Bu monografik çalışmada, anonim ortaklıklarda genel kurullarla ilgili olarak; gündemi belirlemeye yetkili olanlar ile genel kurula katılım hakkının gündem maddeleri ekseninde ve temsil özelinde incelenmesi, genel kurulların yetkili kişiler tarafından toplantıya çağrılması, bu çağrının içerik ve şeklinin nasıl olacağının tespitine yönelik olarak gündeme gelen tartışmalara ve sorunlara, mehaz İsviçre Hukuku ile karşılaştırmalı bir inceleme yapılarak çözümler getirilmesi amaçlanmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
I. Konunun Takdimi
II. İnceleme Planı

BİRİNCİ BÖLÜM
ANONİM ORTAKLIK GENEL KURULU VE GÜNDEME BAĞLILIK İLKESİ ÇERÇEVESİNDE GÜNDEM
I. Anonim Ortaklık Genel Kurulu
A. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
B. Genel Kurul Kararı
II. Gündem ve Gündeme Bağlılık İlkesi
A. Gündeme Bağlılık İlkesi ve Eşit İşlem İlkesi İlişkisi
B. Genel Olarak Gündemin Hazırlanması
C. Azlığın Gündeme Madde Ekletme Yetkisi
D. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu ve Gündem
E. İsviçre Hukuku'nda Gündeme Madde Eklenmesi
F. Genel Kurul Türleri Bakımından Olağan Genel Kurul-Olağanüstü Genel Kurul Gündeminin İçeriği

İKİNCİ BÖLÜM
GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI VE ÇAĞRIYI YAPMAYA YETKİLİ OLANLAR
I. Genel Kurul Toplantı Çağrısı
A. İsviçre Hukuku'nda Genel Kurul Toplantısına Çağrının Şekli
B. İsviçre Hukuku'nda Genel Kurul Toplantısında Gündeme Madde Ekletme ve Öneride Bulunma Hakkı
II. Anonim Ortaklık Genel Kurulunu Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar
A. Genel Kurulun Yönetim Kurulu Tarafından Toplantıya Çağrılması
B. Anonim Ortaklık Temsilcilerinin Çağrı Yapma Yetkisi
C. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine Genel Kurul Toplantı Çağrısının Bildirilmesi
D. Genel Kurulun Tasfiye Memuru Tarafından Toplantıya Çağrılması ve Tasfiye Halindeki Ortaklıklarda Görev Süresi Sona Eren Yönetim Kurulunun Yerine Tasfiye Memurlarının Çağrı Yapabilip Yapamayacağı Meselesi
E. Genel Kurulun Tek Pay Sahibi Tarafından Toplantıya Çağrılması
F. Denetçilerin Toplantı Çağrı Yetkisi
G. Genel Kurulun Azlık Tarafından Toplantıya Çağrılması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÜNDEM KAPSAMINDA GENEL KURULA KATILIMIN OYDAN YOKSUNLUK ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ İLE PAYSAHİPLERİNİN GENEL KURULDA TEMSİLİ
I. Toplantı Gündeminin Oydan Yoksunluk ve Oy Hakkının Donması Bağlamında Değerlendirilmesi ve Bunların Genel Kurul Kararlarının Geçerliliğine Etkisi
A. Oy Hakkı ve Niteliği
B. Oy Hakkından Yoksunluk
C. Oy Hakkının Donması
D. Pay Sahibinin; Çağrının Usulüne Göre Yapılmadığını, Gündemin Gereği Gibi İlan Edilmediğini ya da Genel Kurula Katılmasına ve Oy Kullanmasına Haksız olarak İzin Verilmediğine İlişkin İddialarının, Genel Kurulda Alınan Kararların Akıbetine Etkisi
II. Pay Sahibinin Genel Kurulda Temsil Edilmesi
A. Temsil Kavramının Oy Hakkı Bakımından Değerlendirilmesi
B. Oydan Yoksun Olan Yönetim Kurulu Üyesinin İbra Oylamasında Oy Hakkı Bulunan Pay Sahibinin Temsilcisi Sıfatı ile Oy Kullanıp Kullanmayacağı Meselesi
SONUÇ

KAYNAKÇA