Hayvanlar, tarihin kadim dönemlerinden beri insanlarla etkileşim halindedir. Hayatları, hayvanlarla, belirli noktalarda neredeyse daimi olarak kesişim halinde olan insanlar ise bu etkileşimi genellikle hayvanları kullanmak ve onlardan faydalanmak şeklinde yapılandırmışlardır. Ancak doğası gereği bahsedilen kullanım ve faydalanma hayvanların haklarını gözetmeksizin, antroposantrik bir zeminde gerçekleşmektedir. Hayvanların haklarını tanımak ve bu temelde insanlarla ilişkilerini düzenlemek; hayvanlara verilecek bir hediye değil, onların zaten sahip olduklarını onlara teslim etmektir. Ancak ne yazık ki; hayvanların haklarına, devletin bu konudaki yükümlülüklerine güçlü bir karşı çıkış olmakla beraber tüm dünyadaki pozitif hukuk düzenlemeleri de bu konuda eksik ve yetersiz kalmaktadır. Çalışma ile tam olarak bu kapsamda; hayvan haklarının çeşitli disiplinler temelinde aydınlatılması, devletin bu konudaki yükümlülüklerinin incelenmesi ve pozitif hukuktaki güncel düzenlemelerin eksiklik ve yetersizliklerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu hedefe paralel olarak, hayvan hakları temelinde hukuki düzenlemeler yapılması yolunda bir adım atılmasına yol gösterici olmak ve bu konudaki akademik eksikliği gidermek amacı güdülmüştür. Çalışmanın nihayetinde amaca uygun sekilde, hayvan haklarının teorik temellerinin sağlamlığı ve devletlerin açık yükümlülükleri bilimsel ve tutarlı argümanlarla ortaya çıkarılmıştır. Bu temel ışığında, hayvan haklarının muğlaklığa yer bırakmayacak şekilde düzenlenerek yasal metin eksikliğinin giderilmesinin kritik önem taşıdığı tespit edilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
HAYVAN HAKLARINA DİSİPLİNLER ARASI BİR BAKIŞ
1.1. Hayvan Haklarının Felsefi Boyutu
1.1.1. Felsefede Kronolojik Olarak "Hayvan" Algısı
1.1.2. Ahlaki Statü Kavramı ve Önemi
1.1.3. Hayvanların Ahlaki Statüsünün Belirlenmesinde Kullanılan Argümanlar
1.1.4. Ahlaki Statü Kavramının Reddi/Erdem Etiği
1.2. Hayvan Haklarının Biyolojik Boyutu
1.2.1. Hayvanların Bilişsel Yetkinleri
1.2.2. Hayvanların Duygusal Yetkinlikleri
1.3. Hayvan Haklarının Sosyolojik Boyutu
1.3.1. Benlik ve Öznelerarasılık
1.3.2. Hayvanların Sınıflandırılması ve Sosyozoolojik Ölçek
1.4. Hayvan Haklarının Psikolojik Boyutu
1.4.1. Hayvan Hakları Karşıtlığı Psikolojisi
1.4.2. Hayvan Zulmü Psikolojisi

İKİNCİ BÖLÜM
DEVLETİN HAYVAN HAKLARI İLE İMTİHANI: HAYVAN HAKLARI KONUSUNDA DEVLETİN ROLÜ
2.1. Hayvan Hakları vs. Hayvan Refahı
2.1.1. Hayvan Hakları ve Hayvan Refahı Kavramları
2.1.2. Hayvan Hakları/Hayvan Refahı İkileminde Hayvanların Hayatları
2.1.3. Hayvan Hakları/Hayvan Refahı Konusunda Devletin Sorumluluğu
2.2. Hayvanların Devlete/Siyasete Dahil Edilmesi
2.2.1. Tarihsel ve Mekansal İnsan-Hayvan İlişkileri
2.2.2. Vatandaşlık Kuramı ve Evcil Hayvanlar
2.2.3. Egemenlik Kuramı ve Vahşi Hayvanlar
2.2.4. Yerleşimcilik Kuramı ve Liminal Hayvanlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
POZİTİF HUKUKTA HAYVAN HAKLARI
3.1. Uluslararası Hukukta Hayvan Hakları
3.1.1. Hayvan Haklarıyla İlgili Uluslararası Bildiriler
3.1.2. Bölgesel Hayvan Hakları Sözleşmeleri
3.1.3. Uluslararası Hayvan Hakları Sözleşmeleri
3.2. Karşılaştırmalı Hukukta Hayvan Hakları
3.2.1. Avrupa
3.2.2. Amerika
3.2.3. Asya
3.2.4. Afrika
3.2.5. Okyanusya
3.3. Türk Hukukunda Hayvan Hakları
3.3.1. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
3.3.2. İlgili Diğer Kanunlar
3.3.3. İlgili Yönetmelikler
SONUÇ

KAYNAKÇA