Yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik ve idari personelin görev suçu nedeniyle ceza soruşturması usulü ülkemiz hukukunda problemli bir alanı oluşturmaktadır. Danıştay 1. Dairesi tarafından gerçekleştirilen itiraz incelemeleri sonucunda verilen kararlara dikkat edildiğinde, kararların sıklıkla bozulma yönünde olduğu hemen fark edilmektedir. Konuyla ilgili sorunların kökenine ve doktrindeki görüşlere ulaşabileceğiniz bu çalışmada, 2547 sayılı Kanunun m. 53/c hükmünün uygulama alanına giren eylemler nelerdir, kimler için uygulanmalıdır, soruşturma yapılırken nelere dikkat edilmelidir, soruşturmacının hangi soruşturma işlemlerini yapmaya yetkisi bulunmaktadır, soruşturma işlemleri nasıl yapılmalıdır, karar kurullarının alabileceği karar çeşitleri nelerdir ve nasıl alınmalıdır, kararların hukuki niteliği nedir, itiraz başvurusuna kimler, ne zaman, ne kadar süre içerisinde başvurabilir, Danıştay 1. Dairesinin idari daire niteliği taşıması genel ceza soruşturmalarıyla kıyas edildiğinde ne tür farklılıklara sebebiyet vermektedir gibi birçok sorunun cevabı bulunmaya çalışılmıştır. Danıştay uygulamasına yoğun bir şekilde yer verilen çalışmada sorunların çözümü için önerilerde de bulunularak hem soruşturma için görev alan uygulayıcılara yol gösterici hem de doktrinde kamu görevlilerinin ceza soruşturmaları üzerine çalışmalar yürüten kıymetli araştırmacılara yardımcı olabilecek bir kaynak ortaya konulması amaçlanmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
TEMEL KAVRAMLAR
I. GENEL OLARAK
II. CEZA SORUŞTURMASI
A. Ceza Soruşturması Kavramı
B. Ceza Soruşturmalarına Hakim Olan Temel Haklar ve İlkeler
III. KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA ÖZEL CEZA SORUŞTURMASI USULLERİNİN UYGULANMASI VE ÜLKEMİZDEKİ TARİHSEL GELİŞİMİ
A. Kamu Görevlisi Kavramı
B. Kamu Görevlilerinin Ayrı Bir Ceza Soruşturması Usulüne Tabi Tutulmasının Gerekçeleri
C. Kamu Görevlileri Hakkındaki Ceza Soruşturması Usullerinin Ülkemizdeki Tarihsel Gelişimi
D. Kamu Görevlilerinin Ceza Soruşturmalarında Uygulanan Sistemler
IV. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN CEZA SORUŞTURMALARINA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELERİN TARİHÇESİ
A. 4936 Sayılı Üniversiteler Kanunu Dönemi Ceza Soruşturmaları
B. 1750 Sayılı Üniversiteler Kanunu Dönemi Ceza Soruşturmaları
C. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Dönemi Ceza Soruşturmaları

İKİNCİ BÖLÜM
YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNA GÖRE CEZA SORUŞTURMASININ UYGULAMA ALANI
I. GENEL OLARAK
II. KİŞİ YÖNÜNDEN UYGULAMA ALANI
A. Yükseköğretim Üst Kuruluşları Başkan ve Üyeleri
B. Yükseköğretim Kurumları Yöneticileri
C. Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretim Elemanları
D. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında Çalışan 657 Sayılı Kanuna Tabi Devlet Memurları
E. Yükseköğretim Personelinin Görev, Unvan ve Kadro İle İlgili Değişikliklerinin Soruşturmanın Kişi Yönünden Uygulama Alanına Etkisi
III. EYLEM YÖNÜNDEN UYGULAMA ALANI
A. Görev Dolayısıyla ve Görevin Yapıldığı Sırada İşlenen Suçlar
B. 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suçlar
C. 2547 Sayılı Kanunun m. 53/c-7 Hükmünde Belirtilen Suçlar
D. Diğer Kanun Hükümleri Kapsamında Kalan Suçlar
E. Asli Görev Haricindeki Görevler Nedeniyle İşlenen Suçlar Bakımından Uygulama Alanı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÜKSEKÖĞRETİM PERSONELİNİN CEZA SORUŞTURMASI USULÜ
I. GENEL OLARAK
II. İHBAR VE ŞİKAYETİN ALINMASI
III. ÖN İNCELEME AŞAMASI
IV. SORUŞTURMA AŞAMASI
A. İlk Soruşturma Aşaması
B. Görevden Uzaklaştırma
C. Son Soruşturma İçin Karar Aşaması
D. İştirak Halinde Soruşturma Usulü
E. Şikayete Bağlı Suçlarda Soruşturma Usulü
F. Etik İhlal Halinde Soruşturma Usulü
V. İTİRAZ AŞAMASI
A. İtiraz ve Tebligat İşlemleri
B. Danıştay Birinci Dairesince Yapılan İnceleme ve Verilen Kararın Yargısal Nitelikte Olmaması Nedeniyle Ortaya Çıkan Tartışma ve Sorunlar
VI. CEZA YARGILAMASI AŞAMASI
SONUÇ

KAYNAKÇA