• Takip Hukukuna Giriş
 • I.KAVRAM
 • II.TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR
 • A.Taraf Ehliyeti
 • B.Takip Ehliyeti
 • C.Sıfat (Husumet)
 • D.Temsil
 • E.Takip Arkadaşlığı
 • F.Takip Sırasında Tarafların Değişmesi
 • III.TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER
 • A.Genel Kurallar
 • B.Tatil ve Talikler (Erteleme)
 • 1.Genel Olarak
 • 2.Tatil Saat ve Günleri
 • 3.Talik (Erteleme) Durumları
 • IV.TAKİP HUKUKUNDA TEBLİGAT
 • Birinci Kitap :İcra Hukuku
 • Birinci Kısım :Giriş
 • I.İCRA ORGANLARI (ÖRGÜTÜ)
 • A.Asıl İcra Organları
 • 1.İcra Dairesi
 • 2.İcra Mahkemesi
 • 3.Yargıtay'ın İcra ve İflas İşleriyle Görevli Daireleri
 • B.Yardımcı İcra Organları
 • 1.Genel Mahkemeler
 • 2.Bölge Adliye Mahkemeleri
 • 3.Savcı ve Adalet Müfettişleri
 • II.İCRA HARÇ VE GİDERLERİ
 • A.İcra Harçları
 • 1.İcra Takiplerinde Alınan Harçlar
 • 2.İcra Mahkemesinde Alınan Harçlar
 • 3.Harçtan Bağışık (= Muaf) İcra İşlemleri
 • B.İcra Giderleri
 • İkinci Kısım : Takip Yolları
 • Birinci Bölüm :HACİZ YOLUYLA TAKİP
 • Birinci Ayrım :İLAMSIZ TAKİP
 • I.GENEL OLARAK
 • II.GÖREV
 • III.YETKİ
 • A.Yetkili İcra Dairesi
 • 1.Yetki Kuralları
 • 2.Yetki itirazı
 • B.Yetkili İcra Mahkemesi
 • C.Genel Mahkemelerin Yetkisi
 • Birinci Kesim :GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP
 • I.KAVRAM
 • II.KOŞULLARI
 • III.TAKİBİN AŞAMALARI
 • A.Takip Talebi
 • 1.Genel Olarak
 • 2.İçeriği
 • 3.Takip Talebinin İcra Dairesine Verilmesi
 • 4.Sonuçları
 • B.Ödeme Emri
 • 1.Genel Olarak
 • 2.Ödeme Emrinin İçeriği
 • 3.Ödeme Emrinin Düzenlenmesi ve Tebliği
 • 4.Ödeme Emrine İtiraz
 • 5.İtiraz ile Şikâyetin Karşılaştırılması
 • C.Takibin Kesinleşmesi
 • 1.Genel Olarak
 • 2.İtirazın İptali Davası
 • 3.İtirazın Kaldırılması
 • 4.Olumsuz Tespit Davası
 • 5.Geri Alma Davası
 • 6.Mal Beyanı
 • 7.İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi
 • D.Haciz
 • 1.Genel Olarak
 • 2.Haciz İsteminin Koşulları
 • 3.Usul
 • 4.Haczin Konusu
 • 5.Haczin Sonuçları
 • 6.Hacze Katılma
 • 7.Hacizde İstihkak Davaları
 • 8.Borcun Taksitle Ödenmesi
 • E.Satış ( Paraya Çevirme)
 • 1.Genel Olarak
 • 2.Satış İsteme Süreleri
 • 3.Taşınır Malların Satılması
 • 4.Taşınmaz Malların Satılması
 • 5.İhalenin feshi
 • F.Paraların Ödenmesi veya Paylaştırılması
 • 1.Genel Olarak
 • 2.Sıra Cetveli
 • 3.Aciz Belgesi
 • 4.Gemilere İlişkin Hükümler
 • İkinci Kesim :KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP
 • I.GENEL OLARAK
 • II.TAKİBİN AŞAMALARI
 • A.Takip Talebi
 • B.Ödeme Emri
 • C.Takibin Kesinleşmesi
 • 1.Ödeme Emrine İtiraz
 • 2.Ödeme Emrine Karşı Özel Şikâyet Yolu
 • Üçüncü Kesim :KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
 • I.GENEL OLARAK
 • II.TÜRLERİ
 • A.Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız Tahliye
 • 1.Genel Olarak
 • 2.Takibin Aşamaları
 • B.Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle İlamsız Tahliye
 • 1.Genel Olarak
 • 2.Takibin Aşamaları
 • III.KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ KORUNMASI
 • İkinci Ayrım :İLAMLI TAKİP
 • Birinci Kesim :GİRİŞ
 • I.GENEL OLARAK
