"Çalışmada, idari yaptırımlar ana başlığı altında, regülatif cezalar, kabahat cezaları ve disiplin cezaları şeklinde sınıflandırılan idari cezalar ile idari tedbirlerin temel hukuki rejimi Danıştay'ın en son içtihatlarına da yer verilerek incelenmektedir."
(Önsöz'den)

  I. İdari Yaptırımların Genel Hukuki Rejimi

   A. Yaptırım (Müeyyide) Kavramı
   B. İdari Yaptırımların Sınıflandırılması
   C. İdari Yaptırımları Diğer İdari İşlemlerden Ayırt Etme Ölçütleri
   D. Avrupa İnsan Hakları Hukukunda İdari Yaptırımlar

  II. İdari Cezalar

   A. İdari Ceza/Adli Ceza Ayırımında Ölçüt Sorunu
   B. İdari Cezaların Varoluş Nedenleri
   C. İdari Cezalarda Uygulanacak "Çekirdek" Ceza Hukuku Güvenceleri

    1. Soruşturma Yapılması ve Savunma Alınması
    2. Suç ve Cezaların Geçmişe Yürütülememesi
    3. İhlal ile Cezanın Kesinleşmesi Arasındaki Süreçteki Mevzuat Değişikliklerinde "Lehe Kanun"un Uygulanması
    4. Suç ve Cezaların Kanuniliği (Yasallık)
    5. "Şüpheden Sanık Yararlanır" İlkesi ve "Masuniyet" Karinesi
    6. Mükerrer Cezalandırma Yasağı ("Non bis in idem"İlkesi)
    7. Cezalandırmada Şahsilik İlkesi
    8. Cezalarda Orantılılık (Ölçülülük) ve Belirlilik

   D. Adli Cezaların İdari Cezalara Etkisi
   E. İdari Cezaların Türleri

    1. Regülatif Cezalar
    2. Kabahat Cezaları
    3. Disiplin Cezaları

     a. Personel Disiplin Cezaları

      aa. Af kanunlarının disiplin cezalarına etkisi
      bb. Disiplin cezalarının mali haklara etkisi

     b. Mesleki Disiplin Cezaları
     c. Öğrenci Disiplin Cezaları

  III. İdari Tedbirler

   A. Geçici Engelleme
   B. İdari İznin (Ruhsat, Lisans) Geri Alınması
   C. Eşyaya Geçici Elkoyma
   D. Atipik İdari Tedbirler

  IV. İdari Yaptırımların Yargısal Denetimi

   A. İdari Yaptırımların Yargısal Denetiminde Görevli Yargı Kolu Sorunu
   B. İdari Yaptırımlar İçin Dava Açma Süresi Hakkında Bazı Sorunlar
   C. İdari Yaptırımların Yargısal Denetiminde Sebep İkamesi
   D. İdari Yaptırımların Yargısal Denetiminde Diğer Bazı Usul Hukuku Sorunları
   E. İdari Yaptırımların Esas (İçerik) Yönünden Yargısal Denetimi

  V. İdari Yaptırımlarda Kesinleşme, Uygulama ve Tahsilat Sorunları