Anayasa hukuku her gün "anayasa" veya "anayasacılık" sözcüklerinden türetilen yeni kavramlarla tanışmaktadır. Uluslararası anayasacılık, bunların en yenisi olmasa da en çetrefillisi ve belki de en iddialısıdır. Nitekim, anayasacılığın ve anayasaların geçirdiği değişimleri veya temsil ettiği ilke ve değerlerin aşınmasını yahut esas amacından sapmasını ifade etmek için hukukçular tarafından üretilen çeşitli kavramlardan farklı olarak, uluslararası anayasacılık, doğrudan anayasanın ve anayasacılığın varlık koşullarını tartışmaya açmaktadır. Devletlerin ötesinde, kurucu iktidarın eseri olmayan ve halka dayanmayan bir anayasa ve anayasacılık var olabilir mi? Uluslararası anayasacılık taraftarları bu soruya olumlu yanıt vermektedir. Buna göre, uluslararası hukuk anayasalaşmakta, yani anayasal bir düzen oluşturma yönünde ilerlemektedir. Bu çalışma, uluslararası hukuktaki anayasacılık tezlerini ve anayasalaşma iddialarını anayasa teorisi ışığında sorgulamayı hedeflemektedir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
MODERN ANAYASACILIKTAN ULUSLARARASI ANAYASACILIĞA
I. "ESKİ ANAYASALAR" - MODERN ANAYASALAR
A. Anayasa Kavramı
B. "Eski Anayasalar": Politeia, Constitutio, Lois fondamentales du royaume
C. Anayasacılık ve Modern Anayasalar
II. MODERN ANAYASACILIK VE EGEMENLİK KAVRAMININ DÖNÜŞÜMÜ
A. Modern Anayasacılığın Konusu Olarak Modern Devlet
B. Siyasi İktidarın Kaynağı Olarak Anayasa
III. MODERN ANAYASACILIKTA ERKLER AYRILIĞI VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
A. Siyasi İktidarın Sınırlandırılması Tekniği Olarak Erkler Ayrılığı
B. Siyasi İktidarın Meşruluk Kaynağı Olarak Hukukun Üstünlüğü
IV. MODERN ANAYASACILIKTA YENİ GELİŞMELER
A. Çok Merkezli/Düzeyli ve "Yeni" Anayasacılığa Geçiş
B. Anayasaların Uluslararasılaşması
V. ANAYASACILIĞIN ULUS-DEVLET ÖTESİNE GEÇİŞİ
A. Uluslararası Örgütler, Ulusal Anayasalar ve Anayasal Özerklik
B. Uluslararası Hukukun Normlar Hiyerarşisi ile Tanışması
C. İnsan Haklarının Uluslararasılaşması
VI. ULUSLARARASI ANAYASACILIĞIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
A. Ulus-Ötesi Anayasacılık ve Uluslararası Anayasacılık
B. Anayasa Çoğulculuğu, Çok Düzeyli Anayasacılık ve Uluslararası Anayasacılık

İKİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI DÜZENİN ANAYASALAŞMASI
I. KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI ANAYASACILIK
A. Küreselleşme, Anayasalaşma ve Anayasacılık
B. Uluslararası Hukuktaki Parçalanma ve Anayasalaşma
II. ULUSLARARASI ANAYASACILIK EKOLLERİ
A. Kozmopolitizm ve Kant'ın "Ebedi Barış" İdeali
B. Viyana, New Haven ve Uluslararası Toplum Ekolleri
III. ÇAĞDAŞ ULUSLARARASI ANAYASACILIK YAKLAŞIMLARI
A. Deskriptif, Normatif ve Stratejik yaklaşımlar
B. Bütüncül Yaklaşımlar ve Mikro Anayasalaşma Tezleri
C. Toplumsal, Kurumsal ve Normatif Anayasacılık Yaklaşımları
IV. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN ANAYASALAŞMASI
V. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ'NİN ANAYASA İDDİASI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ULUSLARARASI ANAYASACILIĞIN SORGULANMASI
I. ULUSLARARASI ANAYASACILIĞIN DEMOKRASİ VE DEMOKRATİK MEŞRUİYET SORUNU
A. Uluslararası Anayasacılıkta Kurucu iktidar Sorunu
B. Uluslararası Anayasacılıkta Demokrasi Sorunu
C. Demokratik Meşruiyete Alternatif Yaklaşımlar
II. ULUSLARARASI ANAYASACILIKTA ERKLER AYRILIĞI
III. ULUSLARARASI ANAYASACILIKTA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
IV. ULUSLARARASI ANAYASACILIKTA İNSAN HAKLARININ KORUNMASI
SONUÇ

KAYNAKÇA