COVID-19 pandemisi döneminde toplu kullanılan alanlara özgürce girebilmek ya da herhangi bir engelle karşılaşmaksızın toplu taşıma araçlarına binebilmek için aşı oldunuz mu? Aşı olmayan kişiler hakkında cüzi bir miktarda para cezasına hükmedilmesi şeklindeki alternatif bir uygulamayı doğru bulur muydunuz, yoksa devletlerin aşı olmayı kabul eden yurttaşlarına küçük ödüller vermesi şeklindeki uygulamalarla bireyleri aşıya yönlendirmesini mi tercih ederdiniz? Pandemi döneminde toplumdaki bireylerin çoğunluğunun maske takması ya da maske takmamanın ayıplanması, maske kullanma konusundaki kararınızı etkiledi mi? İşe başlarken işvereninizin sizi kaydettirdiği bireysel emeklilik sistemi kapsamındaki bir fona hala ödeme yapıyor musunuz? Şayet işvereniniz aracılığıyla sisteme dahil edilmeseydiniz kendi isteğinizle katılır mıydınız? Dünyada pek çok devletin bireysel emeklilik sistemindekine benzer bir yöntemle işleyen modelleri uygulamaya koyarak organ bağışı oranını önemli ölçüde artırmayı başarabildiğini ya da seçmeli din dersi alan öğrenci sayısını yükseltebildiğini biliyor muydunuz? Bütün bu kamu politikalarının bireylerin tercih özgürlüğüne saygı gösterme konusunda ortaklaştığı argümanına katılır mıydınız? Elinizdeki eser, bu ve benzeri sorulara insan hakları hukuku perspektifinden yaklaşmakta ve dürtme olarak adlandırılan bu tür kamu politikalarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesi kararları ışığında ele almayı amaçlamaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

Giriş
Birinci Bölüm
Dürtme (Nudge) Teorisi, Dürtme Türleri ve Dünyada Dürtme Politikaları
I. Dürtme Teorisi
A. Dürtme Teorisinin Düşünsel Temelleri
B. Dürtme Teorisi İle İlgili Başlıca Kavramlar
II. Dürtme Türleri
A. Amacına Göre: Paternalist ve Paternalist Olmayan Dürtmeler
B. Hedef Aldığı Bilişsel Sisteme Göre: Sistem 1 ve Sistem 2 Dürtmeleri
C. Karar Verici Tarafından Fark Edilip Edilememesine Göre: Gizli ve Açık Dürtmeler
D. Kullandığı Yönteme Göre: Teşvik Edici, Zorlayıcı ve Caydırıcı Dürtmeler
E. Karar Vericiye Yönelme Biçimine Göre: Doğrudan ve Dolaylı Dürtmeler
III. Dünyada Öne Çıkan Dürtme Politikaları
A. Bilginin Araç Olarak Kullanılmasına Dayalı Dürtme Politikaları
B. Aşı Sertifikası (Health Pass) Uygulaması
C. Opt-out Sistemleri
D. Sakinleşme Süreleri (Cooling-off Periods)
E. Küçük Miktarlı Parasal Teşvik ve Caydırma Araçları (Monetary Incentives and Disincentives)

İkinci Bölüm
Dürtmelerin Temel Hak ve Özgürlüklere Müdahale Oluşturup Oluşturmadığı Sorunu
I. Dürtmelerin Kişisel Özerklik Hakkı İle Düşünce Özgürlüğüne Kategorik Şekilde Müdahale Oluşturup Oluşturmadığının Değerlendirilmesi
A. Kişisel Özerklik Hakkı Bakımından Değerlendirme
B. Düşünce Özgürlüğü Bakımından Değerlendirme
C. Ara Sonuç
II. Dünyada Öne Çıkan Çeşitli Dürtme Politikalarının Sözleşmesel Haklara Müdahale Oluşturup Oluşturmadığının Değerlendirilmesi
A. Bilginin Araç Olarak Kullanılmasına Dayalı Dürtme Politikaları
B. Aşı Sertifikası (Health Pass) Uygulaması
C. Opt-out Sistemleri
D. Kürtaj ve Kısırlaştırma İşlemleri Öncesinde Uygulanan Sakinleşme Süreleri
E. Küçük Miktarlı Parasal Teşvik ve Caydırma Araçları

Üçüncü Bölüm
Dürtme Tipi Müdahalelerin İnsan Hakları Hukukuna Uygun Olup Olmadığı Sorunu
I. Aihs ve Anayasa'da Sınırlama Rejimi
A. Kanunilik Testi
B. Meşru Amaç Testi
C. Demokratik Toplumda Gereklilik/Ölçülülük/Adil Denge Testi
II. Dünyada Öne Çıkan Çeşitli Dürtme Politikalarının Temel Hak Ve Özgürlükleri İhlal Edip Etmediğinin Değerlendirilmesi
A. Bilginin Araç Olarak Kullanılmasına Dayalı Dürtmeler
B. Aşı Sertifikası (Health Pass) Uygulaması
C. Opt-out Sistemleri
D. Küçük Miktardaki Parasal Teşvik ve Caydırma Araçları
Sonuç

Kaynakça
Uluslararası Andlaşmalar Dizini
Anayasalar Dizini
Kanunlar Dizini
Kararlar Dizini
Uluslararası Raporlar/Belgeler Dizini
Kavram Dizini