Çalışma, temel olarak ticaret sicili müdürlüğüne yöneltilen tescil talebini ve akabinde gerçekleşen süreci konu almaktadır. Eserde özel olarak tescil halleri incelenmemiş eser başlığındaki sınırlama doğrultusunda tescilin genel esasları ele alınmıştır. Sicil müdürlüğünün talebe ilişkin verdiği karar ve karara karşı başvurulabilecek itiraz yolu ile de çalışma sonlandırılmıştır. Böylelikle tescilin gerçekleştirilmesinden sonraki süreç olan tescilin hukuki etkileri ve hatalı tescilden doğan sorumluluk konuları bu çalışma kapsamına dahil edilmemiştir. Eser, üç bölümden oluşmaktadır. Sicil müdürlüğünde gerçekleşen tescil prosedürünün anlaşılmasını sağlamak adına ilk bölüm, ticaret sicilinin genel olarak incelenmesine ayrılmıştır. İkinci bölümde talep ile başlayan tescil prosedürü ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise tescil talebine yönelik incelemeler sonucu sicil müdürlüğünün vereceği karar ve bu karara karşı itiraz yolu incelemeye tabi tutulmuştur. Her bir bölümde tartışmalı hususlara ilişkin görüşümüz, çok sayıda Yargıtay kararı ve doktrindeki farklı görüşler ile birlikte sunulmuştur.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK TİCARET SİCİLİ
I. TİCARET SİCİLİ KAVRAMI
A. Sicilin Önemi ve Sicil Kavramı
B. Ticaret Sicilinin Tanımı
C. Temel Özellikleri
1. Aleniyet (Açıklık)
2. Resmi Sicil Olma
3. Güven Tesis Etme
4. Tekel Hakkı Sağlama
5. Sıhhat Kazandırma
II. TARİHSEL GELİŞİMİ
A. Temeli
B. Türk Hukukunda
1. Merkezi Sicil Sistemi (MERSİS)
2. Blokzincir
III. TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI
A. Kuruluşu
B. Personeli
1. Sicil Müdürü
2. Müdür Yardımcısı ve Diğer Personel

İKİNCİ BÖLÜM
TESCİL TALEBİ VE TESCİLE YÖNELİK SİCİL İŞLEMLERİ
I. SİCİL İŞLEMLERİ
II. TESCİL PROSEDÜRÜ
A. Tescile Tabi Hususlar
B. Tescile Yönelik Talep ve İstisnaları
1. Tescil Talebi
2. Bildirim Üzerine veya Resen Tescil
C. Tescile Davet
1. Davet Mektubu
2. Davetin Sonuçları
D. Tescil Talebinin İncelenmesi
1. Genel Olarak
2. Kapsamı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TESCİL TALEBİNE İLİŞKİN KARAR VE İTİRAZ YOLU
I. TALEBİN KABULÜ VE İLAN
A. Tescil Kararı
B. İlan
1. İlan Usulü
2. İlana Tabi Hususlar
II. TALEBİN KABUL EDİLMEMESİ
A. Eksikliklerin Giderilmesi İçin Süre Verilmesi
B. Geçici Tescil
1. Şartları
2. Tescilin Resen Silinmesi veya Kesin Tescile Dönüştürülmesi
C. İtiraz
1. İtiraz Konusu
2. İtiraz Makamı ve Süresi
3. İtirazda Bulunabilecek Kişiler
4. Mahkemenin İncelemesi
5. İtiraz Sonucu Verilen Karara Karşı Kanun Yolu
SONUÇ

KAYNAKÇA