Editörler: Prof. Dr. Tufan Öğüz/Prof. Dr. İlhan Helvacı
 • Eşitlik İlkesi ve Temel Hakların Norm Alanlarının Somutlaşması Bakımından Evli Kadının Soyadı
  Prof. Dr. Bertil Emrah Oder
 • Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun 15. Maddesinin (7) Numaralı Fıkrasının (b) Bendine İlişkin İptal Kararı
  Prof. Dr. Halil Akkanat
 • Anayasa Mahkemesi'nin Medeni Kanunumuzun 713. Maddesi ve Kanundan Doğan Önalım Hakkı ile İlgili Kararları Üzerine
  Prof. Dr. İlhan Helvacı
 • Anayasa Mahkemesinin Türk Medeni Kanunu Madde 181/II Hükmüne İlişkin Kararının Değerlendirilmesi
  Doç. Dr. Mustafa Aksu
 • Evlilik ve Ailenin Anayasal Korunması
  Korkut Kanadoğlu
 • HMK m.3'ün İptal Edilmesinin TBK m.55'e Olası Yansımaları
  Doç. Dr. M. Murat İnceoğlu
 • Taşınmaz Mülkiyetine Anayasal Bir Bakış
  Oya Boyar
 • Anayasa Mahkemesi'nin Yeni Medeni Kanun Kurallarına İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi
  Prof. Dr. Rona Serozan
 • Anayasa Mahkemesi'nin 12.5.2011 tarih ve 2009/31 E. 2011/77 K. sayılı ve Kadastro Kanunu m. 12/f.3'te ve Geçici m. 10'da Yer Alan Hükümleri İptal Kararının Değerlendirilmesi
  Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir
 • Anayasa Mahkemesi'nin Soyadı Kanunu m. 4'ü İptal Eden 8.12.2011 Tarih ve 119 /165 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi
  Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir
 • Anayasa Mahkemesinin Türk Medeni Kanununun Soybağına İlişkin İptal Kararlarının Değerlendirilmesi
  Prof. Dr. Tufan Öğüz
 • Anayasa Mahkemesinin Anlaşmalı Boşanma ve Yoksulluk Nafakasına İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi
  Doç. Dr. Zekeriya Kurşat
 • Anayasa Mahkemesi'nin Dernek ve Vakıflara İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi
  Prof. Dr. Baki İlkay Engin