5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile birçok kurumda esaslı değişiklikler meydana getirilmiş olup bunlardan biri de şüphesiz ki kanun yollarıdır. Gerçekten 5271 sayılı CMK ile getirilen yeni düzenlemeler kanun yollarına ilişkin normların esas ve koşullarında önemli değişikliklere neden olmuştur. Bu bağlamda kanun yollarının genel esaslarının yeni ceza muhakemesi kanunu ile gelen ceza muhakemesi ilke ve kuralları dahilinde yeniden ele alınması ve değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Bu amaca hasıl olarak hazırlanan elinizdeki çalışmada öncelikle kanun yolunun ne olduğu ortaya konulmaya çalışılmış ve devamla bu tanımdan hareketle Türk ceza muhakemesi hukuku kapsamında kanun yollarını diğer hukuki çarelerden ayıran temel özellikler belirlenmiş ayrıca bu özellikler çerçevesinde kanun yolları sınıflandırılmıştır. Diğer bölümde ise kanun yoluna başvuru hak bağlamında ele alınarak, hem bu hakkın uluslararası hukuktaki normatif dayanakları hem de kanun yolu davası ile adil yargılanma hakkının nasıl bir ilişkisinin bulunduğu incelenmiştir. Son olarak ise kanun yollarının ortaya konulan temel özellikleri çerçevesinde ceza muhakemesinde bu hakkın kullanım koşulları, süjeleri, haktan vazgeçilmesi, hakkın kullanılması açısından yanılma ve hakkın sonuçları hem Türk hem de Alman doktrini ve güncel yargı kararları dikkate alınarak değerlendirilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
KANUN YOLLARININ KURAMSAL TEMELİ BAĞLAMINDA CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA HUKUKİ ÇARE VE KANUN YOLU KAVRAMI, KANUN YOLLARININ ÖZELLİKLERİ VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA KANUN YOLLARININ YERİ
I. KANUN YOLLARININ KURAMSAL TEMELİ
A. Genel Olarak Kanun Yolu Kavramı
B. Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolunun Yeri, Önemi ve Kanun Yolu Kavramının Tarihsel Gelişimi
1. Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından Kanun Yollarının Yeri
2. Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından Kanun Yollarının Önemi
3. Kanun Yolu Kavramının Tarihsel Temelleri
II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KAPSAMINDA HUKUKİ ÇARE KAVRAMI VE SINIFLANDIRILMASI
A. Ceza Muhakemesi Hukukunda Hukuki Çare Kavramı
B. Ceza Muhakemesi Hukukunda Hukuki Çare Kavramının Sınıflandırılması
1. Ceza Muhakemesi Hukuku Dışındaki Hukuki Çareler
2. Ceza Muhakemesi Hukukundaki Hukuki Çareler
III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA BİR HUKUKİ ÇARE OLARAK KANUN YOLU KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ
A. Genel Olarak
B. Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yollarının Amacı
C. Özellikleri
1. Bir yargı kararına karşı olması
2. Hukuki uyuşmazlık çözmesi
3. Kanun Yolu Davasına Konu Karardan Dolayı Bir Menfaatin İhlali
4. Durdurucu (Suspensiveffekt) Özellik
5. Devredici (Devolutiveffekt) Özellik