 • II.KOŞULLARI
 • A.İlam veya İlam Niteliğinde Bir Belge Bulunması
 • 1.İlam
 • 2.İlam Niteliğinde Belgeler
 • B.İlam veya İlam Niteliğinde Belgenin Bir Edim (Eda) Hükmü İçermesi
 • C.İcra Edilebilmesi İçin Kesinleşmesi Gereken Bir İlam Söz Konusuysa İlamın Kesinleşmiş Olması
 • III.YETKİ
 • IV.TAKİBİN AŞAMALARI
 • A.Takip Talebi
 • B.İcra Emri
 • V.İCRANIN DURDURULMASI
 • A.Genel Olarak
 • B.İşleyiş Süreci
 • VI.İCRANIN GERİ BIRAKILMASI
 • A.Genel Olarak
 • B.Türleri
 • 1.İcra Emrinin Tebliğinden Önceki Nedenlere Dayanarak Geri Bırakma
 • 2.İcra Emrinin Tebliğinden Sonraki Nedenlere Dayanarak Geri Bırakma
 • VII.İCRANIN İADESİ
 • A.Genel Olarak
 • B.İşleyiş Süreci
 • İkinci Kesim : İLAMLARIN İCRASI
 • I.PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN İCRASI
 • II.ÖTEKİ İLAMLARIN İCRASI
 • İkinci Bölüm :REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP
 • I.GİRİŞ
 • II.ÖNCE REHNE BAŞVURMA KURALI
 • III.TAKİP TÜRLERİ
 • A.İlamsız Takip
 • 1.Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip
 • 2.İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip
 • B.İlamlı Takip
 • 1.Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip
 • 2.Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip
 • IV.ORTAK HÜKÜMLER
 • A.Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması
 • B.Rehin Açığı Belgesi
 • 1.Genel Olarak
 • 2.Türleri
 • V.GEMİLER HAKKINDAKİ HÜKÜMLER
 • Üçüncü Kısım :İhtiyati Haciz
 • I.GENEL OLARAK
 • II.KOŞULLARI
 • III.YARGILAMA USULÜ VE KARAR
 • IV.KARARIN YERİNE GETİRİLMESİ
 • V.SONUÇLARI
 • VI.KARARIN KALDIRILMASI
 • A.İhtiyati Haciz Kararına İtiraz
 • B.Teminat Karşılığı İhtiyati Haczin Kaldırılması
 • VII.KESİNLEŞMESİ ( TAMAMLAYICI MERASİM)
 • VIII.İHTİYATİ HACİZDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI
 • A.Genel Olarak
 • B.Yargılama Usulü
 • İkinci Kitap :İflas Hukuku
 • Birinci Kısım :Giriş
 • I.GENEL OLARAK
 • II.İFLAS ORGANLARI
 • A.Resmi İflas Organları
 • 1.Asıl İflas Organları
 • 2.Yardımcı İflas Organları
 • B.Özel İflas Organları
 • 1.Birinci Alacaklılar Toplantısı
 • 2.İflas Bürosu
 • 3.İflas İdaresi
 • 4.İkinci Alacaklılar Toplantısı
 • III.İFLASTA YETKİ
 • A.İcra Dairesi
 • B.Ticaret Mahkemesi
 • C.İflas Dairesi
 • IV.İFLAS HARÇ VE GİDERLERİ
 • A.İflas Harçları
 • B.İflas Giderleri
 • V.TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ
 • İkinci Kısım :İflas Yoluyla Takip
 • Birinci Bölüm :KOŞULLARI
 • A.Borç: Para veya Teminat Gösterme
 • B.Borçlu: İflasa Tabi Bir Kişi
 • 1.Tacirler
 • 2.Tacir Gibi Sorumlu Olanlar
 • 3.Tacir Olmamalarına Karşın Özel Yasa Hükümlerine Göre İflasa Tabi Olan Kişiler
 • C.Neden: İflas Nedenleri
 • İkinci Bölüm :İFLAS YOLLARI
 • Birinci Ayrım :TAKİPLİ İFLAS
 • I.GENEL (ADİ) İFLAS YOLU
 • A.Takip Talebi
 • B.Ödeme Emri
 • C.Takibin Kesinleşmesi
 • D.İflas Davası
 • 1.Genel Olarak
 • 2.İflas Davasının İşleyişi
 • II.KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLU
 • A.Takip Talebi
 • B.Ödeme Emri
 • C.Takibin Kesinleşmesi
 • D.İflas Davası
 • İkinci Ayrım :TAKİPSİZ ( DOĞRUDAN) İFLAS
