"Teknolojinin gelişmesine paralel olarak her geçen gün yeni teknik kavramlar ortaya çıkmakta, teknolojik yazılımların ve donanımların kullanımı yüksek bir hızla artmaktadır. Teknolojinin kullanımındaki bu artış, hayatımızı kolaylaştırmanın yanı sıra, hukuk sistemleri tarafından çözülmesi gereken bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. < /br>Çalışmada elektronik imza ve elektronik imzalı belgelerin medeni muhakeme hukukumuz bakımından delil niteliği incelenmeye çalışılacaktır. Birinci bölümde, incelememize temel olmak üzere, medeni muhakeme hukukumuzdaki deliller ve senetle ispat kuralı açıklanacaktır. Bu kapsamda senet dışındaki deliller konumuz kapsamında daha az etkili olacağından, bu deliller kısaca tanımlanacak, senet delili ve senetle ispat kuralı ise konumuz bakımından haiz olduğu önem nedeniyle ayrıntılı olarak incelenecektir. [...]İkinci bölümde, elektronik imza tanımlanacak ve elektronik imzanın teknik ve hukuki yönlerine değinilecektir. Üzerinde en çok durulacak imza türü güvenli elektronik imza olacaktır. Bu nedenle çalışmamızın genelinde, güvenli elektronik imzanın temelindeki teknik olan dijital imza tekniğine yönelik incelemeler ve açıklamalarda bulunulacaktır. Ayrıca, uygulamadaki önemi bakımından UYAP ve UYAP'ın kullanımına dair esaslar ayrı bir başlık altında incelenecektir. Üçüncü bölümde, elektronik imzalı belgelerin delil niteliği gerek güvenli elektronik imzalı belgeler, gerekse de güvenli elektronik imza dışındaki elektronik imza yöntemlerinden biri ile imzalanmış elektronik belgeler bakımından ayrı ayrı incelenecektir. Delil niteliğinin tespitinden evvel, bu belgelerin senetlerin unsurlarını sağlayabilmek bakımından yeterliliği ve elektronik senet kavramının hukukumuzdaki yeri incelenecektir. < /br> Çalışmamızın genelinde, karşılaştırma yapabilmek asına, yürürlükten kalkmış bulunan 1086 sayılı HUMK'daki düzenlemelere de yeri geldiğince yer verilmeye çalışılacaktır.
Birinci Bölüm
MEDENİ MUHAKEME HUKUKUMUZDA DELİLLER VE SENETLE İSPAT KURALI
I. MEDENİ MUHAKEME HUKUKUMUZDA DELİLLER VE DELİLLERİN SUNULMASI 3
A. DELİL KAVRAMI 3
B. MEDENİ MUHAKEME HUKUKUMUZDA DELİLLER 7
1. Türk Medeni Muhakeme Hukukunda Delil Sistemi 7
2. Kesin Deliller 9
3. Takdiri Deliller 12
C. DELİLLERİN SUNULMASI 13
1. Delillerin Sunulması Yükümlülüğü 13
2. Delillerin Sunulma Süresi ve Süresinde Sunulmamasının Sonuçları 17
3. Masrafların Yatırılması 20
II. SENETLE İSPAT KURALI 21
A. BELGE VE SENET KAVRAMLARI 21
1. Belge 22
2. Senet 24
B. SENEDİN UNSURLARI 25
1. Somut Bir Cisim Olma 25
2. Yazılılık 26
3. İrade Beyanı İçerme 27
4. İmza 28
a. Islak İmza Kavramı ve Hükümleri 28
b. Islak İmzanın İşlevleri 32
c. El Yazısı İle Atılan İmzanın Şekline Dair Düzenlemeler 35
d. İmza Atamayan Şahısların Durumu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 16 ile HMK m. 206 Arasındaki Çelişki 38
(1) İmza Atamayanların Yapacakları İşlemlere DairTBK.