Çalışmamızda, anonim şirketin ortağına borçlanması ve borcun sermayeye dönüştürülmesi işlemleri ile bu işlemler neticesinde oluşabilecek çeşitli durumlar ele alınmıştır. Çalışmamızın ilk bölümünde, şirketin ortağına borçlanma nedenleri ortaya konulmuş ve TTK hükümlerinin şirketin ortağına borçlanmasını ne ölçüde düzenlediği incelenmiştir. Öte yandan, anonim şirketin sermayesi, esas sermaye sistemi ve sermayenin korunması ilkesiyle bağlantılı şekilde değerlendirilmiştir. Çalışmamızın ikinci bölümünde, borcun sermayeye dönüştürülmesi halleri ele alınmıştır. Bu kapsamda, şirketten olan alacak hakkının sermaye olarak taahhüdü ile şarta bağlı sermaye artırımı da incelenmekle birlikte; asıl olarak, sermaye koyma borcunun takas yoluyla sona erdirilmesi üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda, sermaye avansı, benzer müessese kapsamında ele alınmış ve sermaye avansının, borcun sermayeye dönüşümü niteliği taşıyıp taşımadığı meselesi tartışılmıştır. Çalışmamızın son bölümünde, şirketin ortağına borçlanması ve borcun sermayeye dönüştürülmesi, sağladığı faydalar ve barındırdığı muhtemel tehlikeler yönünden değerlendirilmiştir. Muhtemel tehlikeler bakımından, olan hukuk kapsamında sağlanan koruma incelenmiş ve korumanın yetersiz kaldığı yönler bakımından, olması gereken hukuk yönünden çeşitli çözüm önerilerinde bulunulmuştur.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

Giriş
Birinci Bölüm
Anonim Şirketin Ortağına Borçlanması ve Sermayesi
I. Anonim Şirketin Ortağına Borçlanması
A. Genel Açıklamalar
B. Ortağa Olan Borçların Hukuki Kaynağı
C. Ortağa Borçlanmanın İktisadi Nedenleri
D. Ortağa Borçlanmayla Bağlantılı TTK Düzenlemeleri
E. Ortağa Olan Borcun Şirket Bilançosunda İzlenmesi
II. Anonim Şirketin Sermayesi
A. Sermaye Kavramı
B. Esas Sermaye Sistemi
C. Sermaye Olabilecek Değerler
III. Ara Değerlendirme

İkinci Bölüm
Anonim Şirketin Ortaklarına Olan Borçlarının Sermayeye Dönüştürülmesi
I. Genel Açıklamalar
II. Benzer Müesseseler
A. Sermaye Avansı
B. Örtülü Sermaye
III. Takas Yoluyla Sermayeye Dönüştürme
A. Takas
B. Sermaye Koyma Borcunun Takas Yoluyla İfasına İlişin Hukuki Düzenlemeler
C. Takas Yoluyla İfanın Hukuki Niteliği
D. Takas Yoluyla İfa Olanağının Zamansal Açıdan Değerlendirilmesi
E. Takas Yoluyla İfa İçin Gerekli Şartlar
F. Takas Yoluyla İfanın Gerçekleşmesi
IV. Alacak Hakkının Sermaye Olarak Taahhüdü
A. Genel Açıklamalar
B. Alacak Hakkı Taahhüdünün Zamansal Olarak Değerlendirilmesi
C. Şirketten Olan Alacak Hakkına Değer Biçilmesi
D. Alacak Hakkının İntikali ve İfa
V. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı
A. Genel Açıklamalar
B. Değiştirme ve Alım Hakkı
C. Şarta Bağlı Sermaye Artırım Süreci
D. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı Bağlamında Değinilmesi Gereken Bazı Meseleler
E. Diğer Borcun Sermayeye Dönüştürülmesi Hâlleri ile Farklılık İhtiva Eden Hususlar
VI. Ara Değerlendirme

Üçüncü Bölüm
Anonim Şirketin Ortağına Borçlanması ve Borcun Sermayeye Dönüştürülmesi İşlemleri Hakkında Değerlendirme
I. Genel Açıklamalar
II. İşlemlerin Faydaları ve İşlemlerden Doğabilecek Muhtemel Sorunlar
A. Faydalar
B. Muhtemel Sorunlar
III. Muhtemel Sorunlar Bakımından Öngörülen Koruyucu Müesseseler
A. Sermayenin Korunması İlkesi
B. Kanuna Karşı Hile (TTK md. 356)
C. Geri Alma Hakkı (TTK md. 512/1)
D. Hakimiyetten Doğan Sorumluluk (TTK md. 202-206)
E. Özkaynakların Yerini Tutan Ödünçler
F. Finansal Yardım Yasağı (TTK md. 380/1)
G. Iskat Prosedürü (TTK md. 481 vd.)
H. Hukuki Sorumluluğa İlişkin Düzenleme (TTK md. 549, md. 550/1)
I. Örtülü Ayni Sermaye
J. Eşit İşlem İlkesi (TTK md. 357)
IV. Koruyucu Müesseselerin Yeterliliği ve Olması Gereken Hukuk Bakımından Çözüm Önerisi
A. Koruyucu Müesseselerin Yeterliliği Hakkında Değerlendirme
B. Olması Gereken Hukuk Bakımından Çözüm Önerisi
Sonuç

Kaynakça