Çalışmamızın birinci bölümüne, ana hatlarıyla Ortaçağ Avrupa uygarlığını incelemekle başladık. Zira Ortaçağ Avrupa uygarlığının genel özellikleri, hedef konumuzun toplumsal ve ekonomik arka planı niteliğindedir. Ana hedefin içinde yer aldığı tarihsel ortamı feodal toplum üzerinden açıklamaya çalıştık. Daha sonra, Ortaçağ dünyası içinde şehirlerin tezahürü ile buna neden olan faktörleri inceledik. İkinci bölümde Ortaçağ şehrinin hukuksal kurumlarını ele aldık. Öncelikle şehir toplumunun üzerine inşa edildiği hukuksal temel olan ant birliği (Eidgenossenschaft) kurumunu inceledik. Üçüncü bölümde, şehre özgü hukuki rejim olan şehir hukuku (Stadtrecht) kavramını inceledik. Şehir hukukunu kendisini çevreleyen Kanonik hukuk ve Roma hukuku sınırları içinde ele almaya gayret ettik.(GİRİŞTEN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
ORTAÇAĞ ŞEHRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
1.1. Genel Olarak Feodalizm ve Toplumsal Örgütlenme
1.1.1. Vassallik Biatı ve Fief Temliki
1.1.2. Vassal ile Senyör İlişkisinin Muhtevası
1.1.3. Feodal Bağlılık Üzerine Kurulan Yönetim Sistemi
1.1.4. Mülki Yönetimlerin Yükselişi
1.2. Ortaçağ Avrupa Toplumunda Şehirlerin Oluşumu
1.2.1. Ortaçağ Şehirlerinin Oluşum Süreçleri
1.2.1.1. Roma Şehirlerinin Devam Etmesi
1.2.1.2. Ruhban Yerleşimleri
1.2.1.3. Tahkim Edilmiş Yerler
1.2.1.4. Kurulmuş Şehirler
1.3. Şehirlerin Oluşumunu Etkileyen Faktörler
1.3.1. Ticari Canlanma
1.3.2. Ortaçağda Ticari Örgütlenme
1.3.3. Doğal Ekonomi ile Para Ekonomisi Arasındaki İlişki Bağlamında Şehir Ekonomisi
1.3.4. Şehirlerin Oluşumunun Ticaret Dışındaki Sebepleri
1.3.5. Zanaatkarlığın Gelişmesi
1.4. Ortaçağ Şehrinin Sosyolojik Unsurları

İKİNCİ BÖLÜM
ORTAÇAĞ ŞEHRİNİN HUKUKİ KARAKTERİ
2.1. Şehir Topluluğu
2.1.1. Topluluğun Hukuki Çekirdeği Olarak Yeminli Birlik (Eidgenossenschaft)
2.1.2. Pazar Hukuku (Marktrecht) ve Komün Kavramı
2.1.3. Şehir Yurttaşlığını (Bürgerschaft, Citizenship) Karakterize Eden Özellikler
2.1.3.1. Yeminli Birliğe (Eidgenossenschaft) Üye Olma
2.1.3.2. Şehirde Taşınmaz Maliki Olma
2.1.3.3. Vergi Ödeme
2.1.3.4. Şehir Yurttaşının Kural Olarak Özgür Kişi Olması (Stadtluft Macht Frei İlkesi)
2.1.3.5. Şehirlilerin Kendi İçlerinde Hukuki ve Toplumsal Olarak Statü Birliği Oluşturması
2.1.3.6. Organizasyon Bilincinin Hakim Olması
2.1.4. Tüzel Kişilik Kavramının Gelişmesi
2.2. Şehrin Yönetimi
2.2.1. Genel Olarak
2.2.2. Tarihsel Gelişim
2.2.3. Yönetim Organları
2.2.3.1. Şehir Meclisi (Stadtrat)
2.2.3.2. Belediye Başkanı (Bürgermeister)
2.2.3.3. Belediye Başkanlığı Görevine Örnek: Podesta
2.2.3.4. Şehir Mahkemesi
2.2.4. Şehir Yönetiminin Getirdiği Yenilikler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ORTAÇAĞ ROMA HUKUKU VE KANONİK HUKUK KOŞULLARINDA YENİ BİR OLUŞUM OLARAK ŞEHİR HUKUKU
3.1. Genel Olarak
3.2. Ortaçağda Kanonik Hukuk ve Roma Hukuku
3.2.1. Erken Ortaçağda Roma Hukuku ve Barbar Yasaları
3.2.2. Roma Hukukunun Resepsiyonu ve Müşterek Hukuk (Ius commune) Olması
3.3. Şehir Hukuku (Stadtrecht)
3.3.1. Şehir Hukukunun Kaynakları: Gelenek ve İmtiyazlar
3.3.2. Willkür Mefhumu
3.3.3. Yargı İçtihatları ve Şehir Hukuku Kitapları (Urteilssprüche und Stadtrechtsbücher)
3.4. Şehir Hukuku Aileleri ve Örnekleri
3.4.1. Magdeburg Hukuku
3.4.2. Lübeck Hukuku
SONUÇ

KAYNAKÇA