Tasarruf finansman sistemi konut ve taşıt finansmanında bankacılık sektörüne alternatif olarak gelişmiş bir finansal aracılık sistemi mahiyetinde olup ülkemizde otuz yılı aşkın bir uygulaması bulunmaktadır. Daha önceleri hukuki zeminden yoksun bulunan tasarruf finansman sistemi 2021 yılında yürürlüğe giren Kanun ve Yönetmelikler ile hukuki bir zemine kavuşmuştur. Bu mevzuat düzenlemesi ile hukukumuza tasarruf finansman sözleşmesi olarak adlandırılan isimli bir sözleşme türü dahil olmuştur. Biz de bu çalışmamızda tasarruf finansman sözleşmesini Türk hukuku ve İslam hukuku açısından incelemeye tabi tuttuk. Sözleşmeleri tahlil etmeden önce hukuki ilişkiyi bünyesinde barındıran tasarruf finansman sistemini de farklı açılardan tanıtmaya çalıştık. Tasarruf finansman sistemi ve bünyesindeki hukuki ilişki, kanuni düzenleme sonrasında yerine oturmuş ve daha incelenebilir hale gelmiştir. Bu açıdan konuyu; mevzuat, sözleşme metinleri ve uygulama kapsamındaki güncel veriler ile incelemeye çalıştık.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
TASARRUF FİNANSMAN SİSTEMİ
I. Genel Olarak Tasarruf Finansman Sistemi
A. Tanımı ve Unsurları
B. Sistemin Tarihsel Gelişim Süreci
C. Kanuni Düzenleme ile Gelen Yenilikler
D. Sistemin Avantajları ve Dezavantajları
II. Tasarruf Finansman Sistemine Benzer Şekilde Faaliyet Gösteren Sistemler
A. Genel Olarak
B. Dönüşümlü Kredi Tasarruf Birlikleri (RoSCAs)
C. İngiliz Yapı Topluluğu Kuruluşları
D. ABD Tasarruf ve Kredi Birlikleri
E. Yapı Tasarruf Sistemi
III. Sistemin İşleyişi ve Uygulanan Finansman Modelleri
A. İşleyişi
B. Uygulanan Finansman Modelleri

İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK HUKUKU AÇISINDAN TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMESİ
I. Genel Olarak Tasarruf Finansman Sözleşmesi
A. Tanımı
B. Unsurları
C. Özellikleri
D. Hukuki Niteliği
E. Tarafları
F. Konusu
G. Şekli
H. Genel İşlem Koşulları
II. Tasarruf Finansman Sözleşmesinde Tarafların Borçları
A. Genel Olarak
B. Müşterinin Borçları
C. Şirketin Borçları
III. Tasarruf Finansman Sözleşmesinin Sona Ermesi
A. Genel Sona Erme Nedenleri
B. Cayma Hakkı
C. Fesih Hakkı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İSLAM HUKUKU AÇISINDAN TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMESİ
I. Tasarruf Finansman Sözleşmelerinin Hukuki Niteliğine Dair Görüşler
A. Sarf Akdi
B. İvaz Şartlı Hibe Akdi
C. İstisna Akdi
D. Azalan Ortaklık (el-müşareketü'l-mütenakısa)
E. Mülk Ortaklığı
F. Karma/Mürekkep Akit
G. Usulsüz Tevdi Akdi
H. Karz Akdi
I. Vekalet Akdi
J. İcare Akdi (İcare-i Ademi)
II. Akdin Unsurları Açısından Değerlendirilmesi
A. Giriş
B. Tasarruf Finansman Şirketinin Müşterilerine Sunduğu Hizmetler Karşılığında Organizasyon Ücreti Alması
C. Müşterinin Üzerinde Anlaşılan Plan Dahilinde Tasarruf Yapması
D. Şirketin Birikmiş Tasarruf Tutarını Yönetmesi ve Geri Ödemesi
E. Önceden Belirlenen Şartların Gerçekleşmesiyle Konut, İşyeri veya Taşıt Alımı İçin Tahsis Edilen Finansmanın Kullandırılması
F. Finansman Tahsisatı Sonrası Müşterinin Geri Ödemede Bulunması
III. Sonuç Olarak
SONUÇ

KAYNAKÇA