 • I.ALACAKLININ İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (DOĞRUDAN) İFLAS
 • A.İflas Nedenleri (İİY m. 177)
 • B.İşleyiş Usulü
 • II. BORÇLUNUN İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ ( DOĞRUDAN) İFLAS
 • A.İflas Nedenleri
 • 1.İhtiyari İflas Nedeni
 • 2.Zorunlu İflas Nedeni
 • B.İşleyiş Usulü
 • Üçüncü Ayrım :TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ
 • Üçüncü Bölüm :İFLASIN ERTELENMESİ
 • I.GENEL OLARAK
 • II.KOŞULLARI
 • A.Maddi Koşullar
 • B.Şekli Koşullar
 • III.USUL
 • A.Erteleme İsteminin Mahkemeye İletilmesi
 • B.Mahkemenin İncelemesi
 • 1.Kayyım Atanması
 • 2.Diğer Önlemler
 • C.Karar
 • D.Erteleme Kararının İlanı
 • E.Yasa Yolları
 • IV.ERTELEME KARARININ SONUÇLARI
 • A.Takiplere Etkisi
 • B.Ortaklık ya da Kooperatif Organlarının Yetkilerine Etkisi
 • C.Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelere Etkisi
 • D.Müteselsil Kefil ve Müşterek Borçlulara Etkisi
 • Dördüncü Bölüm :İFLASIN HUKUKSAL SONUÇLARI
 • I.BORÇLU (MÜFLİS) AÇISINDAN SONUÇLARI
 • A.Özel Hukuk Bakımından
 • 1.Ehliyet
 • 2.İyiniyet
 • 3.Takipler
 • 4.Davalar
 • B.Kamu Hukuku Bakımından
 • 1.Adi İflas
 • 2.Taksirli İflas
 • 3.Dolanlı (Hileli) İflas
 • II.ALACAKLILAR AÇISINDAN SONUÇLARI
 • A.Vadesi Gelmemiş Alacaklara Etkisi
 • B.Bazı Alacak Türleri ve Faizlere Etkisi
 • C.Sözleşmelere Etkisi
 • D.Takas Hakkına Etkisi
 • E.Borçluları Aynı Zamanda İflas Eden Alacaklılara Etkisi
 • Beşinci Bölüm :İFLAS TASFİYESİ
 • I.MASANIN OLUŞMASI
 • A.Masa Nedir?
 • B.İflas Masasının Mevcudu
 • 1.İflas Masasına Giren Mal ve Haklar
 • 2.İflas Masasına Girmeyen Mal ve Haklar
 • 3.Masadan Çıkarma Hakkı
 • 4.İflas Alacaklarının Masa Alacaklarından Ayırt Edilmesi
 • II.DEFTER TUTULMASI VE TEDBİR ALINMASI
 • III.TASFİYE TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ
 • IV.BASİT TASFİYE
 • V.ADİ TASFİYE
 • A.İlan
 • B.Birinci Alacaklılar Toplantısı
 • C.İflas İdaresi
 • D.İflasta İstihkak Davaları
 • E.Masa Alacaklarının Tahsili ve Acele Durumlarda Satış
 • F.İflas Alacaklarının İncelenmesi
 • G.Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi
 • 1.Genel Olarak
 • 2.Adi ve Rehinli Alacaklıların Sırası
 • 3.Sıra Cetveline Karşı Başvuru Yolları
 • 4.Sıra Cetvelinin Kesinleşmesi
 • H.Geç Bildirilen Alacaklar
 • I.İkinci Alacaklılar Toplantısı
 • J.Masa Mallarının Satışı
 • K.Paraların Paylaştırılması
 • 1.Pay Cetveli ve Son Hesap
 • 2.Paraların Dağıtılması
 • L.Borç Ödemeden Aciz Belgesi
 • 1.Genel Olarak
 • 2.Hacizdeki Aciz Belgesi ile Karşılaştırılması
 • M.Masaya Yazdırılmamış Alacaklar
 • N.İflasın Kapanması
 • Altıncı Bölüm :İFLAS YASAKLILIKLARINDAN KURTULMA YOLLARI
 • I.İFLASIN KALDIRILMASI
 • A.Genel Olarak
 • B.Koşulları
 • C.Usul ve Sonuçları
 • D.Yasa Yolları
 • II.İTİBARIN YERİNE GELMESİ
 • A.Genel Olarak
 • B.Koşulları
 • 1.Genel Koşullar
 • 2.Özel Koşullar
 • C.Karar
 • Üçüncü Kitap :İyileştirme (Rehabilitasyon) Hukuku
 • Birinci Kısım :Konkordato Hukuku
 • Birinci Bölüm :GENEL İLKELER
 • I.KAVRAM
 • II.TÜRLERİ
 • A.Oluşum Biçimine Göre
 • 1.Mahkeme Dışı Konkordato
 • 2.Mahkeme İçi Konkordato
