Girişimcilik, girişim şirketi, girişimciliğin finansmanı ve girişim sermayesi gibi kavramlar, finans ve iktisat literatürünün en popüler konuları arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, hukukçuların bu kavramlara olan ilgisinin oldukça sınırlı kaldığı söylenebilir. Girişimciliğin ve girişimciliğin finansmanına ilişkin yöntemlerin detaylı bir şekilde incelendiği bu kitap, alandaki önemli bir boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Kitapta, girişimciliğe özgü temel kavramlar, girişimciliğin finansman yöntemlerinin hukuki boyutları ve girişim sermayesi finansman modeli kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Ayrıca, girişim sermayesi sisteminde kullanılan sözleşmeler, hukuki kurumlar, bu finansman yönteminde ortaya çıkan menfaat çatışmaları ve bunlara ilişkin çözüm önerileri de detaylı olarak incelenmektedir.(ARKA KAPAKTAN)

 


İÇİNDEKİLER

 


GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞİMCİLİĞİN FİNANSMANINDA TEMEL KAVRAMLAR VE TÜRLER
I. Girişimcilik Kavramı ve Ekonomik Hayat İçin Önemi
A. İnovasyon Kavramı
B. Girişimcilik ve Girişimci
C. Dünya'da ve Türkiye'de Girişimciliğin Gelişimi
II. Girişim Şirketi
A. Girişim Şirketinin Tanımı
B. Girişim Şirketinin Hukuki Niteliği
C. Girişim Şirketinin Gelişme Potansiyeli
D. Girişim Şirketinin Gelişme Evreleri
E. Girişim Şirketlerinin Ölçeği
F. Girişim Şirketinin Faaliyet Konusu
III. Girişimciliğin Finansmanı
A. Girişimciliğin Finansmanının Temel Özellikleri
B. Girişimciliğin Finansmanının Hukuki Özellikleri
C. Girişimciliğin Finansmanı ve Kurumsal Finansman (Corporate Finance)
D. Girişim Şirketinin Finansman Aşamaları
IV. Girişimciliğin Finansmanı Türleri
A. Öz Finansman (Bootsrapping)
B. Banka Kredisi
C. Kitle Fonlaması (Crowdfunding)
D. Kamu/Üniversite Teşvikleri ve Kuluçka Merkezleri
E. Gölge Pay Sahipliği (Quantum Share)
F. Mudaraba (Mudarabah)

 


İKİNCİ BÖLÜM
GİRİŞİM SERMAYESİ FİNANSMAN MODELİ
I. Girişim Sermayesi Finansman Modelinin Unsurları
A. Girişim Sermayesi Kavramı
B. Girişim Sermayesi Tarihçesi
C. Girişim Sermayesi Pazarı
D. Girişim Sermayesi Ekosistemi
E. Girişim Sermayesi Finansman Yönteminin Avantajları
F. Girişim Sermayesi Türleri: Risk Sermayesi ve Özel Sermaye
G. Girişim Sermayesi ve Melek Yatırımcı
II. Girişim Sermayesi Finansman Aşamaları ve Hukuki Özellikleri
A. Genel Olarak
B. Çekirdek (Tohum) Finansmanı (Seed Capital)
C. Başlangıç Finansmanı (Startup Capital)
D. Gelişme/Büyüme Finansmanı (Expansion/Development Finance)
E. Köprü Finansmanı (Bridge Financing) / Ara Finansman (Mezzanine Finance)
F. Yerine Koyma Sermayesi (Replacement Financing)
G. Kurtarma Finansmanı (Vulture Finance/Recovery Financing/Turnaround Financing)
III. Girişim Sermayesi Sisteminin İşleyişi ve Girişim Sermayesi Yatırımından Çıkış
A. Girişim Sermayesi Sisteminin İşleyişi
B. Girişim Sermayesi Yatırımlarından Çıkış (Exit)
IV. Türk Hukuk Düzenlemelerinde Girişim Sermayesi
A. Genel Olarak
B. Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
C. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar
D. BİST Girişim Sermayesi Pazarı

 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MENFAAT ÇATIŞMASI AÇISINDAN GİRİŞİM ŞİRKETLERİNDE YATIRIMCI VE GİRİŞİMCİ İLİŞKİSİ
I. Menfaat Çatışması/ Vekalet Sorunu (Agency Conflict)
A. Kavramsal Olarak Menfaat Çatışması
B. Menfaat Çatışması Türleri
C. Menfaat Çatışması ve Şirketler Bakımından Yarattığı Maliyet
D. Menfaat Çatışması Teorisinin Türk Hukukunda Uygulanabilirliği
II. Girişimci ile Yatırımcı Arasındaki Menfaat Çatışmaları
A. Arka Plan ve Genel Değerlendirme
B. Girişimci ile Yatırımcı Arasındaki Bilgi Asimetrisi ve Menfaat Dengesi
C. Girişim Sermayesi Finansman Sisteminde Menfaat Çatışması
III. Menfaat Çatışmalarının Yönetilmesi ve Etkisinin En Aza İndirilmesi Amacıyla Uygulanabilecek Hukuki Mekanizmalar
A. Genel Çerçeve
B. Girişim Sermayesi Yatırımlarında Sözleşmesel Yönetim
C. Girişim Şirketlerinde Kurumsal Yönetim
SONUÇ

 


KAYNAKLAR