İhtiyati haciz, para alacaklarının tahsilini güvence altına almaya yönelik bir geçici hukuki korumadır. İhtiyati haciz kararı mahkeme tarafından, çoğunlukla borçlu dinlenmeden, yaklaşık ispatla yetinilerek ve hızlı bir yargılama sonunda verilir. İcra ve İflas Kanunu'nda borçlunun veya üçüncü kişinin hukuka aykırı ihtiyati haciz kararlarından korunması veya ihtiyati haciz kararı hukuka uygun olsa dahi borçlu veya üçüncü kişinin ihtiyati haczin infazından zarar görmemesi için çeşitli başvuru yolları düzenlenmiştir. Bu çalışmada, ihtiyati haciz talebi hakkında verilen mahkeme kararlarına ve ihtiyati haciz kararının infazına karşı borçlu ve üçüncü kişi tarafından başvurulabilecek hukuki çareler ile diğer başvuru yolları incelenmiştir. Bu kapsamda, ihtiyati haciz kararına itiraz, istinaf, durum ve koşullarda değişiklik sebebiyle ihtiyati haczin kaldırılması ve değiştirilmesi, teminat karşılığı ihtiyati haczin kaldırılması, teminat karşılığı haczedilen malların borçlu ve üçüncü kişiye bırakılması ve şikayet çalışmanın temel başlıklarıdır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
İHTİYATİ HACİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
I. GENEL OLARAK
A. İhtiyati Haczin Amacı
B. İhtiyati Haczin Hukuki Niteliği
II. İHTİYATİ HACZİN ŞARTLARI
A. Bir Para Alacağının Var Olması
B. Alacağın Rehinle Temin Edilmemiş Olması
C. İhtiyati Haciz Sebeplerinin Var Olması
D. Borçlunun Haczedilebilir Malvarlığı Unsurunun Bulunması Gerekli midir?
III. YARGILAMA USULÜ VE İHTİYATİ HACİZ KARARI
A. Genel Olarak
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme
C. İhtiyati Haciz Yargılamasının Tarafları ve Üçüncü Kişiler
D. İhtiyati Haciz Talebi
E. Ön İnceleme
F. İnceleme
G. İhtiyati Haciz Talebi Hakkında Karar
IV. İHTİYATİ HACİZDE TEMİNAT
A. Genel Olarak
B. Teminat Gösterilmesi Gerekli Olmayan Haller
C. Teminatın Tutarı ve Türü
D. Teminatın İadesi
V. İHTİYATİ HACİZ KARARININ UYGULANMASI
A. Genel Olarak
B. Ödeme Emrine İtiraz Edilmesinin İhtiyati Hacze Etkisi
C. Menfi Tespit Davasının İhtiyati Hacze Etkisi

İKİNCİ BÖLÜM
İHTİYATİ HACİZ TALEBİ HAKKINDA VERİLEN KARARA KARŞI BAŞVURULABİLECEK HUKUKİ ÇARELER VE KANUN YOLLARI
I. GENEL OLARAK
II. İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ
A. Genel Olarak
B. İhtiyati Haciz Kararına İtirazın Hukuki Niteliği
C. İtiraz Sebepleri
D. Yargılama Usulü
III. İSTİNAF
A. Genel Olarak
B. İstinafa Tabi İhtiyati Haciz Kararları
C. İstinafa Başvuru
D. İnceleme ve Karar
IV. DURUM VE KOŞULLARDA DEĞİŞİKLİK OLMASI NEDENİYLE İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ
A. Genel Olarak
B. Konuya İlişkin Alman Hukukundaki Düzenleme ve Görüşler
C. Değerlendirme ve Görüşümüz

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İHTİYATİ HACZİN İNFAZINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI
I. GENEL OLARAK
II. TEMİNAT KARŞILIĞI İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ
A. Genel Olarak
B. Talep
C. Teminat
D. İnceleme ve Karar
III. HACZEDİLEN ŞEYİN TEMİNAT KARŞILIĞI BORÇLUYA VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİYE BIRAKILMASI
A. Genel Olarak
B. Talep
C. Teminat
D. İnceleme ve Karar
IV. ŞİKAYET

KAYNAKÇA
KAVRAM DİZİNİ