Çalışmanın konusunu Türk-İsviçre Hukukunda maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflardan biri olarak düzenlenmiş bulunan belirli mal vasiyeti kurumu oluşturmaktadır. Bu kapsamda vasiyet kurumunun diğer maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflardan ayrılan karakteri ele alınmış, vasiyet tasarrufu yapmakla birlikte mirasbırakanın aslında mirasçıları ile tasarrufun lehtarı arasında bir borç ilişkisi yarattığına dikkat çekilmiştir. Bu borç ilişkisinin tarafları, tasarrufun lehtarının mirasçılardan farklı olarak cüzi halef sıfatını taşıması, söz konusu borç ilişkisi neticesinde doğan vasiyet alacağının ifası ve ifa edilmemesine de özel olarak değinilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

 


İÇİNDEKİLER

 


GİRİŞ
BİRİNCİ KISIM
VASİYETİN HUKUKUMUZDA DÜZENLENİŞİ, GEÇERLİLİK KOŞULLARI, BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
I. Belirli Mal Vasiyetinin Hukukumuzda Düzenlenişi
A. Ölüme Bağlı Tasarruf Kavramı
B. Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri
C. Belirli Mal Vasiyetinin Türk Medeni Kanunundaki Yeri
D. Terminoloji
II. Vasiyetin Özellikleri
A. Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruf Karakteri
B. Vasiyetname Yoluyla yahut Miras Sözleşmesi Yoluyla Yapılabilmesi
C. Kazandırıcı İşlem Niteliği
D. Alacak Hakkı Doğurması
III. Vasiyetin Geçerlilik Koşulları
A. Belirlilik İlkesi
B. İptal Sebeplerinin Bulunmaması
IV. Belirli Mal Vasiyetinin Tarihsel Gelişimi ve Bazı Başka Hukuk Sistemlerinde Düzenlenişi
A. Roma Hukukunda Belirli Mal Vasiyeti
B. Fransız Hukukunda Belirli Mal Vasiyeti
C. İsviçre Hukukundaki Düzenleme
V. Vasiyetin Benzer Kurumlardan Ayrımı
A. Belirli Mal Vasiyeti ve Mirasçı Atama
B. Belirli Mal Vasiyeti ve Paylaştırma Kuralı
C. Belirli Mal Vasiyeti ve Şart
D. Belirli Mal Vasiyeti ve Yükleme
E. Belirli Mal Vasiyeti ve Bağışlama
F. Belirli Mal Vasiyeti ve Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme (Üçüncü Kişi Lehine Şart)

 


İkinci Kısım
Vasiyet Tasarrufunun Doğurduğu Borç İlişkisi
I. Vasiyet Tasarrufunun Doğurduğu Borç İlişkisinde Taraflar
A. Vasiyet Alacaklısı
B. Vasiyet Borçlusu
II. Vasiyetin Özel Görünümleri
A. Alt Vasiyet
B. Ön Vasiyet
C. Yedek Vasiyet Alacaklısı Atama
D. Art Vasiyet Alacaklısı Atama
E. Yasal Mal Vasiyeti
III. Vasiyet Alacağının Doğumu
IV. Vasiyet Alacağının Muaccel Hale Gelmesi
V. Vasiyet Alacağının Tabi Olduğu Zamanaşımı

 


Üçüncü Kısım
Vasiyetin Yerine getirilmesi (Vasiyetin İfası)
I. Vasiyet Alacaklısının Sahip Olduğu Talep Hakkı
II. Hukuki Niteliği
III. Vasiyet Alacağının Yerine Getirilmesi
A. Vasiyet Borcunun İfasının Talep Edilmesi
B. İfa Talebinin Yerine Getirilmesi
IV. Vasiyetin Konusunun Ölüme Bağlı Tasarrufun Yorumu Yoluyla Belirlenmesi
V. Vasiyet İfasında Kapsam
A. Vasiyetin Konusunun Değerinin Değişmesi
B. Vasiyetin Konusuna Yapılan Masraflar
C. Vasiyetin Konusunun Hasara Uğraması veya Yok Olması
D. Vasiyetin Konusunun Ürünleri
VI. Vasiyetin İfası Bakımından Özellik Arz Eden Durumlar
A. Vasiyetin Konusunu Oluşturan Edim Dışında Bir Edimin İfası
B. Vasiyetin Konusunu Oluşturan Edimin Kısmen İfası
C. Vasiyet Alacaklısının Vasiyet Alacağını Mahkemede İleri Sürmeyeceğini Taahhüt Etmesi
D. Vasiyetin Alacaklısı ve Borçlusu Arasında Bir İbra Sözleşmesinin Yapılması
E. Vasiyetin Konusu Üzerinde Ayni Bir Yük Bulunması
F. Vasiyetinin Konusu Taşınmazın Mirasbırakanın Sağlığında Bir Kira Sözleşmesine Konu Edilmiş Bulunması
G. Vasiyet Borçlusunun Zapttan ve Ayıptan Sorumluluğu

 


Dördüncü Kısım
Vasiyet Borcunun Yerine Getirilmemesi
I. Vasiyet Borcunda Temerrüt
A. Vasiyet Borçlusunun Vasiyet Borcunu İfa Edinmekten Kaçınması
B. Vasiyet Alacaklısının Temerrüdü
II. Vasiyetin İfası Davası
A. Davanın Niteliği
B. Davanın Konusu
C. Taraflar
D. Yetki ve Görev
E. Harç ve Vekalet Ücreti
F. Davada İleri Sürülebilecek Talepler
G. Davada İleri Sürülebilecek Defiler
SONUÇ

 


KAYNAKÇA