Bu çalışmada, Roma Sorumluluk Hukukunda objektif sorumluluktan sübjektif sorumluluğa doğru yaşanan dönüşüm incelenmektedir. Klasik Hukuk Dönemi'nde ve belirli sözleşmelerde uygulanan custodia sorumluluğu, günümüzde gözetim sorumluluğu olarak ifade edilebilecek, sözleşmeye dayalı kusursuz bir sorumluluk türü müdür? Custodia sorumluluğu hangi sözleşmelerde ve ne kapsamda uygulanmıştır? Custodia sorumluluğunun kapsamını hangi olaylar oluşturmuştur? Iustinianus Dönemi'nde, custodia sorumluluğu, diligentia yani özen yükümlülüğüne nasıl dönüşmüş ve diligentia in custodiendo olarak yeniden nasıl şekillenmiştir? Çalışmada tarihsel gelişimine uygun olarak Roma Hukukunda sözleşmesel sorumluluğun belirlenmesinde kullanılan çeşitli sorumluluk ölçütleri de ele alınarak custodia'dan diligentia'ya geçişin sınırları çizilmeye çalışılmıştır. Günümüz hukukunun taşıyıcı sütunlarını oluşturan Roma Hukukunun bu önemli dönüşümü detaylı bir şekilde analiz edilerek sorumluluk hukukuna katkı sunulması hedeflenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

 


İÇİNDEKİLER

 


GİRİŞ
I. KONUNUN TAKDİM VE ÖNEMİ
II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI
III. TERMİNOLOJİ
IV. ARAŞTIRMA PLANI

 


BİRİNCİ BÖLÜM
ROMA SORUMLULUK HUKUKUNUN TEMELLERİ
I. ROMA SORUMLULUK HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR
II. ROMA SORUMLULUK HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL AYRIMLAR
A. Sözleşme Dışı Sorumluluk ve Sözleşmeye Dayanan Sorumluluk
B. Kusursuz Sorumluluk ve Kusura Dayanan Sorumluluk
III. ROMA HUKUKUNDA SÖZLEŞMEYE DAYALI SORUMLULUK ÖLÇÜTLERİ
A. Dolus (Kast)
B. Custodia (Gözetim)
C. Culpa (İhmal)
D. Diligentia (Özen)
E. Imperitia (Bilgisizlik/Deneyimsizlik)
IV. SÖZLEŞMEYE DAYALI SORUMLULUĞUN SINIRI
A. Beklenmeyen Olay (Casus Minor)
B. Mücbir Sebep (Vis Maior)
C. Beklenmeyen Olay ile Mücbir Sebebin Birbirinden Ayırt Edilmesi

 


İKİNCİ BÖLÜM
AYNİ SÖZLEŞMELERDE CUSTODIA SORUMLULUĞUNDAN DILIGENTIA'YA GEÇİŞ
I. ARİYET (COMMODATUM) SÖZLEŞMESİNDE
A. Ariyet Alanın Sorumluluğu
B. Ariyet Alanın Sorumluluğunda Karşılaşılan Özel Durumlar
C. Ariyet Alanın Sorumluluğunun Diligentia'ya Dönüşümü
II. Rehin (Pignus) Sözleşmesinde
III. Inspector'un Sorumluluğu

 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
RIZAİ SÖZLEŞMELERDE CUSTODIA SORUMLULUĞUNDAN DILIGENTIA'YA GEÇİŞ
I. Alım-Satım (Emptio Venditio) Sözleşmesinde
A. Satıcının Custodia Sorumluluğunun "Periculum est emptoris" (Hasar alıcıya aittir) Kuralı ile Bağlantısı
B. Konusunu Şarap Oluşturan Alım-Satım Sözleşmelerinde
C. Şarap Dışındaki Mallara İlişkin Alım-Satım Sözleşmelerinde
II. Locatio Conductio'da
A. İstisna Sözleşmesinde (Locatio Conductio Operis)
B. Kira Sözleşmesinde (Locatio Conductio Rei)
III. Şirket (Societas) Sözleşmesinde
SONUÇ

 


KAYNAKÇA