"Hukuk öğretiminin temel amacının bilgi depolamadan hukuki problem çözme becerisinin kazandırılmasına yönlendirildiği ve bu doğrultuda sınav sorularının da problem ağırlıklı düzenlendiği son yıllarda pratik çalışma kitaplarının gitgide önem kazandığı dikkat çekmektedir.
Elinizde tuttuğunuz kitap işte bu eğilim doğrultusunda öğrencinin bu alandaki gereksinimini karşılamaya hizmet etmekte; açıkçası, birinci sınıf öğrencisini Medeni Hukuka Giriş, Kişiler Hukuku ve Aile Hukuku derslerinden gireceği sınavlara hazırlayıcı bir amaç gütmektedir. Burada cevaplı ve cevapsız sınav örneklerinin ve uygulama çalışmalarının en geniş yeri tutması da doğrudan doğruya bu amaca bağlıdır.
Ama elinizdeki kitapta yalnız bu kadarla yetinilmiş değildir. Ayrıca öğrencinin problem çözerken, bu arada ödev hazırlarken ve mahkeme kararı incelerken (tahlil ederken) izlemesi gerekli yöntem konusunda da açıklamalar yer almaktadır; hukuki akıl yürütmenin temel ilkeleri öğretilmektedir. Dahası, çetrefil konuları özetleyen ve basite indirgeyen şemalar çizilmekte, sıkça kullanılan Latince Roma hukuku deyimlerinin ve özdeyişlerinin anlamları verilmektedir."
(Önsöz'den)

  Birinci Bölüm
  YÖNTEM
  I.Hukukçunun İzleyeceği Yöntemin Genel Esasları
  II.Karar İncelemesi Yöntemi
  III.Mesele Çözümü Yöntemi
  İkinci Bölüm
  GENEL BÖLÜM: KİŞİLER HUKUKU
  I.Şemalar
  Şema 1:Yasanın Uygulanması
  Şema 2:Kanunların Zaman Açısından Yürürlüğü
  Şema 3:Çeşitli Açılardan Hakların Sınıflandırılması
  Şema 4:Hukuki İşlemin Hukuki Fiiler İçindeki Yeri ve Türleri
  Şema 5:Hukuki İşlemlerin Hükümsüzlük Türleri
  Şema 6:Gerçek Kişiliğin Başlangıcı
  Şema 7:Gerçek Kişiliğin Sona Ermesi
  Şema 8:Ehliyet Açısından Kişilerin Sınıflandırılması
  Şema 9:Hısımlık
  Şema 10:Kişilik Hakkının Korunması
  Şema 11:Kişilik Haklarını Koruyucu Yaptırımlar
  Şema 12:Tüzel Kişiler
  Şema 13:Dernek Üyesinin Dernekten İhraç Kararına Karşı Açık Tutulan Başvuru Yolları
  II.Çözülmüş Uygulama Çalışmaları
  1.Uğursuz Davet
  Borçlandırıcı İşlem/Tasarruf İşlemi/Emin Sıfatıyla Zilyetten İyi Niyetle Ayni Hak İktisabı/Sınırlı Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti/Kişilik Haklarının İhlali/Kişilik Haklarını Koruyucu Davalar
  2.Yılbaşı Partisi
  Borçlandırıcı İşlem/Tasarruf İşlemi/Tasarruf Ehliyeti/Emin Sıfatıyla Zilyetten İyi Niyetle Ayni Hak İktisabı/Ayırt Etme Gücünün Geçici Kaybı Halinde Haksız Fiil Sorumluluğu/Kişilik Haklarının İhlali
  3.Cep Telefonu Alışverişi
