Girişim sermayesi yatırımları, modern finans dünyasının dinamiklerine yeni bir soluk getirmiş ve yatırımcılar ile girişimciler arasında özgün bir ilişki kurmuştur. Ancak bu ilişkinin İslam hukuku çerçevesindeki değerlendirmesi ve yöntemleri, genellikle göz ardı edilmiştir. Bu çalışma, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının finansman yöntemlerini, İslam hukuku bağlamında detaylı bir şekilde ele almaktadır. İlk bölümde, girişim sermayesi ve melek yatırımcı kavramları incelenirken, tarihsel gelişimleri ve yatırım süreçleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde hisse alımıyla yapılan finansman yöntemi detaylı bir şekilde irdelenirken, hisse senetlerinin İslam hukuku açısından değerlendirilmesine de yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise hisseye dönüştürülebilir tahvillerin mahiyeti ve bu tahvillerin olumlu ve olumsuz yönleri tartışılmıştır. Dördüncü ve son bölümde ise taraflar arasındaki ilişki İslam hukuku perspektifinden incelenerek, girişim sermayesi finansman yöntemlerinin İslam hukuku prensipleriyle uyumu üzerinde durulmuştur. Bu çalışma, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının finansman yöntemlerini detaylı bir şekilde ele alırken, aynı zamanda İslam hukuku açısından bu yöntemlerin uygunluğunu ve meşruiyetini tartışmaktadır. Finans ve hukuk alanında çalışanlar, akademisyenler ve ilgili taraflar için önemli bir kaynak olma özelliği taşımaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞİM SERMAYESİ VE MELEK YATIRIMCI KAVRAMI
1.1. Girişim Sermayesi Kavramı
1.1.1. Girişim Sermayesinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi
1.1.2. Girişim Sermayesinde Aktörler
1.1.3. Girişim Sermayesi Şirketi ile Yapılan Yatırımların Aşamaları
1.1.4. Girişim Sermayesinin Türkiye Modeli: Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
1.1.5. Girişim Sermayesi Finansman Modelinin İşleyişi
1.1.6. Girişim Sermayesi Şirketinin Girişim Şirketine Finansman Sağlama Yolları
1.2. Melek Yatırımcı Kavramı ve Tanımı
1.2.1. Melek Yatırımcıların Özellikleri
1.2.2. Melek Yatırımcı Türleri
1.2.3. Melek Yatırımcıların Finansman Sağlama Yolları
1.2.4. Melek Yatırımcıdan Yatırım Alma Süreci
1.2.5. Melek Yatırımcıların Yatırımdan Çıkış Yolları
1.2.6. Melek Yatırımcıların Türk Hukukundaki Yeri
1.2.7. Melek Yatırımcı Ağları
1.2.8. Girişim Sermayesi ve Melek Yatırımcı Arasındaki Farklar

İKİNCİ BÖLÜM
GİRİŞİM SERMAYESİNDE VE MELEK YATIRIMDA HİSSE ALIMI
2.1. Hisse Senedi Alımı Yoluyla Sağlanan Finansman
2.2. Hisse Senedinin Yatırımcısına Sağladığı Haklar
2.3. Hisse Senedi Türleri
2.3.1. Nama ve Hamiline Yazılı Hisse Senetleri
2.3.2. Adi ve İmtiyazlı Hisse Senetleri
2.3.3. Bedelli ve Bedelsiz Hisse Senetleri
2.3.4. Primli ve Primsiz Hisse Senetleri
2.4. Hisse Senetlerinin Fıkhi Değerlendirmesi
2.4.1. Mubah Faaliyetler Gösteren Şirketler
2.4.2. Haram Faaliyetler Gösteren Şirketler
2.4.3. Mubah Faaliyet Göstermekle Birlikte Harama Bulaşan Şirketler
2.4.4. Nama ve Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinin Fıkhi Değerlendirmesi
2.4.5. Adi ve İmtiyazlı Hisse Senetlerinin Fıkhi Değerlendirmesi
2.4.6. Bedelli ve Bedelsiz Hisse Senetleri Fıkhi Değerlendirmesi
2.4.7. Primli ve Primsiz Hisse Senetlerinin Fıkhi Değerlendirmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GİRİŞİM SERMAYESİ VE MELEK YATIRIMDA HİSSE SENEDİNE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR TAHVİL ALIMI
3.1. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller Yoluyla Yapılan Finansman
3.2. Hisseye Dönüştürülebilir Tahviller
3.2.1. Şirket Açısından Olumlu Yönleri
3.2.2. Şirket Açısından Olumsuz Yönleri
3.2.3. Yatırımcı Açısından Olumlu Yönleri
3.2.4. Yatırımcı Açısından Olumsuz Yönleri
3.3. Borçlanma Araçları Tebliğine Göre Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
3.4. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvillerin Dönüştürülmesi
3.4.1. Tahvillerin Bir İtfa Planına Bağlı Olarak Dönüşümü
3.4.2. Şirketin Talebine Bağlı Olarak Dönüştürme
3.4.3. Tahvil Sahibinin Talebine Bağlı Olarak Dönüştürme
3.4.4. Tahvillerin Dönüştürme Oranı ve Fiyatı
3.5. Hisseye Dönüştürülebilir Tahvillerde Tarafların Hukuki Durumu
3.5.1. Hisseye Dönüştürülebilir Tahvillerde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FIKHİ TAHLİLİ
4.1. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarında Tarafların Fıkhi Durumu
4.1.1. İnan ortaklığı
4.1.2. Mudarebe
4.1.3. Değerlendirme
4.2. Hisseye Dönüştürülebilir Tahvillerde Tarafların Fıkhi Durumu
4.2.1. Karz
4.2.2. Değerlendirme
SONUÇ

KAYNAKÇA