Son yıllarda eşitlik ve ayrımcılık yasakları konusundaki kayda değer hukuki gelişmelere rağmen, halen her insanın toplumsal cinsiyet kalıplarından arındırılmış, eşit ve özgür bir birey olarak kabul gördüğü düşünsel ve siyasi bir iklime çok uzağız. Bunun sağlanmasında ise, başta hukukçular olmak üzere sosyal bilimlerin her alanından akademisyenlere görev düştüğü gerçeğini yadsıyamayız. İşte "Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk" serisi de tam da bu amaçla ortaya çıkmış, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan hukuki sorunları kamuoyunun bilgisine sunmayı ve tartışmaya açmayı hedeflemiştir. Bu seriyle farklı disiplinlerden akademisyenlere, kendi uzmanlık alanlarındaki sorunlara toplumsal cinsiyet ekseninde yaklaşma imkanı sağlanmıştır. Bu bağlamda serinin beşinci cildinde ceza hukukundan iş hukukuna, medeni hukuktan idare hukukuna pek çok alanda bilinegelen ve/veya göz ardı edilen sorunlar ile çözüm önerileri okuyucunun bilgisine ve değerlendirmesine sunulmuştur.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

LGBTİ+ MAHPUSLARIN DURUMU
Arş. Gör. Baki KÖSE

TRANSSEKSÜELLERİN AD DEĞİŞİKLİĞİNİN AYM KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRMESİ
Arş. Gör. Bengisu MERT

AİHS 8. MADDE KAPSAMINDA TRANSSEKSÜELLERİN CİNSİYET KİMLİKLERİNİN TANINMASININ AYM VE AİHM KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Arş. Gör. Bengisu MERT

GENEL AHLAKA AYKIRILIK NEDENİYLE SANSÜR: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN YENİDEN ÜRETİMİ
Arş. Gör. Buğra PAKBEŞE

ÖRSELENMİŞ KADIN SENDROMUNUN CEZA SORUMLULUĞUNA ETKİSİ
Arş. Gör. Buket ÖZ TÜYDAŞ

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI BİR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HUKUKU İÇİN EŞİT KATILIM HAKKI
Büşra UYAR

KAMU PERSONELİNE YÖNELİK PSİKOLOJİK TACİZE KARŞI YARGISAL KORUMA (ELVERİŞLİLİK VE YETERLİLİK ÖZELİNDE BİR TARTIŞMA)
Dr. Öğr. Üyesi Cihan YÜZBAŞIOĞLU

ULUSLARARASI HUKUKTA KADIN HAKLARI BAKIMINDAN AYRIMCILIK YASAĞI VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK İLİŞKİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Defne KIRLI AYDEMİR

EŞİTLİK İLKESİ BAKIMINDAN KADIN HAKLARININ KAMU HUKUKUNDAKİ BOYUTLARI
Prof. Dr. Mehmet Merdan HEKİMOĞLU

HUKUKİ DÜZENLEMELERİN CİNSİYETE DAYALI CAM TAVAN ALGISINI ÖNLEMEDEKİ İŞLERLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Prof. Dr. Oya AYTEMİZ SEYMEN
Dr. Hazal TOLU YILMAZ
Özlem AYDIN

KADIN EŞİN SOYADINA İLİŞKİN ATAERKİL DÜZENLEMEDE YARGI ELİYLE YAPILAN DÜZELTME
Prof. Dr. Saibe OKTAY-ÖZDEMİR

CHARLOTTE BRONTË VE VİLLETTE ROMANI ÜZERİNDEN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ VE HUKUK
Arş. Gör. Zeynep ÖZEN

HUKUK SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN KADIN SÜNNETİ
Prof. Dr. Zeynep Özlem ÜSKÜL ENGİN

TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ AYRIMCILIĞIN GİZLİ KALMIŞ YARASI: ZORAKİ EVLİLİKLER
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep REVA