  Sınırlı Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti/Medeni Hukuk Yaptırımları
  4.Çifte Satım
  Alacak Hakkı/Tasarruf Yetkisi/Emin Sıfatıyla Zilyetten İyi Niyetle Ayni Hak İktisabı
  5.Bilgisayar Satımı
  Tam Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti
  6.Kız Arkadaşa Alınan Mücevher
  Borçlandırıcı İşlem/Tasarruf İşlemi/Yasal Temsilci/Sınırlı Ehliyetsiz/Yasak İşlem
  7.Piyango Talihlisi Genç
  Sınırlı Ehliyetsiz/Ehliyetsizlik Karşısında İyi Niyet/Yasal Temsilcinin Örtülü İradesi/Kişilik Hakkının İhlali/Tazminat
  8.Kadersiz Gebe
  Kişilik Hakkı/Vücut Bütünlüğünün İhlali/Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu/Basın Yoluyla Kişilik Hakkının İhlali/Hukuka Uygunluk Nedenleri/Mağdurun Rızası/Ölüm Karinesi/Gaiplik/Cinsiyet Değişikliği
  9.Çılgın Profesörün Deneyi
  Kişilik Hakkı/Vücut Bütünlüğünün İhlali/Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu/Basın Yoluyla Kişilik Hakkının İhlali/Hukuka Uygunluk Nedenleri/Mağdurun Rızası/Ölüm Karinesi/Gaiplik/Cinsiyet Değişikliği/Yapay Döllenme
  10.Fakültesine Bağlı Öğrenci
  Dernek Genel Kurulu Kararının İptali/Üyelik Hakkı/Dernek Üyesi Olmayan Kişilerin Dava Hakkı
  III.Çözülecek Uygulama Çalışmaları
  11.Kurallar Labirenti
  Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu Kurallarının Türleri
  12.Dara Düşen Malik
  Hakların Türleri
  13.Sözünü Tutmayan Antikacı
  Borçlandırıcı İşlem/Tasarruf İşlemi/Hukuki İşlem Türleri/Hak Türleri/Hukuka Uygun Fiiller/İrade Beyanı Çeşitleri/Fiil Ehliyeti/Ayırt Etme Gücü
  14.Paylaşılamayan Tablo
  Borçlandırıcı İşlem/Tasarruf İşlemi/Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması
  15.Emanete Hıyanet
  Borçlandırıcı İşlem/Tam Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti/Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması
  16.Soylu Ailesi
  Sınırlı Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti/Geçici Olarak Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk Halinde Haksız Fiil Sorumluluğu/Kişilik Hakkının İhlali/Hukuka Uygunluk Sebepleri
  17.Böbrek Naklinde Aksilikler
  Organ Nakli/Kişiliğin Korunması/Post Mortem Korunma
  18.Yarışma Sonrası Gelen Şöhret
  Yasal Erginlik/Sınırlı Ehliyetsiz/İşlem Ehliyeti/Kişilik Hakkının Korunması
  19.Çürük Domates Çetesi
  Sınırlı Ehliyetsizlerin Sorumluluk Ehliyeti
  20.Şimşeksporlu Acar
  Sınırlı Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti/Kişilik Hakkının Korunması
  21.Acil Kan Gerekiyor!
