İnsan odaklı olmayan yaklaşım biçiminin uzantısı olarak hayvanların ya da doğanın genel anlamda hukuk öznesi olarak kabul görmemesi, avcılık faaliyetlerine konu edilen av ve yaban hayvanlarının idare hukuku açısından hukuki niteliğinin irdelenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Hayvanların hukuki niteliğinin kendi özelliklerinden hareketle açıklanması gerekmekte olup, bu kapsamda karadaki yaban hayvanları ile suda yaşayan hayvanlar herhangi bir şekilde devletin özel mülkiyeti altında değildir. Avcılık faaliyetlerine konu edilmesi hususunda hukuki ilişki, hayvanların devletin sahipsiz mallar üzerinde sahip olduğu kamu gücü içeren yetkilerin kullanılmasından ileri gelmektedir. Bu nedenle devlet, ilgili hayvanlar üzerinde tasarrufta bulunmak suretiyle yararlanma yoluna gitmektedir. Ancak, çevrenin korunması ve hayvanların popülasyon dengesinin sağlanması için, kontrolsüz biçimde yapılamayacak avcılık faaliyetlerinin belirli kotalar bazında yapılması esası benimsenmiştir. Bu bağlamda, idari makamların kara avcılığı faaliyetlerinde av turizmi kapsamında belirlenen avlaklarda ve kotalarda avlattırma işini ihale etmesi söz konusu olmaktadır. İdarenin yaban hayatının korunmasına yönelik olarak, bireylerin temel hak ve hürriyetlerine müdahale etmesi biçimde somutlaşan faaliyetleri bulunmaktadır. Buna rağmen, devletin belirli hayvanların avlanması konusunda ihaleler yapması ve hayvanların avcılık faaliyetinin bir metası haline gelmesi, bu pozitif yükümlülüğün yerine getirilmesini bir yönüyle olumsuz anlamda etkilemekte ve ekonomik anlamda değerlendirme kaygısını ön plana çıkarmaktadır. Oysa asli olarak idarenin, belirli hayvanları ihale konusu etmesinden ziyade genel olarak hayvanları koruma görevinin bulunduğundan bahsedilebilir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
§ BİRİNCİ BÖLÜM
AVCILIK FAALİYETİNİN UNSURLARI, KAPSAMI VE TABİ OLDUĞU HUKUKİ REJİM
I. Avcılık Faaliyetinin Tanımı, Özellikleri ve Etkileri
A. Avcılık Faaliyetinin Niteliği
B. Avcılık Faaliyetinin Türleri
C. Kara Avcılığı ve Su Ürünleri Avcılığının Konu Bakımından Farklılaşması
D. Avcılık Faaliyeti ile Çevre İlişkisi
II. Tabi Olduğu Hukuki Düzenlemeler Çerçevesinde Avcılık Faaliyetinin Unsurları
A. Avcılık Faaliyetine Konu Edilebilecek Hayvanlar
B. Avcılık Faaliyetinin Yapıldığı Ortamların Hukuki Niteliği ve İdarece Belirlenmesi Usulü
C. Avcılık Faaliyetini Yapan Özne: Avcılar
D. Avcılık Faaliyetlerinin Zamansal Boyutu: Avlanma Süreleri
III. Avcılık Faaliyetlerinin İşleyişi Bakımından İdari Makamlar ve İşlevleri
A. Görev ve Yetki
B. İdari Makamların İşlevlerinin Somutlaştırılması
C. Diğer Av Komisyonları, Avcı Kuruluşları ile Gönüllü Av Kuruluşlarının Fonksiyonları
D. Avlanma Planlarının Oluşturulması
E. Avcılık Faaliyetlerinin Yapıldığı Mekanlardan Yararlanma Rejimi
IV. İdari Makamlar Tarafından Av Kaynaklarının Değerlendirilmesi
A. Av Hayvanlarının Kaynak Değeri
B. Av Kaynaklarının İktisadi Açıdan Değerlendirilmesi Sorunsalı
C. Av Kaynaklarının Değerlendirilmesinin Görünümleri

