Yönetim kurulu üyeliği sıfatının iktisabı ile üyeler, şirket iradesini oluşturabilmekte ve üçüncü kişilerle işlem yaparak tüzel kişiyi borç altına sokabilmektedirler. Bunun yanı sıra mali ve yönetimsel birçok hak ve yetkiyi kullanabilmekte, şirkete karşı üyelik sıfatından kaynaklanan yükümlülüklerin ve dolayısıyla sorumluluk taleplerinin muhatabı olmaktadırlar. Bu nedenle üyelik sıfatının sona ermesi, yönetim kurulunun işleyişine dair tüm kavram ve kurumlar üzerinde etki doğurmaktadır. Elinizdeki eserde, yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi sonucunu doğuran haller tek tek incelenerek, teori ve uygulamada ortaya çıkan tartışmalı hususlarda hukuki çözüm önerileri ortaya konmaya çalışılmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
YK ÜYESİ İLE AŞ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ İLE SONA ERMESİNE YÖNELİK NORMATİF DÜZENE GENEL BAKIŞ
I. YK ÜYESİ İLE AŞ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
A. Konunun Önemi
B. YK Üyesinin Organ Sıfatı
C. YK Üyesi ile AŞ Arasındaki Sözleşmesel İlişki
D. YK Üyesinin Çifte Statüsü
E. YK Üyesi ile AŞ Arasındaki İlişkinin Niteliğine Dair Kanaatimiz
II. YK ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİNE İLİŞKİN NORMATİF DÜZEN
A. Türk Hukukunda YK Üyeliğinin Sona Ermesi
B. Karşılaştırmalı Hukukta YK Üyeliğinin Sona Ermesi

İKİNCİ BÖLÜM
YK ÜYELİĞİNİN TEK TARAFLI İRADE BEYANI İLE SONA ERMESİ
I. YK ÜYELİĞİNİN AŞ'NİN TEK TARAFLI İRADE BEYANI İLE SONA ERMESİ: AZİL (GÖREVDEN ALMA)
A. Azil Kararının Hukuki Niteliği
B. Azil Kararı
C. Azil Kararının Hukuki Sonuçları ve Bazı Özel Tartışmalar
II. YK ÜYELİĞİNİN ÜYENİN TEK TARAFLI İRADE BEYANI İLE SONA ERMESİ: İSTİFA
A. İstifa Beyanının Hukuki Niteliği
B. İstifa Beyanının Şekli ile Sicile Bildiriminde "İlgili" Kavramı
C. İstifa Beyanının Muhatabı
D. Uygun Olmayan Zamanda İstifa Halinde Tazminat Hakkı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YK ÜYELİĞİNİN KANUNİ VE ESAS SÖZLEŞMESEL NEDENLERLE SONA ERMESİ
I. GÖREV SÜRESİNİN BİTMESİ NEDENİYLE SONA ERME
A. YK Üyelerinin Görev Süresinin Tespitinde Tartışmalı Hususlar
B. Görev Süresi Dolan YK Üyelerinin Hukuki Durumu
II. ÖLÜM, EHLİYETİN KISITLANMASI VE İFLAS NEDENİYLE SONA ERME
A. Ehliyetin Kısıtlanması
B. İflas
C. Ölüm
D. YK Üyesinin Ölümü, Ehliyetini Kaybetmesi ve İflası Hallerinde TBK 513'ün Uygulanma Kabiliyeti
E. Kanuni Şartlara Aykırı Olarak Seçilen YK Üyesinin Hukuki Durumu
III. ÖZEL KANUNLARDA DÜZENLENEN NİTELİKLERİN KAYBI NEDENİYLE SONA ERME
A. Özel Kanunlarda Düzenlenen Objektif Kriterler
B. Özel Kanunlarda Düzenlenen Sübjektif Kriterler
IV. YK ÜYELİĞİ SIFATINI ETKİLEYEN DİĞER HUSUSLAR
A. YK Üyesinin Hukuki Durumunda Meydana Gelen Değişikliklerin YK Üyeliği Sıfatına Etkisi
B. AŞ'nin Hukuki Durumunda Meydana Gelen Değişikliklerin YK Üyeliği Sıfatına Etkisi
V. ESAS SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN NİTELİKLERİN KAYBI NEDENİYLE SONA ERME
A. Emredici Hükümler İlkesi Işığında Esas Sözleşmede Öngörülebilecek Üyelik Nitelikleri
B. Esas Sözleşme ile YK Üyeliğini Sona Erdiren Hallerin Düzenlenip Düzenlenemeyeceği Sorunu

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YK ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI
I. ÜYELİK SIFATI İLE DİĞER HUKUKİ İLİŞKİLERE ETKİSİ
A. Üyelik Sıfatına Etkisi
B. Diğer Hukuki İlişkilere Etkisi
C. Çifte Statü Halinde YK Üyeliğinin Sona Ermesinin Hizmet İlişkisine Etkisi
D. Sona Ermenin Sicile Tescili
II. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERE ETKİSİ
A. Hak ve Yetkiler Üzerine Etkisi
B. Yükümlülükler Üzerine Etkisi
III. SORUMLULUK ÜZERİNE ETKİSİ
A. TTK Uyarınca Sorumluluk
B. VUK ve AATUHK Uyarınca Kamu Borçlarından Sorumluluk
IV. ORGAN YOKLUĞU
A. Organ Yokluğunun Kooptasyon Marifetiyle Giderilmesi
B. Kooptasyon Marifetiyle Seçimde İmtiyazların Gözetilmesi
C. Görev Süresinin Sona Ermesi Halinde Kooptasyonun Uygulanabilirliği
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

KAYNAKÇA