  Kan Nakli/Tıbbi Müdahaleye Rıza/Kişilik Hakkının Korunması
  22.E'nin Başına Gelenler
  Yargısal Erginlik İstemine ve Sakıncalı İşleme Velinin Oluru/Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hakların Bizzat Kullanılabilmesi/Yasak İşlemler
  23.Ayılan Sarhoş
  Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk/Yaş Küçüklüğü/Yasal Temsilcinin Olurunun Eksikliği/Borçlanma ve Tasarruf İşlemi
  24.Onsekizinci Yaş Günü
  Borçlanma ve Tasarruf İşlemi/Taşınır Mülkiyetinin Kazanılmasında Sebepten Soyutluk/Sebebe Bağlılık Tartışması
  25.Bademcik Ameliyatında Terslik
  İvazlı Hekimlik Sözleşmesine Yasal Temsilcinin Olurunun Gerekliliği/Küçüğün Ameliyata Rızası
  26.Şimşekspor Kulübünün Münasebetsizlikleri
  Sınırlı Ehliyetsizin Hukuki İşlem Ehliyeti/Yasak İşlemler/Kişiliğin İçsel ve Dışsal Koruması/Tüzel Kişilerde Organ Sorumluluğu
  27.Çıplak Fotoğrafın Bedeli
  Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar/Kişiliğin Kendine Karşı Korunması/işiliğin Dışa Korunması
  28.Ülke Nüfusunu Artırma Derneği
  Dernek Üyeliği/Dernek Üyeliğinden Çıkarma
  29.Medeni Hukuk Vakfı
  Vakfın Kuruluşu/Vakıf Senedi/Vakfın Amacı/Vakfın Örgütü
  30.A'nın Başına Gelenler
  Yorum ve Boşluk Doldurma/Kesin Hükümsüzlük/Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı
  IV.İncelenecek Kararlar
  1.Fiil Ehliyeti
  Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, 27.9.2006, E. 2006/7629, K. 2006/9334
  2.Kişilik Haklarının İhlali
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 29.5.2002, E. 2002/4-447, K. 2002/465
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 26.3.2003, E. 2003/4-161, K. 2003/201
  3.Kişiliğin Başlangıcı/Kişilik Hakkının İhlali
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 11.12.2002, E. 2002/13 1011, K. 2002/1047
  4.Dernek Üyeliğinin Kazanılması/Derneğin Üye Alma Özgürlüğü
  Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 5.3.1987, E. 1987/614, K. 1987/1811
  5.Dernek Üyeliğinden İhraç/İhraç Kararına Karşı İptal Davası
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 8.5.2002, E. 2002/2-300, K. 2002/385
  Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 1.11.2007, E. 2007/5059, K. 2007/14643
  6.Dernek Genel Kurul Kararının İptali
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 29.4.1992, E. 1992/2-190, K. 1992/290
  7.Vakfın Tescili Talebi
  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 7.10.2002, E. 2002/8016, K. 2002/9295
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 23.10.2002, E. 2002/18 911 K. 2002/856
  8.Vakıflarda Üyelik
  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 10.6.2002, E. 2002/5582, K. 2002/6570
  Anayasa Mahkemesi Kararı 17/4/2008, E. 2005/14, K. 2008/92
  9.Vakıf Senedinde Değişiklik Yapılması
  Yargıtay 18.Hukuk Dairesi, 31.1.2005, E. 2004/10957, K. 2005/138
  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 22.12.2003, E. 2003/7274, K. 2003/10203
  10.Vakfın Sona Ermesi
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 11.2.2004, E. 2004/18 52, K. 2004/68
  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 17.2.2003, E. 2003/187, K. 2003/778
  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 7.10.2002, E. 2002/6044, K. 2002/9297
  Üçüncü Bölüm
  AİLE HUKUKU
  I.Şemalar
  Şema 14:Nişanlılığın Sona Ermesi
  Şema 15:Evlenmenin Hükümsüzlüğü
  Şema 16:Boşanma Sebepleri
  Şema 17:Eşler Arasında Mal Rejimleri
  Şema 18:Soybağının Kurulması
  Şema 19:Baba ile Soybağı
  Şema 20:Evlat Edinme
  Şema 21:Dava Yoluyla Soybağını Etkileme Yolları
  Şema 22:Nafaka
  II.Çözülmüş Uygulama Çalışmaları
  1.Parasız Saadet Olmaz
