Dijital ortama ilişkin düzenlemelerin sayısı son yıllarda tüm dünyada hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Fiziki sınırların dijital ortam açısından önem arz etmemesi, GDPR ya da CLOUD Act gibi ülke sınırlarını gözetmeksizin uygulanacağı öngörülen düzenlemelerin doğmasına sebep olmuştur. Ancak söz konusu düzenlemelerin yabancı ülkelerde uygulanabilir olması, o ülkelerde bulunan kişilerin yerel hukuka uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Bu çalışma; birden fazla ülke düzenlemelerinin birbirleri ile çelişmesi neticesinde özel hukuk kişilerini etkileyebileceği durumları "hukukların çatışması" olarak adlandırmaktadır. Çalışmamız içerisinde bir devletin, kendi ülkesi dışında uygulanabilir hukuk kuralları getirmesinin mümkün olup olmadığı değerlendirilmekte ve bununla bağlantılı olarak dijital ortama ilişkin çeşitli düzenlemelerin incelenmesi ile muhtemel hukukların çatışması durumları üzerinde durulmaktadır. Hukukların çatışması durumlarına ilişkin kanun koyucuya yönelik çözüm önerileri de çalışmamız içerisinde sunulmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
HUKUKLARIN ÇATIŞMASI
I. GİRİŞ
II. DEVLETLERİN EGEMENLİĞİ
A. Egemenlik Kavramının Tanımı
B. Egemenlik Kavramının Mekansal Sınırları
C. Dijital Ortam Üzerinde Egemenlik
III. DEVLETİN ULUSLARARASI YETKİSİ
A. Devletin Uluslararası Yetkisi Kavramı
B. Devletin Uluslararası Yetkisinin Sınıflandırılması
C. Devletin Uluslararası Yetkisini Kendi Ülkesi İçerisinde Kullanması
D. Devletin Uluslararası Yetkisini Sınır Ötesi Uygulama Kapsamına Sahip Olarak Kullanması
E. Devletlerin Uluslararası Yetkisini Sınır Ötesi Uygulama Kapsamına Sahip Olarak Kullanmasının Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Yöntemleri
F. Dijital Ortam Üzerinde Devletlerin Uluslararası Yetkisi
G. Değerlendirmeler
IV. DEVLETLERİN ULUSLARARASI YETKİSİ İLE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKUNUN İLİŞKİSİ
A. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Temel Bilgiler
B. Düzenleme Yetkisinin Sınır Ötesi Kullanımı Açısından Milletlerarası Özel Hukukun Etkisi
V. YENİ BİR KAVRAM: HUKUKLARIN ÇATIŞMASI
A. Hukukların Çatışması ile Devletlerin Uluslararası Yetkisinin İlişkisi
B. Hukukların Çatışması ile Kanunlar İhtilafının İlişkisi
C. Hukukların Çatışmasından Doğan Sorunların Çözüme Kavuşturulması Gerekliliği
D. Hukukların Çatışması ile Dijital Ortamın İlişkisi

İKİNCİ BÖLÜM
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR KANUNLARIN SINIR ÖTESİ UYGULAMA KAPSAMI
I. GİRİŞ
II. GDPR'IN SINIR ÖTESİ UYGULAMA KAPSAMI
A. GDPR Hakkında Genel Bilgiler
B. GDPR'ın Sınır Ötesi Uygulama Kapsamına Sahip Olmasının Sebepleri
C. GDPR'ın Sınır Ötesi Uygulama Kapsamına Sahip Olabilmesinin Şartları
D. GDPR'ın Sınır Ötesi Uygulama Kurallarının Pratikte Yarattığı Sorunlar
III. KVKK'NIN SINIR ÖTESİ UYGULAMA KAPSAMI
A. KVKK'nın Yurt Dışında Bulunan Veri Sorumlularına Uygulandığı Durumlar
B. TCK'nın Yer Bakımından Uygulama Kuralları Çerçevesinde KVKK'nın Sınır Ötesi Uygulama Kapsamına Sahip Olma İmkanı
C. KVKK'nın Sınır Ötesi Uygulama Kapsamına Dair Değerlendirmeler
IV. KVKK'NIN VE GDPR'IN SINIR ÖTESİ UYGULAMA KAPSAMI İLE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK İLİŞKİSİ
