Suç üstlenme suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 270. maddesinde düzenlenmiş olup farklı sebeplerle kişilerin sıkça başvurduğu ve medyada da ekseriyetle yer edinen bir suç tipidir. Doktrinde ilk kez monografi mahiyetinde ele alınan bu suç tipinin, detaylı şekilde değerlendirilmesi, bu bakımdan son derece önemlidir. Çalışmamız kapsamında, öncelikle suç tipinin zaman içinde uğradığı mevzuat değişikliği ve Kıta Avrupası ülkelerindeki yansımaları ele alınarak suç tipi ile korunan hukuki değerin isabetli şekilde tespiti amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, suçun unsurları bağlamında doktrinde tartışma konusu olan, işlenmemiş bir suçun üstlenilmesinin kanunilik ilkesi ile bağlantısı; isnat altındaki kişilerin, suç üstlenme suçunun faili olup olamayacağı ve gerçeğe aykırı bildirim hareketinden mahiyet itibarıyla ne anlaşılması gerektiği gibi birçok husus irdelenerek tartışmalara maddi ceza hukuku ve muhakeme hukuku ilkeleri bağlamında açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Suç üstlenme suçunun, bilhassa yargı kararlarına yansıyan ve öğretide de görüş ayrılıklarına neden olan, başta suçluyu kayırma, suç uydurma ve belgede sahtecilik suçları ile içtima ilişkisi detaylıca incelenmiş ve bu bağlamda tespitlere yer verilmiştir. Suç tipinde yer verilen şahsi cezasızlık ve indirim sebebinin kişiler bakımından uygulama alanına ve ilgili düzenlemenin lafzında yer verilen "amaç" ifadesinin mahiyetine ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
SUÇ ÜSTLENME SUÇUNUN TARİHİ GELİŞİMİ, KITA AVRUPASI HUKUKUNDAKİ DURUMU VE SUÇ İLE KORUNAN HUKUKİ DEĞER
I. SUÇ ÜSTLENME SUÇUNUN TARİHİ GELİŞİMİ
A. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu Dönemi
B. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Dönemi
II. KITA AVRUPASI HUKUKUNDA SUÇ ÜSTLENME SUÇU DÜZENLEMESİ
A. Almanya
B. İsviçre
C. Avusturya
D. İtalya
E. Fransa
F. İspanya
G. Hollanda
III. SUÇ İLE KORUNAN HUKUKİ DEĞER
A. Genel Olarak Adliyeye Karşı Suçlarda Korunan Hukuki Değer
B. Suç Üstlenme Suçunda Korunan Hukuki Değer

İKİNCİ BÖLÜM
SUÇ ÜSTLENME SUÇUNUN UNSURLARI
I. Maddi Unsurlar
A. Fail
B. Mağdur
C. Suçun Konusu
1. Suçun Konusu Olarak "Suç"
2. "Şikayete Tabi Suçlar Suç Üstlenme Suçunun Konusu Olabilir Mi?" Tartışması
3. "Dava Zamanaşımına Uğramış Suçlar Üstlenilebilir Mi?" Tartışması
4. İşlenmemiş Bir Suçun, Suç Üstlenme Suçunun Konusunu Oluşturup Oluşturamayacağı Tartışması
D. Hareket
1. Yetkili Makam Kavramı
2. Gerçeğe Aykırı Olarak, Suçu İşlediğini veya Suça Katıldığını Bildirme
II. Manevi Unsur
III. Hukuka Aykırılık Unsuru
A. Savunma Hakkı Bağlamında Kişinin Gerçeğe Aykırı Bildiriminin Hukuka Uygun Kabul Edilip Edilemeyeceği Tartışması
B. Hakkın Kullanılması Hukuka Uygunluk Nedeninin Değerlendirilmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KUSURLULUK, SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ, CEZAYA ETKİ EDEN NEDENLER, YAPTIRIM VE MUHAKEMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
I. KUSURLULUK
II. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
A. Teşebbüs
B. İştirak
C. İçtima
1. Belgede Sahtecilik Suçları
2. İftira Suçu
3. Yalan Tanıklık Suçu
4. Suçluyu Kayırma Suçu
5. Suç Uydurma Suçu
6. Suç Örgütü Kapsamında Gündeme Gelebilecek İçtima İhtimalleri
III. CEZAYA ETKİ EDEN NEDENLER
IV. YAPTIRIM VE MUHAKEMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
SONUÇ

KAYNAKÇA