İdareler faaliyetleri doğrultusunda sözleşme yaparken karşı tarafı belirlemek için ihale yöntemine başvurmaktadır. İhale, işin istekliler arasından seçilecek birine bırakıldığını gösteren ve sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan işlemleri ifade edecek şekilde tanımlanmaktadır. Bu işlemler muhatapları bakımından menfi sonuçlar doğurabilmektedir. Böyle bir durumda yargısal başvuruda bulunulması halinde ivedi yargılama usulü uygulanacaktır. Ancak durum bu kadar açık değildir. Zira ivedi yargılama usulünü düzenleyen İYUK m.20/A'da ihale işleminin ne olduğu açıklanmamış ve bu konuya ilişkin kesinlik sağlanmamıştır. Bunun sonucunda uygulamada, bazen ihale sürecini ilgilendiren işlemlere ilişkin uyuşmazlıklarla ilgili ivedi yargılama usulü yerine genel yargılama usulü, bazen de ihale işlemi olarak değerlendirilmeyecek bir işleme ilişkin uyuşmazlığın giderilmesinde ivedi yargılama usulü uygulanmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
KAMU İHALELERİ VE KAMU İHALE İŞLEMLERİ
1.1. İdarenin Sözleşmeleri
1.1.1. İdari Sözleşmeler
1.1.2. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri
1.1.3. İdarenin Sözleşmelerinin Yapılış Usulü
1.2. Genel Olarak Kamu İhaleleri
1.2.1. Kavramsal Çerçeve
1.2.2. Kamu İhalelerinin Hukuki Niteliği
1.2.3. Kamu İhalelerine Uygulanacak Yasal Düzenlemeler
1.2.4. Kamu İhalelerinde Gözetilmesi Gereken Temel İlkeler
1.2.5. İhale Usulleri
1.3. Kamu İhale İşlemleri
1.3.1. Devlet İhale Kanunundaki İhale İşlemleri
1.3.2. Kamu İhale Kanunundaki İhale İşlemleri
1.4. İhale İşlemlerine Karşı Başvuru Yolları
1.4.1. İdari Başvurular
1.4.2. Yargısal Başvurular

İKİNCİ BÖLÜM
İDARENİN YARGISAL DENETİMİ VE YARGILAMAYA İLİŞKİN ÖZEL BİR USUL: İVEDİ YARGILAMA USULÜ
2.1. İdarenin Yargısal Denetimi ve İdari Yargılama Usulü
2.1.1. İdarenin Yargısal Denetimi
2.1.2. İdarenin Yargısal Denetiminin Amacı
2.1.3. İdarenin Yargısal Denetiminin Doğuşu ve İdari Yargı Sistemleri
2.1.4. İdarenin Denetiminde Genel Yargılama Usulü
2.1.5. İdari Yargıda Özel Yargılama Usulleri
2.2. Genel Olarak İvedi Yargılama Usulü
2.2.1. İvedi Yargılama Kavramı
2.2.2. İvedi Yargılama Usulünün Amacı
2.2.3. Fransız İdare Hukuku'nda İvedi Yargılama Usulü ve Kapsamı
2.2.4. İvedi Yargılama Usulüne Tabi Uyuşmazlıklar
2.3. İvedi Yargılamaya İlişkin Usul Hükümleri
2.3.1. Süreye İlişkin Hükümler
2.3.2. Taraf Dilekçelerine İlişkin Hükümler
2.3.3. İdareye Başvuruya İlişkin Hükümler
2.3.4. Yürütmenin Durdurulmasına İlişkin Hükümler
2.3.5. Kanun Yoluna İlişkin Hükümler
2.4. İvedi Yargılama Usulünün Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi
2.4.1. Adil Yargılanma Hakkı
2.4.2. İvedi Yargılama Usulünün Adil Yargılama Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İVEDİ YARGILAMA USULÜNE TABİ İHALE İŞLEMLERİ VE İŞLEMLERE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİ
3.1. Kamu İhale İşlemlerinin İvedi Yargılama Usulü Kapsamında Değerlendirilmesi
3.1.1. İvedi Yargılama Usulü Kapsamındaki İhale İşlemleri
3.1.2. İvedi Yargılama Usulüne Tabi Olmayan Kamu İhalelerine İlişkin İşlemler
3.2. Kamu İhale Uyuşmazlıklarının Giderilmesi
3.2.1. Davanın Açılması ve Dava Dilekçeleri
3.2.2. Dava Dilekçesi Üzerine İlk İnceleme
3.2.3. Yürütmenin Durdurulması
3.2.4. Yargılama ve Hüküm
3.2.5. Kanun Yolları
SONUÇ

KAYNAKÇA