Gizlilik sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu'nun Özel Borç İlişkileri kapsamında düzenlemediği, sözleşme özgürlüğü prensibi çerçevesinde taraf iradeleriyle ortaya çıkan bir özel hukuk sözleşmesidir. Gizlilik sözleşmesinin akdedilmesinin temel gayesi gizli bilgi sahiplerinin var olan gizli bilgilerinin sözleşme çerçevesinde korunmak istenmesidir. Çalışmamızda ilk olarak gizlilik sözleşmesinin tanımı, hukuki niteliği, amacı, kapsamı, unsurları ve rekabet yasağı sözleşmesinden farkları açıklanmıştır. Çalışmamızın ikinci bölümünde; gizlilik sözleşmesine konu edilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde gizli bilgi sahibinin kanunlardan doğan hakları ile sözleşme kapsamında; sözleşmeye aykırılık hükümleri, ceza koşulu, götürü tazminat talepleri ele alınmıştır. Son olarak çalışmamızda özel mevzuatlarda düzenlenen gizlilik yükümlülükleri tespit edilmiş ve bu yükümlülüklerin ihlali neticesinde ortaya çıkan sonuçlar izah edilmiştir. Bu çalışma mevcut düzenlemeler ile ticaret hukuku ve borçlar hukuku kapsamında uygulamada önemli yer edindiğini tespit ettiğimiz gizlilik sözleşmesinin borç ilişkilerinin tabi olduğu genel kurallar ile yorumlanması ve gizlilik sözleşmesine konu olan edim yükümlülüklerinin ihlali halinde ortaya çıkacak hukuki sonuçların özel hukuk bakış açısıyla bir bütün halinde ele alınması ihtiyacını karşılama gayesini taşımaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI, KAPSAMI, UNSURLARI
I. Gizlilik Sözleşmesinin Tanımı
II. Gizlilik Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
III. Gizlilik Sözleşmesinin Düzenlenmesindeki Amaç
IV. Gizlilik Sözleşmesinin Kapsamı
V. Gizlilik Sözleşmesinin Unsurları
A. Gizli Bilginin Belirlenmesi
1. Ticari Sırrın Varlığı
2. Ticari Sırrın Tanımı
3. Sırrın Unsurları
4. Ticari Sır Kavramı
5. Ticari Sırrın Unsurları
6. Gizli Bilgi Niteliğindeki Diğer Sırların Varlığı
B. Gizli Bilgi Kapsamına Alınmayacak Hususların Belirlenmesi
VI. Gizlilik Sözleşmesinin Tarafları
A. Gizli Bilgi Sahibi
B. Gizli Bilginin Paylaşıldığı Kişi
VII. Gizlilik Sözleşmesinin Süresi
A. Belirli Süreli
B. Belirsiz Süreli
VIII. Gizlilik Sözleşmesinin Şekli
IX. Gizlilik Sözleşmesinin İfası
X. Gizlilik Sözleşmesinin Rekabet Yasağı Sözleşmesinden Farkı

İKİNCİ BÖLÜM
GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİ
I. Gizlilik Sözleşmesinden Doğan Yükümlülükler
A. Kullanmama Yükümlülüğü
B. Koruma Yükümlülüğü
C. Açıklamama Yükümlülüğü
D. Sadakat Yükümlülüğü
E. İade Yükümlülüğü
II. Gizlilik Sözleşmesinde Yükümlülüklerin İhlali
A. Kanundan Doğan Sonuçlar
1. Türk Medeni Kanunu Kapsamında
2. Türk Borçlar Kanunu Kapsamında
3. Türk Ticaret Kanunu Kapsamında
4. İş Kanunu Kapsamında
5. Türk Ceza Kanunu Kapsamında
B. Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Sonuçlar
1. Türk Borçlar Kanunu m. 112 Kapsamında Tazminat Talebi
2. Götürü Tazminat
3. Ceza Koşulu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖZEL MEVZUATLARDAN DOĞAN GİZLİLİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. Kanundan Doğan Gizlilik Yükümlülüğü
A. Avukatların Gizlilik Yükümlülüğü
B. Hekim, Eczacı ve Psikolojik Danışmanların Gizlilik Yükümlülüğü
C. Türk Ticaret Kanunundan Doğan Gizlilik Yükümlülüğü
1. Denetçilerin Gizlilik Yükümlülüğü
2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Gizlilik Yükümlülüğü
3. Pay Sahiplerinin Gizlilik Yükümlülüğü
D. Sermaye Piyasası Görevlilerinin Gizlilik Yükümlülüğü
E. Noterlerin Gizlilik Yükümlülüğü
F. Mali Meslek Gruplarının Gizlilik Yükümlülüğü
G. Arabulucuların Gizlilik Yükümlülüğü
H. Rekabet Kanunundan Doğan Gizlilik Yükümlülüğü
I. Bilgi Edinme Kanunundan Doğan Gizlilik Yükümlülüğü
SONUÇ

KAYNAKÇA