Anonim şirketlerde sermaye artırımı ve pay sahiplerinin rüçhan hakkı güncelliğini sürekli koruyan ve her zaman ilgi çeken bir konu olmuştur. Bu nedenle öğretide sermaye artırımı ve pay sahiplerinin rüçhan hakkını konu alan sayısız eser yazılmıştır. Aynı konuda verilmiş pek çok mahkeme kararı mevcuttur. Kavramsal, kuramsal ve işlevsel açıdan rüçhan hakkı ve rüçhan hakkının niteliklerinin incelendiği bu çalışmada rüçhan hakkının pay sahibinin menfaatlerini koruyan yönüyle birlikte şirket menfaatlerini koruyan yönüne ağırlık verilmesi, rüçhan hakkının sınırlandırılması veya kaldırılmasının hukuka uygunluk denetiminde hani neredeyse her olaya uygulanabilecek pedagojik bir yöntem gösterilmesi ve şirketin rüçhan hakkını kullanan pay sahibine karşı kanuni bağlamı ileri sürerek rüçhan hakkının kullanılmasını engelleyebileceğinin savunulması, çalışmayı kendinden öncekilerden ayırmaktadır. Bu çalışmayla birlikte, rüçhan hakkının bağlam hükümleri ile yarışında öğretide yeni tartışmaların yaşanması kaçınılmazdır.(ARKA KAPAKTAN)

 


İÇİNDEKİLER

 


GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAMSAL, KURAMSAL VE İŞLEVSEL AÇIDAN RÜÇHAN HAKKI VE RÜÇHAN HAKKININ NİTELİKLERİ
1.1. Rüçhan Hakkının Tanımı
2.2. Rüçhan Hakkının Kaynağı
2.1.1. Kanun
2.2.2. Esas Sözleşme
2.3.3. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu Kararı
3.3. Rüçhan Hakkının Amacı ve Koruduğu Menfaatler
3.1.1. Pay Sahibi Yönünden
3.2.2. Şirket Yönünden
4.4. Rüçhan Hakkının Özellikleri
4.1.1. Rüçhan Hakkı Bir Pay Sahipliği Hakkıdır
4.2.2. Rüçhan Hakkı Nispi Bir Haktır
4.3.3. Rüçhan Hakkı Öznel Bir Haktır
4.4.4. Rüçhan Hakkı Devredilebilen Bir Haktır
4.5.5. Rüçhan Hakkı Müktesep Bir Hak Değildir

 


İKİNCİ BÖLÜM
RÜÇHAN HAKKININ KULLANILMASI, KULLANILMAMASI, SINIRLANDIRILMASI, KALDIRILMASI VE ENGELLENMESİ
1.1. Rüçhan Hakkının Kullanılması ve Kullanılmaması
1.1.1. Rüçhan Hakkının Kullanılmasında Şirketin (Yönetim Kurulunun) Üzerine Düşen Görevler
1.2.2. Rüçhan Hakkının Kullanılmasında Pay Sahibinin Üzerine Düşenler
1.3.3. Rüçhan Hakkının Kullanılmamasından Ötürü Arta Kalan Payların Akıbeti
2.2. Rüçhan Hakkının Esas Sözleşmeyle Sınırlandırılmasının Mümkün Olup Olmadığı
3.3. Rüçhan Hakkının Sınırlandırılması veya Kaldırılması (TTK 461/2)
3.1.1. Genel Olarak
3.2.2. Rüçhan Hakkının Sınırlandırılması veya Kaldırılması Kararının Unsurları
4.4. Rüçhan Hakkının Engellenmesi (TTK 461/5)
4.1.1. Genel Olarak Bağlam
4.2.2. Rüçhan Hakkı ile Bağlamın İlişkisi

 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
RÜÇHAN HAKLARININ İHLAL EDİLMESİ KARŞISINDA PAY SAHİPLERİNİN BAŞVURABİLECEKLERİ HUKUKİ ÇARELER
1.1. Rüçhan Hakkının Kuruluş Esas Sözleşmesinde İhlal Edilmesi
2.2. Rüçhan Hakkının Genel Kurul veya Yönetim Kurulu Kararıyla İhlal Edilmesi
2.1.1. Genel Olarak
2.2.2. Rüçhan Hakkının İhlali Sonucunu Doğuran Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Genel Kurul Kararı
2.3.3. Rüçhan Hakkının Sınırlandırılması veya Kaldırılması Kararının Hukuka Aykırı Olması
2.4.4. Sermaye Artırımının Hukuka Aykırı Olması
3.3. Rüçhan Hakkının İhlali Anlamına Gelen Diğer Hukuka Aykırı Eylem ve İşlemlere Karşı Hukuki Çareler
SONUÇ

 


KAYNAKÇA
KAVRAM DİZİNİ