 • B.Etkisine Göre
 • 1.Adi Konkordato
 • 2.Mal varlığının Terki Suretiyle Konkordato
 • İkinci Bölüm :ADİ KONKORDATO
 • Birinci Ayrım :İFLAS DIŞI KONKORDATO
 • I.GENEL OLARAK
 • II.İŞLEYİŞ SÜRECİ
 • A.Konkordato Teklifi
 • B.Önlem Alınması
 • C.İlan
 • D.Konkordato Mühleti
 • 1.Genel Olarak
 • 2.Koşulları
 • 3.Konkordato Teklifinin İncelenmesi ve Karar
 • 4.Konkordato Mühletinin Sonuçları
 • 5.Konkordato Mühletinin ve Borçlunun Tasarruf Yetkisinin Kaldırılması
 • E.Konkordato Komiseri
 • 1.Genel Olarak
 • 2.Hukuksal Statüsü
 • 3.Görevleri
 • F.Alacaklılar Toplantısı ve Konkordatonun Kabulü
 • 1.Genel Olarak
 • 2.Kabul İçin Gereken Çoğunluk
 • G.Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi
 • H.Konkordatonun Onaylanması (= Tasdiki)
 • 1.Koşulları
 • 2.Karar
 • I.Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları
 • 1.Alacaklılara Etkisi
 • 2.Takiplere Etkisi
 • 3.Müşterek Borçlu ve Kefillere Etkisi
 • 4.Konkordatonun Borçluya Etkisi
 • 5.Rehinli Taşınır ve Taşınmazın Satışına Etkisi
 • J.Konkordatonun Feshi
 • 1.Kısmi Fesih
 • 2.Tamamen Fesih
 • 3.Usul
 • İkinci Ayrım :İFLAS İÇİ (İFLASTAN SONRA) KONKORDATO
 • I.GENEL OLARAK
 • II.İŞLEYİŞ USULÜ
 • A.Konkordato Teklifi
 • B.Konkordatonun Onaylanması
 • Üçüncü Bölüm :MAL VARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO
 • I.GENEL OLARAK
 • II.YETKİLİ ORGANLAR
 • A.Tasfiye Memurları
 • B.Alacaklılar Kurulu
 • III.İŞLEYİŞ USULÜ
 • A.Konkordato Masasının Oluşması
 • B.Tasfiyeye Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi ve Sıra Cetveli Yapılması
 • C.Paraya Çevirme
 • D.Paraların Paylaştırılması
 • E.Faaliyet Raporu ve Tasfiyenin Sona Ermesi
 • İkinci Kısım :Yeniden Yapılandırma Hukuku
 • I.GENEL OLARAK
 • II.KOŞULLARI
 • III.USUL
 • IV.SONUÇLARI
 • V.FESİH VE TADİL
 • VI.PROJENİN İHLALİ VE DOĞRUDAN İFLAS
 • Dördüncü Kitap :Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler
 • Birinci Kısım :Tasarrufun İptali Davaları
 • I.GENEL OLARAK
 • II.HUKUKSAL NİTELİĞİ
 • A.Kişisel Nitelikte Bir Edim Davası Olması
 • B.İşlemin Hukuken Geçerli Olması ve Dava Sonucunda Geçersiz Kılınamaması
 • III.BENZER DAVALARLA KARŞILAŞTIRILMASI
 • A.Butlan Davası
 • B.Muvazaa Davası
 • C.İstihkak Davası
 • IV.KONUSU
 • A.Genel Olarak
 • B.İptale Tabi İşlemler
 • 1.Karşılıksız Kazandırmalar (İvazsız Tasarruflar)
 • 2.Aciz Durumunda Yapılan İşlemler
 • 3.Zarar Verme Kastıyla Yapılan İşlemler
 • V.KOŞULLARI
 • VI.USUL
 • A.Genel Olarak
 • B.Taraflar
 • 1.Davacı
 • 2.Davalı
 • C.Yetkili ve Görevli Mahkeme
 • D.Dava Açma Süresi
 • VII.SONUÇLARI
 • A.Hacizdeki İptal Davası
 • B.İflastaki İptal Davası
 • C.Ortak Hükümler
 • İkinci Kısım :İcra ve İflas Suçları
 • I.GENEL OLARAK
 • II.SORUŞTURMA
 • III.KOVUŞTURMA
 • IV.DAVA VE CEZANIN DÜŞMESİ - ZAMANAŞIMI
 • V.YASA YOLLARI
 • A.İtiraz
 • B.İstinaf
 • C.Temyiz
 • EK 1: TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER
 • EK 2: BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ GÖREVE BAŞLAYINCAYA KADAR İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI UYGULANACAK YASA (KANUN) YOLLARI [ ESKİ DÜZENLEME ]