Rona SEROZAN Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfı, Prof. Dr. Rona Serozan'ın vasiyeti üzerine 26 Ocak 2020'de kurulmuştur. Vakfın temel amacı, ulusal ve uluslararası (karşılaştırmalı) düzeyde hukuk araştırmalarında bulunmak, bu gibi araştırmaları teşvik etmek, desteklemek ve geliştirmek; bu sayede çağdaş, demokratik, sosyal hukuk devletine yakışan bir hukuk düzeninin oluşmasına katkıda bulunmak ve ülke hukukunun Avrupa Birliği'nin hukukuna uyum sağlama özellikle Avrupa Birliği'nin kazanımlarına ayak uydurma sürecine yardımcı olmaktır. Bu amaca yönelik olarak, akademik araştırmaları ve etkinlikleri desteklemekte ve öğrenci ve araştırmacılara burs vermektedir. Elinizdeki bu kitaptan elde edilecek telif geliri de bu amaçları gerçekleştirebilmesi için Rona Serozan Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları Vakfına aktarılacak, Vakfın geleceğine katkı sunacaktır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

KAYNAKLAR

§1. GENEL BÖLÜM:
MANTIK VE YÖNTEM KONUSUNDA GENEL BİLGİLER
I. YÖNTEM NEDİR, NEYE YARAR?
II. MANTIK NEDİR, NEYE YARAR?
III. YÖNTEM İLE MANTIK ARASINDAKİ İLİŞKİ
IV. YÖNTEM İLE HUKUK BİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
V. DEĞİŞİK BİLİMLERDE DEĞİŞİK YÖNTEMLER
VI. HUKUKUN BİLİMSELLİĞİNİ YÖNTEMİNİN BİLİMSELLİĞİNE BORÇLU OLUŞU
VII. DEĞİŞİK YÖNTEMLER İLE BÜYÜK FELSEFİ AKIMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
VIII. BENİMSENEN YÖNTEMİN SOSYAL, KÜLTÜREL VE POLİTİK ARKA PLANI
IX. HUKUK MANTIĞININ TEMEL KAVRAMLARI VE TEKNİKLERİ
X. BİÇİMSEL MANTIĞIN ÜÇ TEMEL İLKESİ: ÖZDEŞLİK, ÇELİŞMEZLİK, ÜÇÜNCÜ OLASILIĞIN OLANAKSIZLIĞI
XI. DİYALEKTİK YÖNTEM METAFİZİK YÖNTEM KARŞITLIĞI
XII. HUKUKÇUNUN YARARLANDIĞI BAŞLICA MANTIKSAL ARAÇLAR
XIII. HUKUKÇUNUN SAKINACAĞI MANTIK YANLIŞLARI

§2. ÖZEL BÖLÜM:
ÖZEL YÖNTEM KONULARI
I. HUKUK KURALLARININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ VE DEĞİŞİK TÜRLERİ
II. MEDENİ KANUN VE BORÇLAR KANUNU KURALLARININ ÖZEL TÜRLERİ
III. ÖZEL HUKUKUN YAZILI OLMAYAN YÜRÜRLÜK KAYNAĞI: ÖRF VE ADET (TÖRE) HUKUKU
IV. ÖZEL HUKUKUN YARDIMCI BİLGİ KAYNAKLARI: YARGI VE YAZIN
V. HUKUKTA YAPTIRIMLAR-ÖZELLİKLE HÜKÜMSÜZLÜKLER
VI. HUKUK KURALLARINI DİĞER TOPLUMSAL DAVRANIŞ KURALLARINDAN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLER
VII. HUKUKUN TEMEL DEĞERLERİ
VIII. HUKUKUN İŞLEVLERİ
IX. HUKUKUN TARİHSEL VE SOSYAL KÖKENİ
X. HUKUK UYGULAMASININ GENEL ESASLARI
1. Hukuk Kurallarının Somut Uyuşmazlık Olayına Uygulanmasının Tahlili
2. Rapor ve Hüküm Yazma Teknikleri
3. Başlıca Uyuşmazlık Konuları ve İspatı
4. Hukuki Sorunların Çözümünde Başvurulan Mantıksal Araçlar ve Talep Temelleri
5. Yasa Kurallarının Uygulanmasında İzlenen Değişik Yöntemler
XI. YASA KURALLARININ YORUMLANMASI
XII. YASA KURALLARININ TAMAMLANMASI VE DÜZELTİLMESİ
1. Kural Eksikliğinde Açık Boşlukların Kıyas Yoluyla Doldurulması
2. Kural Aksaklığında Örtülü Boşlukların Amaca Uygun Sınırlama Yoluyla Doldurulması
XIII. KURAL ÇOKLUĞUNDA KURALLARIN BİRBİRİYLE YARIŞMALARI VEYA BİRBİRİNİ DIŞLAMALARI
XIV. KURALLARIN ZAMAN VE MEKAN AÇISINDAN YÜRÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ SORUNLAR VE BU SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN FORMÜLLER

KAVRAM DİZİNİ