Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri kitap dizisinin altıncı kitabı olan elinizdeki kitap, 2023 yılı bahar döneminde seminerlerde sunulan tebliğ konuları kapsamında hazırlanan 16 makaleden oluşuyor. Bu yılın kitabında yer alan makalelerin konularını; Rekabet Kurulunun, idari yargının ve Avrupa Birliği Komisyonunun güncel kararlarına ilişkin tartışmalar, rekabeti sınırlayıcı anlaşmalara ve hakim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin güncel gelişmeler, Avrupa Birliği'nde çıkarılan yeni kılavuzlar, dijital piyasaların ortaya çıkardığı rekabet hukuku meseleleri ile bu alana özgü regülasyon çalışmaları, sektör bazlı rekabet hukuku analizleri ve rekabet hukukundaki temel tartışmalar oluşturuyor. Kitapta bu çerçevede reklam ve rekabet hukuku, rekabet hukukunun ihlalinden doğan tazminat talepleri ve pişmanlık kurumu arasındaki ilişki, rakibin kötülenmesi yoluyla hakim durumun kötüye kullanılması, çevrim içi arama reklamcılığına ilişkin analizler, Avrupa Birliği'nde çıkarılan yeni Yatay İş Birliği Anlaşmalarına İlişkin Kılavuz ve İlgili Ürün Pazarının Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz, rekabet hukukunda "anlaşmaya davet" kavramı, yeniden satış fiyatının belirlenmesine ve çevrim içi satış kısıtlamalarına ilişkin tartışmalar, E-ticaret Kanunu'ndaki değişiklik, dijital piyasalara ilişkin birlikte işlerlik ve veri taşınabilirliği yükümlülükleri, topla-dağıt ihlalleri ve video oyunu sektöründe rekabet hukuku uygulamaları gibi pek çok konu başlığı oldukça kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Kitabın içerdiği konuların önemi, çeşitliliği ve güncelliği itibarıyla rekabet hukuku alanında çalışan araştırmacı ve uygulamacılar için çok önemli bir başvuru kaynağı olacağını düşünüyoruz.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

REKABET HUKUKU VE POLİTİKASI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HAKKINDA

2022 YILINA REKABET HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN BİR BAKIŞ
İ. Yılmaz Aslan
Ali Mert Şahan

REKLAM VE REKABET HUKUKU
Kadir Baş

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ İLE PİŞMANLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ VE TÜRK HUKUKU BAKIMINDAN ÇIKARIMLAR
Ekin Korkmaz Göka

RAKİBİN KÖTÜLENMESİ: YENİ BİR HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI TİPİ Mİ DOĞUYOR?
Sinan Diniz
Ceren Göktürk Bengi
Can Sarp Özcan
Nida Nur Yılmaz

ÇEVRİM İÇİ REKLAMCILIKTA REKABET HUKUKU: NEGATİF EŞLEŞMENİN ENGELLENMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMALARDAN KAYNAKLANAN REKABET HUKUKU SORUNLARININ ANALİZİ
Neşe Nur Yazgan
Hazar Başar
Nihan Ünal

TASLAK YATAY İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ'UN AVRUPA BİRLİĞİ REKABET HUKUKUNDA GETİRDİKLERİ VE TÜRK REKABET HUKUKU ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ
Orhan Ünal

REKABET KANUNU'NUN 4. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE "ANLAŞMAYA DAVET"
Neyzar Ünübol
Ali Tunçsav
Esen Çakır

YENİDEN SATIŞ FİYATININ BELİRLENMESİ VE ÇEVRİM İÇİ SATIŞ KISITLAMALARI: TEK İHLALİN VARLIĞI
Alptekin Köksal
Recep Gündüz

AVRUPA BİRLİĞİ PAZAR TANIMI KILAVUZU TASLAĞI VE DİJİTAL PAZARLARDAKİ GELİŞMELER IŞIĞINDA İLGİLİ ÜRÜN PAZARININ TANIMLANMASI
H. Emre Önal
A. Bahadır Bektaş

YENİ E-TİCARET KANUNUNDAKİ NEO-BRANDEISYEN İZLER
Emin Köksal
Aslı Ak

DİJİTAL PAZARLARDA EŞİK BEKÇİLERİNİN SON BÜYÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ: BİRLİKTE İŞLERLİK
Erman Ekingen

REKABET KURULU KARARLARI IŞIĞINDA TOPLA-DAĞIT (HUB-AND-SPOKE) İHLALLERİ
Gönenç Gürkaynak
Ali Kağan Uçar

VERİ TAŞINABİLİRLİĞİ-DÜNYA PRATİĞİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ
Zeynep Özgültekin

VİDEO OYUNU SEKTÖRÜNDEKİ REKABET HUKUKU UYGULAMALARI
Nuri Melih İnce

ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK YAVRU ORTAKLIKLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN REKABET İHLALLERİNDEN ANA ŞİRKETİN SORUMLULUĞU
R. Tamer Pekdinçer
İrem Toprakkaya

THE ASSESSMENT OF PRICE RECOMMENDATIONS MADE VIA AN ELECTRONIC PLATFORM: POSSIBLE REQUALIFICATION AS AN AGREEMENT TO FIX PRICES AND COMPLIANCE ASPECTS
Damiano Canapa