIŞI, ŞEKLİ, SÜRESİ ve TÜRLERİ

   §12.Poliçe ve Bonoda Ödeme ve Aşamaları

    I. GENEL OLARAK
    II. VADE / ÖDEME GÜNÜ AYIRIMI
    III. POLİÇE ve BONODA VADE TÜRLERİ
    IV. POLİÇE VE BONODA ÖDEME REAKSİYONUNUN BAŞLAMASI

   §13.Poliçe ve Bonoda Hamilin Müracaat Hakları

    I. GENEL OLARAK
    II. MÜRACAAT HAKLARININ KULLANILMA KOŞULLARI
    III. İHBAR KÜLFETİ
    IV. MÜRACAAT HAKKININ KAPSAMI
    VI. MÜRACAAT HAKKININ DÜŞMESİ
   §14.Poliçe ve Bonoda Zamanaşımı

    I. GENEL OLARAK
    II. SÜRELER
    III. SÜRELERİN HESABI
    IV. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ ve DURMASI
    V. POLİÇE ve BONONUN ZAMANAŞIMINA UĞRAMAMASI
    VI. ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ POLİÇE, BONONUN ÇEKİN AKIBETİ

   §15.Poliçe ve Bonoda Aval

    I. GENEL OLARAK
    II. AVALLE KEFALETİN KARŞILAŞTIRILMASI
    III. AVALLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER
    IV. YENİ BORÇLAR KANUNU'NUN 603. MADDESİ KARŞISINDA AVALDE EŞİN DURUMU

   §16.Emre Yazılı Havale ve Ödeme Vaadi

    I. EMRE YAZILI HAVALE
    II. EMRE YAZILI ÖDEME VAADİ
    III. CİROSU KABİL OLAN DİĞER SENETLER

  BEŞİNCİ BÖLÜM: KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA İLİŞKİN DİĞER KONULAR

   §17.Sebepsiz Zenginleşme ve Karşılığın Devri

    I. GENEL OLARAK
    II. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME
    III. KARŞILIĞIN DEVRİ

   §18.Araya Girme

    I. GENEL OLARAK
    II. ARAYA GİRME SURETİYLE KABUL
    III. ARAYA GİRME SURETİYLE ÖDEME

   §19.Poliçe Nüsha ve Suretleri

    I. NÜSHA
    II. SURET

   §20.Senet Metninde Değişiklikler
   §21.Retret

  ALTINCI BÖLÜM : ÇEK

   §22.Genel Olarak Çek

    I. GENEL OLARAK
    II. ÇEKİN İKTİSADÎ ve HUKUKİ NİTELİĞİ
    III. ÇEKLE POLİÇENİN KARŞILAŞTIRILMASI ve ÇEKİN ÖZELLİKLERİ

   §23.Çekin Unsurları

    I. ÇEKİN ZORUNLU İÇERİĞİ
    II. ÇEKE KONULABİLECEK İHTİYARÎ KAYITLAR
    III. ÇEKE KONULAMAYACAK KAYITLAR
    IV. ÇEKTE KABUL YASAĞI ve YANSIMALARI

   §24.Çekte Muhatap Banka / Düzenleyen İlişkileri

    I. GENEL OLARAK ÇEK ANLAŞMASI
    II. ÇEK ANLAŞMASININ ŞEKLİ VE İÇERİĞİ
    III. MUHATAP BANKANIN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
    IV. BANKANIN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ÖZEL GÖRÜNÜMÜ: SAHTE veya TAHRİF EDİLMİŞ ÇEKİN ÖDENMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK

   §25.Çekin Tedavülü

    I. GENEL OLARAK
    II. DEVİR ŞEKLİ AÇISINDAN ÇEKLER
    III. ÇEKİN KAYBEDİLMESİ

     §26.Çekte Aval
     §27.Çekin Ödenmesi ve Ödeme Aşamaları

      I. GENEL OLARAK
      II. TÜRK UYGULAMASININ YARATTIĞI BİR SORUN: ÇEKTE VADE
      III. ÇEKİN İBRAZI

    YEDİNCİ BÖLÜM: EMTİA SENETLERİ

     §28.Genel Olarak ve Umumî Mağazalar
     §29.Makbuz Senedi ve Varant

      I. ŞEKİL
      II. DEVİR
      III. MAKBUZ SENEDİ VE VARANTLA İLGİLİ DİĞER HÜKÜMLER