İKİNCİ BÖLÜM
BİR İNSAN HAKKI OLARAK KANUN YOLUNA BAŞVURU HAKKININ GÖRÜNÜMÜ
I. KANUN YOLLARINA BAŞVURU HAKKI KAVRAMI
A. Kanun Yoluna Başvuru Hakkının Genel Görünümü
B. Ulusal Üstü İnsan Hakları Belgeleri Açısından Kanun Yoluna Başvuru Hakkının Gelişimi
1. Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi Kapsamında Kanun Yoluna Başvuru Hakkı
2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Kanun Yoluna Başvuru Hakkı
C. Anayasa Açısından Kanun Yoluna Başvuru Hakkının Gelişimi
1. Genel Olarak
2. Kanun Yoluna Başvuru Hakkının Unsurları Bakımından AİHS'e Ek 7 No'lu Protokol'ün Türk Hukukundaki Yeri
3. Kanun Yoluna Başvuru Hakkı Kapsamında Devlet Yükümlülükleri ve Hakkın Kısıtlanması
II. KANUN YOLU MUHAKEMESİNDE ADİL YARGILANMA HAKKININ GÖRÜNÜMÜ
A. Genel Olarak
B. Kanun Yolu Muhakemesinde Mahkemeye Erişim Hakkının Görünümü
C. Kanun Yolu Muhakemesinde Yasayla Kurulmuş Bağımsız ve Tarafız Mahkemede Yargılanma Hakkının Görünümü
D. Kanun Yolu Muhakemesinde Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkesinin Görünümü
E. Kanun Yolu Muhakemesinde Aleni Yargılanma ve Duruşmada Hazır Bulunma Hakkının Görünümü
F. Kanun Yolu Muhakemesinde Aleni ve Gerekçeli Karar Hakkının Görünümü
G. Kanun Yolu Muhakemesinde Makul Sürede Yargılanma Hakkının Görünümü
H. Kanun Yolu Muhakemesinde Masumiyet Karinesinin Görünümü
I. Kanun Yolu Muhakemesinde Savunma Haklarının Görünümü
1. Kanun Yolu Muhakemesinde İsnadın Bildirilmesi Hakkının Görünümü
2. Kanun Yolu Muhakemesinde Savunmasını Hazırlamak İçin Gerekli Zaman ve Kolaylıklara Sahip Olmak Hakkının Görünümü
3. Kanun Yolu Muhakemesinde Avukatla Temsil Hakkının Görünümü
4. Kanun Yolu Muhakemesinde Tanık Dinletmede Hak Eşitliği ve Tanığı Sorgulama Hakkının Görünümü
5. Kanun Yolu Muhakemesinde Tercüman Yardımından Ücretsiz Olarak Yararlanma Hakkının Görünümü

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KANUN YOLLARININ SINIFLANDIRILMASI, KANUN YOLUNA BAŞVURU HAKKININ KULLANIMI VE KANUN YOLUNA BAŞVURU HAKKININ KULLANILMASININ SONUÇLARI
I. KANUN YOLLARININ SINIFLANDIRILMASI
A. Dar Manada Kanun Yolu Geniş Manada Kanun Yolu
B. Olağan Kanun Yolu Olağanüstü Kanun Yolu
C. Dayanılacak Sebebe Göre Kanun Yolları
D. Kanun Yolu Davasının Sonunda Verilecek Kararın Niteliğine Göre Kanun Yolları
II. KANUN YOLLUNA BAŞVURU HAKKININ KULLANILMASI
A. Kanun Yoluna Başvuru Hakkının Süjeleri
1. Şüpheli veya Sanığın Kanun Yoluna Başvuru Hakkı
2. Müdafinin Kanun Yoluna Başvuru Hakkı
3. Kanuna Göre Katılan Sıfatını Almış Olanlar ile Katılma İsteği Karara Bağlanmamış, Reddedilmiş veya Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Bulunanların Kanun Yoluna Başvuru Hakkı
4. Vekilin Kanun Yoluna Başvuru Hakkı
5. Cumhuriyet Savcısının Kanun Yoluna Başvuru Hakkı
6. Kanuni Temsilcinin veya Eşin Kanun Yoluna Başvuru Hakkı
7. Hakim veya Mahkeme Kararıyla Bir Hakkı İhlal Edilen Tanık Bilirkişi ya da Üçüncü Kişilerin Kanun Yoluna Başvuru Hakkı
B. Kanun Yoluna Başvuru Şekli
C. Kanun Yoluna Başvuruda Yanılma
D. Kanun Yoluna Başvurudan Vazgeçilmesi
III. KANUN YOLUNA BAŞVURU HAKKININ KULLANILMASININ SONUÇLARI
A. Kanun Yoluna Başvurunun Yayılma Etkisi
B. Aleyhe Değiştirme Yasağı
SONUÇ

KAYNAKÇA