§ İKİNCİ BÖLÜM
AVLANMA HAKKININ POZİTİF TEMELLERİ, KAPSAMI İLE KULLANIMI VE SINIRLANDIRILMASI
I. Avlanma Hakkı Kavramının Doğuşu, Gelişimi ve Yasal Çerçevesi
A. Avlanmanın "Hak" Niteliği Sorunsalı
B. Avlanma Hakkına Sahip Olmanın Şartlaı
C. Avlanmaya İzni Verilmesine Yönelik Faaliyetin Hukuki Niteliği ve Kapsamı
D. Avlanma Hakkının Kullanılması Bakımından Avlanma İzin Ücretleri
II. Hayvanların Çıkarları Karşısında Avlanma Hakkının Kapsamı ve Sınırlandırılması
A. Avlanma Hakkının Sağladığı Koruma Alanının Kapsamı
B. Avlanma Hakkının Sınırlandırılması Meselesinin Diğer Bazı Temel Hak ve Hürriyetler Üzerinden Değerlendirilmesi
C. Avlanma Hakkının Kullanımı Sürecinde Karşılaşılan Sınırlamalar ve Hukuki Etkileri
III. Av Turizmi Kapsamında Yapılan Av İhaleleri
A. Av İhalelerinin Tabi Olduğu Hukuki Rejim
B. Av İhalelerinin Yapılması Sürecinde Uyulması Gereken İlkeler ve Hukuki Etkileri
C. Av İhaleleri Usulü
D. Av İhalesinin Hukuki Sonuçları
IV. Yasa Dışı Avlanma Faaliyetinin Hukuki Sonuçları: İdari Yaptırımlar
A. Avcılık Faaliyetleriyle İlgili İdari Yaptırımların Kapsamı ve Tabi Olduğu Hukuki Rejim
B. İdari Yaptırım Kararlarının Tesis Edilmesi ve Uygulanması Bakımından Yetki
C. Avcılık Faaliyetiyle İlgili İdari Yaptırımlar
D. İdari Yaptırım Kararlarının Uygulanması

§ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İDARİ MAKAMLARIN AV VE YABAN HAYATININ YÖNETİMİNE DAİR KORUMA AMAÇLI FAALİYETLERİ İLE HUKUKİ TASARRUFLARININ YARGISAL DENETİMİ
I. Av Yönetiminin Sağlanması ve Yaban Hayatının Korunması Açısından Geliştirilen Hukuki Mekanizmalar ile İdari Makamların Fonksiyonu
A. Av ve Yaban Hayvanlarının Korunması Bakımından Uyulması Gereken Usul ve Esaslar
B. Av ve Yaban Hayatı Yönetimi İçin Koruma Alanları Oluşturulması
C. Biyoçeşitliliğin Sağlanması ve Hayvan Türü Bazında Koruma
II. İdarenin Yaban Hayatının Korunması ile Av Yönetimine İlişkin Sorumluluğu ve Doğan Çevresel Zararların Giderimi
A. Avcılık Faaliyetlerinden İleri Gelen Çevresel Zararlar
B. Oluşan Çevresel Zararlara Dair İdari Makamların Sorumluluğunun Tabi Olduğu Hukuki Esaslar
C. Çevresel Zararların İdarece Giderimi
III. İdari Makamların Av ve Yaban Hayatı Yönetimine Dair İdari İşlemlerinin Yargısal Denetimi
A. Görevli ve Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi
B. İptal Davasına Konu Olabilecek İdari İşlemler
C. Menfaat
D. İptal Davasının Esasına İlişkin Hususlar Yönünden Yapılacak Yargısal Denetim
E. Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Av ve Yaban Hayatı Yönetiminin Sağlanması Bakımından Önemi
F. İptal Kararlarının Hukuk Düzenindeki Etki ve Sonuçları
IV. Yargı Kararlarının Uygulanması
A. Yargı Kararlarının Gereklerinin Yerine Getirilmesi Esası
B. Yargı Kararlarının Gereğince Uygulanmaması Halleri
C. Yargı Kararlarının Uygulanmasında İmkansızlık Halleri
D. Yargı Kararlarının Uygulanmamasının Sonuçları
SONUÇ

KAYNAKÇA