V. KVKK'NIN VE GDPR'IN SINIR ÖTESİ UYGULAMA KAPSAMININ DEVLETLERİN ULUSLARARASI YETKİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
VI. KVKK'NIN VE GDPR'IN SINIR ÖTESİ UYGULAMA KAPSAMININ HUKUKLARIN ÇATIŞMASI KAVRAMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. KVKK ve GDPR'ın Sınır Ötesi Uygulama Kapsamının Hukukların Çatışması Durumu Yaratması
B. KVKK ve GDPR'ın Sınır Ötesi Uygulama Kapsamlarının Yarattığı Hukukların Çatışması Durumlarına Yönelik Çözüm Önerileri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ABD HUKUKUNDA CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA ADLİ MAKAMLARIN DİJİTAL ORTAMDAKİ BİLGİLERE ERİŞMESİ
I. GİRİŞ
A. Dijital Ortamdaki Bilgilere Erişmeye Yönelik İhtiyaçlar ve Karşılaşılan Sorunlar
B. Bölümün İnceleme Konusu ve Kapsamı
II. BULUT BİLİŞİM SİSTEMLERİNE GENEL BAKIŞ
A. Bulut Bilişimin Tanımı
B. Sunulan Hizmetler Açısından Bulut Bilişim Sistemleri Çeşitleri
C. Veri Saklama Yöntemleri Açısından Bulut Bilişim Sistemleri Çeşitleri
III. ABD HUKUKU ÇERÇEVESİNDE DİJİTAL ORTAMDAKİ BİLGİLERE ERİŞİM İMKANLARI
A. Giriş
B. Dördüncü Değişiklik Kapsamında Bilgi Talepleri
C. SCA Kapsamında Bilgi Talepleri
IV. SCA'NIN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK İLE İLİŞKİSİ
V. SCA'NIN SINIR ÖTESİ UYGULAMA KAPSAMININ DEVLETLERİN ULUSLARARASI YETKİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
VI. SCA'NIN SINIR ÖTESİ UYGULAMA KAPSAMININ HUKUKLARIN ÇATIŞMASI KAVRAMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. SCA'nın Sınır Ötesi Uygulama Kapsamının Hukukların Çatışması Durumu Yaratması
B. SCA'nın Yarattığı Hukukların Çatışması Durumlarına Yönelik Çözüm Önerileri ve Ülkemizin Dijital Ortamdaki Bilgilere Erişime Dair Hukuk Politikasına İlişkin Öneriler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
VERİ LOKALİZASYONU
I. GİRİŞ
II. VERİ LOKALİZASYONU KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
A. Veri Lokalizasyonu Kavramının Tanımı
B. Veri Lokalizasyonu Yükümlülüğü Tipleri
C. Veri Lokalizasyonu Yükümlülüğünün Gündeme Gelmesine Sebep Olan Olaylar
D. Veri Lokalizasyonu Yükümlülüğünü Getirilmesinin Amaçları ve Etkileri
E. Veri Lokalizasyonu Yükümlülüğüne Dair Farklı Devletlerin Bakış Açıları
III. TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ LOKALİZASYONU YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A. Türkiye'de Veri Lokalizasyonu Yükümlülüğü Getiren Mevzuat
B. Çeşitli Ülkelerin Veri Lokalizasyonu Yükümlülüğü Getiren Hukuki Düzenlemeleri
IV. VERİ LOKALİZASYONU KURALLARININ MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU AÇISINDAN ÖNEMİ
A. Milletlerarası İstinabe ile Veri Lokalizasyonu Yükümlülüğü Kurallarının İlişkisi
B. Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar ile Veri Lokalizasyonu Yükümlülüğü Kurallarının İlişkisi
V. VERİ LOKALİZASYONU KURALLARININ HUKUKLARIN ÇATIŞMASI AÇISINDAN ÖNEMİ
VI. ÜLKEMİZİN VERİ LOKALİZASYONU HAKKINDAKİ HUKUK POLİTİKASININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER
A. Türkiye'de Veri Lokalizasyonu Yükümlülükleri Getirilmesinin Amaçları
B. Türkiye'de Veri Lokalizasyonu Konusunun Ele Alınışına Dair Öneriler
SONUÇ

KAYNAKÇA