Cumhuriyet'in 100. Yılında Anayasa Hukuku Tartışmaları başlıklı bu kitap, Altınbaş Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültelerinin 6-7 Ekim 2023 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesinin ev sahipliğinde birlikte düzenlediği sempozyumda sunulan bildirilerden oluşmaktadır. Cumhuriyet düşüncesi temelinde Anayasa Hukukunun farklı perspektif ve boyutlarının ele alındığı sempozyumda sunulan 18 bildiri dört bölüm altında toplanmıştır.
I Anayasa Hukukumuzun Tarihsel Gelişimi II Anayasalarımızda Cumhuriyetin Nitelikleri III Anayasa Hukukuna İlişkin Sorunlu Alanlar IV Güncel Anayasal Tartışmalar ve Geleceğe İlişkin Öneriler (ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

I.
ANAYASA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ
Türk Siyasal Kültürü ve Kutsal Devlet Anlayışı
Prof. Dr. Oktay Uygun
Devrim Kanunları:
Laikliğin Koruyucu Kirişlerinin Hal-i Pürmelali
Doç. Dr. Tolga Şirin
İlk Kanun Neden Bir Vergi Kanunu?
Av. Dr. Alperen Asım Koruk
Uluslararası Andlaşmaların Yapılmasına ve Sona Ermesine İlişkin Hukuki Rejim ve Türkiye'de Tarihsel Gelişimi
Arş. Gör. Ayşe Nur Afacan

II.
ANAYASALARIMIZDA CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ
Türkiye'de Demokratik Anayasa Arayışı
Prof. Dr. Sevtap Yokuş
Cumhuriyet'in 100. Yılında Laiklik
Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu
Arş. Gör. Canberk Gümüş
Anayasa Mahkemesi Kararlarında Milliyetçilik
Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk
Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel Bir Niteliği Olarak Hukuk Devleti
Doç. Dr. Berke Özenç
Bir Cumhuriyet Unsuru Olarak Sosyal Devlet: Sosyal Hakların Erozyonu Ekseninde Bir İnceleme
Doç. Dr. Serkan Yolcu

III.
ANAYASA HUKUKUNA İLİŞKİN SORUNLU ALANLAR
Cumhuriyet'in 100. Yılında Hala Anayasa Tartışmak:
Değişmeler, Neticeler ve Sorunlar
Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu
Kamu Görevlilerinin Sosyal Medya Kullanımının
Siyasi Faaliyette Bulunma Yasağı Bağlamında Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Tevfik Sönmez Küçük
Osmanlı'dan Bugüne Yerel Yönetim Politikasında Halkın Tezahürleri:
Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı İçin Bir Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi Zülfiye Yılmaz
2017 Anayasa Değişikliği Çerçevesinde Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu
Arş. Gör. Fatmagül Yazıcı

IV.
GÜNCEL ANAYASAL TARTIŞMALAR VE GELECEĞE İLİŞKİN ÖNERİLER
Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılında Anayasa Sorunsalı ve Aşma Yolları
Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu
Vergi Adaleti: Hayal-i Muhal
Prof. Dr. Hakan Üzeltürk
Siyasal Parti Yasaklama Rejimi Üzerine Bazı Gözlemler ve Öneriler
Prof. Dr. Ekrem Ali Akartürk
Cumhuriyet'in 100. Yılında Çevresel Haklar ve Anayasa Mahkemesi
Doç. Dr. Nihan Yancı Özalp
İkinci Yüzyılında Türkiye'nin İklim Değişikliğine Anayasal Uyumu için Çeşitli Öneriler
Dr. Öğr. Üyesi Serkan Köybaşı