"Bu kitapta konular hem teorik olarak ele alınmış hem de uygulamada ortaya çıkması muhtemel sorunlar olabildiğince kapsamlı bir şekilde incelenmeye çalışılmıştır. Bir yandan gerek Türk doktrini gerekse de İsviçre doktrini, kapsamlı ve olabildiğince tüketici bir şekilde taranmış ve böylece oldukça geniş bir kaynaktan yararlanılmış, öte yandan da Yargıtay'ın son on yılda kira hukuku konusunda yayınlamış olduğu kararlar taranmış ve binin üzerinde karar kitaba işlenmiştir. Ayrıca yüzün üzerinde İsviçre Federal Mahkemesi kararına atıf yapılmıştır. Sonuç olarak bu kitabın kira hukuku konusunda en azından bugüne kadar yazılmış en kapsamlı akademik çalışma olduğunu ifade etmek sanırım yanlış olmayacaktır."
(Önsöz'den)
 • CİLT I

  § 1. GENEL HÜKÜMLER

   I. Genel Olarak

    A. Tanımı ve Unsurları
    B. Özellikleri
    C. Süresi
    D. Taraflar

   II. Kiraya Verenin Borçları

    A. Teslim Borcu
    B. Vergi ve Benzeri Giderlere Katlanma Yükümlülüğü
    C. Yan Giderlere Katlanma Borcu
    D. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu
    E. Zapta Karşı Tekeffül Borcu

   III. Kiracının Borçları

    A. Kira Bedelini Ödeme Borcu
    B. Temizlik ve Bakım Giderlerine Katlanma Borcu
    C. Yan Giderleri Ödeme Borcu
    D. Sözleşmeye Uygun ve Özenle Kullanma Borcu
    E. Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Borcu
    F. Katlanma Borçları
    G. Kiralananı Geri Verme Borcu

   IV. Kira Sözleşmesinde Özel Durumlar

    A. Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması
    B. Alt Kira, Kira Sözleşmesinin Devri ve Sözleşmeye Katılma
    C. Kira Sözleşmesinin Yasal Devri
    D. Kiralananın Kullanılmaması ve Erken Tahliye
    E. Takastan Feragat Yasağı

 • CİLT II

  § 2. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI

   I. Özel Düzenleme İhtiyacı
   II. Uygulama Alanı

    A. Genel Olarak
    B. Hükmün Hukuki Niteliği
    C. Unsurlar
    D. Uygulama Alanına Dahil Edilen Durumlar
    E. Uygulama Alanı Dışında Kalan Durumlar

   III. Kiracıyı Koruyucu Tedbirler

    A. Bağlantılı Sözleşme Yapma Yasağı
    B. Güvence Bedeli (Depozito)
    C. Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı

   IV. Kira Bedelinin Belirlenmesi ve Uyarlama

    A. Kira Bedelinin Belirlenmesi
    B. Uyarlama

  § 3. KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

   I. Genel Olarak

    A. Türk Borçlar Kanunu'nun Genel Yapısı
    B. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sona Erme Sebeplerinin Sınırlı Olması
    C. Fesih Beyanının Temsilci Aracılığı İle Yapılması
    D. Şartları Oluşmadığı Halde Sözleşmenin Feshi

   II. Olağan Sona Erme Sebepleri

    A. Sürenin Dolması
    B. Fesih Bildirimi >/ul>
    III. Olağanüstü Fesih Sebepleri

     A. Genel Olarak
     B. Önemli Sebeple Fesih
     C. Kiracının İflası
     D. Kiracının Ölümü
     E. Taşınırlarda Kiracının Olağanüstü Fesih Hakkı
     F. Kiralananın Erken İadesi (Erken Tahliye)

    IV. Borca Aykırılıktan Kaynaklanan Sebepler

     A. Kiracının Borca Aykırı Davranışı
     B. Kiraya Verenin Borca Aykırı Davranışı

    V. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarına Özgü Sebepler

     A. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Fesih Bildirimi
     B. Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebepler
     C. Kiracıdan Kaynaklanan Sebepler
     D. Tahliye Davası ve Sözleşmenin Sona Erme Anı

    VI. Sona Ermenin Sonuçları

     A. Kiralananın İadesi
     B. Peşin Ödenen Kira Bedellerinin İadesi
     C. Alt Kira Sözleşmesine Etkisi
     D. Yeniden Kiralama Yasağı

   § 4. YÜRÜRLÜK HUKUKU

    I. Genel Olarak

     A. Temel İlkeler
     B. 6101 Sayılı Yürürlük Kanunu'nun Sistemi
     C. Kira Hukukunda Durum

    II. Kira Hükümlerinin Yürürlüğü

     A. Tarafların Borçları
     B. Kira Sözleşmesinde Özel Durumlar
     C. Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları
     D. Sona Erme

    III. Erteleme Hükmü

     A. Konunun Gelişimi
     B. Şartları
     C. Sonuçları
     D. Yürürlüğü Ertelenen Hükümler