Sanayi Devrimi ile birlikte tüm dünyada hız kazanan endüstrileşme, kadınları iş hayatında daha yoğun olarak yer almaya sevk etmiş, yaşanan savaşlarla erkeklerin yerini doldurmak zorunda kalan kadınların iş hayatındaki önemi daha da artmıştır. Kadınlar iş hayatı ve aile hayatı arasında denge kurmaya çalışırken devletler de aile hayatını ve toplumsal düzeni korumak amacıyla getirdiği yasal düzenlemelerle bu dengenin kurulmasını kolaylaştırmaya çalışmıştır. İş hukukumuzda eşitlik ilkesi, işverenin haklı ve makul bir sebep olmadığı sürece işçilerine karşı eşit muamelede bulunmakla yükümlü olmasıdır. Eşitlik ilkesi iş hukukumuzda "işverenin eşit davranma borcu" olarak ifade edilmektedir. İşçiyi koruma ve gözetme, ücret ödeme gibi yükümlülüklerinin yanında işverenin en önemli yasal sorumluluklarından biridir. Cinsiyet ayrımcılığı eşitlik ilkesini zedeleyen en temel sosyal sorunlardan biri olup, kişinin sırf cinsiyetinden dolayı diğer insanlara nazaran dezavantajlı konuma sokulması anlamına gelmektedir. Cinsiyet ayrımcılığı en çok kadınların maruz kaldığı bir ayrımcılık türüdür. Cam tavan, mobbing, işyerinde taciz gibi ayrımcılık içeren pek çok uygulama, kadınların iş hayatında aktif ve verimli olmasının önündeki engellerden yalnızca bir kaçıdır. Bu çalışmada kadınların iş hayatına giriş süreci tarihsel olarak ele alınırken hukukumuzda kadın işçilerin ne tür haklara sahip olduğu cinsiyet ayrımı ve eşitlik ilkesi ile birlikte incelenmiştir. Ayrımcılık hallerinin ispatı ve ayrımcılığa karşı uygulanan yaptırımların yüksek mahkeme içtihatlarıyla birlikte ele alındığı bu eserin, başta iş hukuku uygulayıcıları olmak üzere tüm hukukçular ve okuyuculara faydalı olması umut edilmektedir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
CİNSİYET AYRIMI YASAĞI VE EŞİTLİK İLKESİ
1. DÜNYADA KADIN İŞÇİLERİN İŞ HAYATINDA YER ALMALARININ TARİHSEL SÜRECİ
1.1. Sanayi Devrimi öncesi dönem
1.2. Sanayi Devrimi sonrası dönem
2. TÜRKİYE'DE KADIN İŞÇİLERİN İŞ HAYATINDA YER ALMALARININ TARİHSEL SÜRECİ
2.1. Osmanlı dönemi
2.2. Cumhuriyet'in ilanı ve Cumhuriyet'in ilk yılları
2.3. 1980 sonrası dönem
3. EŞİTLİK İLKESİ
3.1. Anayasa'da Eşitlik İlkesi
3.2. İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesi
4. AYRIMCILIK YASAĞI
4.1. Ayrımcılık Türleri
4.2. Cinsiyet Ayrımcılığı
5. İŞE GİRME VE ÇALIŞMA ŞARTLARININ TESPİTİNDE AYRIMCILIK YASAĞI VE EŞİTLİK İLKESİ
5.1. Kadınların İş Hayatına Girişte Karşılaştıkları Zorluklar
5.2. İşe Alma Sürecinde Yapılan Ayrımcılığın İş Kanunu'ndaki Görünümü
6. İŞ İLİŞKİSİNİN DEVAMI SÜRESİNCE AYRIMCILIK YASAĞI VE EŞİTLİK İLKESİ
7. İŞ İLİŞKİSİNİN DEVAMI SÜRESİNCE EŞİT DAVRANMA İLKESİ
7.1. Ücretlendirmede Eşitlik İlkesi
7.2. İş Sözleşmesinin Türlerine Göre Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik İlkesi
8. İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİNDE AYRIMCILIK YASAĞI VE EŞİTLİK İLKESİ
9. AYRIMCILIK YASAĞI OLARAK KABUL EDİLMEYEN DURUMLAR
10. AYRIMCILIK YASAĞI VE EŞİTLİK İLKESİNİN İHLALİNİN SONUÇLARI
10.1. Ayrımcılık Tazminatı
10.2. Sendikal Tazminat
10.3. Cezai Yaptırım
10.4. İdari Yaptırım
11. AYRIMCILIK YASAĞININ İHLALİNİ İSPAT YÜKÜ

İKİNCİ BÖLÜM
POZİTİF AYRIMCILIK VE İŞ KANUNU'NDA KADIN İŞÇİLERE İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER
1. POZİTİF AYRIMCILIK KAVRAMI
2. YER VE SU ALTI İŞLERİNDE ÇALIŞTIRMA YASAĞI
3. KADINLARIN GECE ÇALIŞTIRILMASI
4. KADINLARIN AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILMASI
5. KADIN İŞÇİLERİN GEBELİK VE ANALIK DURUMLARINDA ÇALIŞTIRILMASI
5.1. Analık İzni
5.2. Yarım Çalışma Hakkı
5.3. Ücretsiz İzin
5.4. Ebeveynlere Verilen Kısmi Süreli Çalışma Hakkı
5.5. Süt İzni
5.6. Evlat Edinme İzni
5.7. Gebe ve Emziren İşçilerin Çalışma Şartları
6. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA BULUNAN KADIN İŞÇİLERİN HAKLARI
7. KADIN İŞÇİLERİN İŞYERİNDE CİNSEL TACİZE KARŞI HAKLARI
8. KADIN İŞÇİLERİN İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZE (MOBBİNG) KARŞI HAKLARI
8.1. Mobbingin Tanımı ve Tanımın Ortaya Çıkış Süreci
8.2. Mobbingin Unsurları ve Benzer Kavramlardan Farkı
8.3. Mobbingin Ortaya Çıkış Sebepleri ve Sınıflandırılması
8.4. Mobbingin Mağdur ve Fail Üzerinde Bıraktığı Etkiler
8.5. Mobbingin Mevzuatımızdaki Görünümü
9. KADIN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI AÇISINDAN HAKLARI
SONUÇ

KAYNAKÇA