Bu çalışma, günümüzde oldukça yaygınlaşan ve görünen o ki yaygınlaşmaya da devam edecek olan uzaktan çalışma modelinin önemi ve bu çalışma biçiminde meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalıklarının incelenmesi amacıyla kaleme alınmıştır. Çalışma, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca uzaktan çalışma bakımından işverenin hukuki sorumluluğu ile "işveren sorumluluk sigortası" bakımından uzaktan çalışma esnasında meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları bakımından işverenin sorumluluğunu inceleme konusu yapmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
BİR İSTİHDAM BİÇİMİ OLARAK UZAKTAN ÇALIŞMA
I. UZAKTAN ÇALIŞMAYA İLİŞKİN ULUSAL ve ULUSLARARASI DÜZENLEMELER
A. Uluslararası Düzenlemeler
1. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Evde Çalışma Hakkındaki 177 No'lu Sözleşmesi ve 184 Sayılı Tavsiye Kararı
2. Avrupa Birliği Tele Çalışma Hakkında Çerçeve Sözleşme
3. Sınır Ötesi Tele Çalışmada Sosyal Güvenliğe Dair Çerçeve Sözleşme
B. Türk Hukukunda Uzaktan Çalışmaya İlişkin Düzenlemeler
1. Resmi Kaynaklar
2. Özel Kaynaklar
II. UZAKTAN ÇALIŞMA KAVRAMI ve UNSURLARI
A. Uzaktan Çalışma Kavramı
B. Uzaktan Çalışmanın Unsurları
1. Görülen İşin İşverenin İş Organizasyonu Kapsamında Gerçekleştirilmesi
2. İş Görme Ediminin İşçinin Evinde veya İşyeri Dışında Gerçekleştirilmesi
3. Sözleşmenin Yazılı Yapılması
III. UZAKTAN ÇALIŞMANIN TÜRLERİ
A. Evde Çalışma
1. Tanım
2. Evde Çalışanlara Uygulanacak Hükümler
B. Tele Çalışma
1. Tanım
2. Tele Çalışma Türleri
3. Tele Çalışanlara Uygulanacak Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM
UZAKTAN ÇALIŞMADA İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI
I. İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN GENEL ÇERÇEVESİ
A. İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı
1. İş Sağlığı
2. İş Güvenliği
B. İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğünün Hukuki Dayanakları
1. Uluslararası Düzenlemeler
2. Ulusal Düzenlemeler
II. İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIĞININ UZAKTAN ÇALIŞMADAKİ GÖRÜNÜMÜ
A. İş Kazası ve Meslek Hastalığının Genel Çerçevesi
1. İş Kazası Kavramı
2. Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından İş Kazası ve Unsurları
3. Meslek Hastalığı Kavramı ve Unsurları
B. Uzaktan Çalışma Bakımından Değerlendirme
1. İş Kazası Bakımından Değerlendirme
2. Meslek Hastalığı Bakımından Değerlendirme
3. COVID-19 (Koronavirüs) Salgını Açısından Değerlendirme

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
UZAKTAN ÇALIŞMADA İŞVERENİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN TESPİTİ
I. HUKUKİ SORUMLULUĞUN GENEL ÇERÇEVESİ
A. İşverenin Hukuki Sorumluluğunun Dayanağı ve Koşulları
B. İşverenin Hukuki Sorumluluğunun Niteliği
1. Kusur Sorumluluğu Görüşü
2. Kusursuz Sorumluluk Görüşü
3. TBK'da Düzenlenen Özel Kusursuz Sorumluluk Halleri
4. Yargıtay'ın Görüşü
C. İşveren Tarafından Ödenecek Tazminat
1. Maddi Tazminat
2. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
3. Manevi Tazminat
II. UZAKTAN ÇALIŞMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRME
A. Genel Olarak
B. İşverenin Sorumluluğu Bakımından
III. UZAKTAN ÇALIŞMA ESNASINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZALARININ İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI İLE İLİŞKİSİ
A. İşveren Sorumluluk Sigortası Açısından İş Kazası ve Meslek Hastalığı
1. Genel Olarak İşveren Sorumluluk Sigortası
2. İşveren Sorumluluk Sigortasının Kapsamında Olan Talepler
3. İşveren Sorumluluk Sigortası Bakımından Teminat Dışında Kalan veya Ek Primle Teminata Dahil Edilebilen Haller
4. Mutlak Biçimde Teminat Dışında Kalan Haller
B. Uzaktan Çalışma Açısından Değerlendirme
SONUÇ

KAYNAKÇA