  Nişanlanma Ehliyeti/Evlenmenin Nispi Butlanı/Boşanma Sebepleri/Aile Konutu/Eşlerin Evlilik Birliğini Temsili
  2.Amansız Hastalık
  Boşanmanın Genel Sebepleri/Boşanma Kararının Çocuklar Yönünden Sonuçları/Boşanmanın Mali Sonuçları/Boşanma Davası Devam Ederken Taraflardan Birinin Ölümü
  3.Yalancının Mumu
  Evlenmenin Nispi Butlanı/Küçük Düşürücü Suç İşleme Nedeniyle Boşanma/Aile Konutu/Boşanmanın Kişisel Sonuçları/Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi
  4.Üvey Evlat
  Evlenmenin Butlanını Gerektirmeyen Eksiklik/Boşanma Sebepleri/Soybağının Kurulması/Evlat Edinmenin Koşulları
  5.Sadakatsiz Eşler
  Soybağının Kurulması/Soybağının Reddi/Yasak İşlemler/Yasal Temsilci ile Küçüğün Menfaatinin Çatışması
  6.Saf Erkeğin Babalığı
  Tanıma ile Soybağının Kurulması/Tanımanın İptali
  7.Yapay Döllenme I
  Soybağının Kurulması/Soybağının Reddi
  8.Yapay Döllenme II
  Soybağının Reddi
  III.Çözülecek Uygulama Çalışmaları
  9.Babalık Kavgası
  Bakım Nafakası/Soybağının Reddi
  10.Hüsranla Biten Nişanlanma
  Sınırlı Ehliyetsizin Nişanlanması/Nişanın Bozulması/Nişanın Bozulmasının Sonuçları
  11.Paranoyak Damat
  Nişanlanmanın Sona Ermesi ve Sonuçları/Evlenmenin Hükümsüzlüğü/Boşanma Nedenleri/Soybağının Kurulması
  12.Lüks Hayat
  Hukuki İşlem Türleri/Kişiliğin Sona Erdirilmesi/Babalık Davası/Evlat Edinme/Sınırlı Ehliyetsizin Hukuk İşlem Ehliyeti/Geçici Surette Ayırt Etme Gücünden Yoksun Kişinin Haksız Fiil Sorumluluğu/Mal Rejiminin Tasfiyesi/Vakıf Kurma
  13.Zoraki Evlilik
  Evlenmenin Hükümsüzlüğü
  14.Sahte Hayat
  Nişanlanmanın Kurulması/Nişanın Bozulması ve Sonuçları/Evlenmenin Hükümsüzlüğü/Soybağının Kurulması
  15.Pembe Dizi
  Boşanma Nedenleri/Evlenmenin Hükümsüzlüğü/Evlat Edinme/Aile Konutu/Mal Rejimi
  16.Gurbet Kuşu
  Nişanlanma/Boşanma Nedenleri/Soybağının Reddi/Bakım Nafakası
  17.Saf Aşık
  Nişanlanmanın Kurulması/Evlilik Birliğinin Temsili/Aile Konutu/Evlenmenin Hükümsüzlüğü
  18.On Yıllık Sır
  Soybağının Reddi/Soybağının Reddi Davasında İspat Yükü/Tanıma
  19.Nedir Bu Acele?
  Evlenmenin Butlanını Gerektirmeyen Eksiklik/Soybağının Kurulması/Soybağının Reddi/Karineler Çakışması
  IV.İncelenecek Kararlar
  11.Aile Konutu
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 4.10.2006, E. 2006/2 591, K. 2006/624
  Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 24.6.2010, E. 2010/9123, K. 2010/12688
  12.Boşanma Sebepleri
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 24.6.2009, E. 2009/2 231, K. 2009/286
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 4.11.2009, E. 2009/2 402, K. 2009/484
  13.Boşanma Protokolü
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 27.5.2009, E. 2009/2 158, K. 2009/217
  14.Boşanmada Maddi Tazminat
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 4.7.2012, E. 2012/2 117, K. 2012/445
  Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 12.9.1994, E. 1994/7480, K. 1994/7974
  15.Boşanmada Manevi Tazminat
  Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 16.5.2012, E. 2011/16923, K. 2012/13235
  16.Yoksulluk Nafakası
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 13.5.2009, E. 2009/3 165, K. 2009/186
  17.Boşanan Kadının Soyadı
  Anayasa Mahkemesi, 10.3.2011, E. 2009/85, K. 2011/49
  18. Babalığın Tespiti
  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 5.7.2012, E. 2012/6926, K. 2012/8542
  19.Babalık Davasında Taraf Sıfatı
  Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 6.6.2011, E. 2010/7036, K. 2011/9937
  20. Soybağının Reddi/Babalık Davası/Hak Düşürücü Süre
  Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 3.10.2006, E. 2006/13561, K. 2006/ 13008
  Ek I: Latince Deyimler