İşlem hayatının hız ve akışkanlığı açısından işlem hayatı aktörlerinin mümkün olduğunca güven içerisinde hareket etmesi ve gerçekleştirilen işlemlerin geçerliliği konusunda mümkün olduğunca az tereddüt duyması arzulanmaktadır. Öte yandan arzulanan bu tabloya erişilmesi çok da kolay değildir. Öyle ki işlem hayatına katılanlar her zaman beklentilere uygun davranışlar sergilememekte ve işlem hayatının işleyişini sekteye uğratabilecek birtakım pürüzler ortaya çıkabilmektedir. Söz gelimi olağan koşullarda bir taşınırı devreden ve devre yetkili olması beklenen kişi bu yetkiye sahip olmayabilmekte; işlem yapılan üçüncü kişilere bildirilen temsil yetkisi iç ilişkide verilen yetkiyle uyuşmayabilmekte ya da devletin gözetimi ve denetimi altında tutulan bir sicil olması dolayısıyla gerçek hukuki durumu yansıtması gerektiği düşünülen tapu sicili zaman zaman gerçeği yansıtmayabilmektedir. Bu tür noksanlıklara rağmen işlem hayatının akışı ve işlem güvenliği önceliklendirilmek istendiğinde ise, bunu gerekçelendirecek bir enstrümana ihtiyaç duyulmaktadır. Görünüşün gerçek durumla örtüşmediği ancak bunun üçüncü kişiler açısından anlaşılabilir olmadığı durumlarda bu enstrüman, hukuki görünüşe güvenin olumlu korunması olarak kendini göstermektedir. Zira hukuki görünüşe güvenin olumlu olarak korunduğu durumlarda görünüş adeta gerçeğe uygunmuş gibi işlem görmekte ve az önce sözü edilen noksanlıklar işlem hayatını etkilemeksizin daha baştan giderilmektedir. Bu çalışmada da hukuki görünüş kavramının ne anlama geldiği, hukuki görünüşe güvenin olumlu korunmasının şartları ve olumlu korumanın sonuçlarının bilhassa güvenin korunmasının sonuçlarının yüklendiği kişi açısından hangi şekillerde ortaya çıkabileceği ele alınmaktadır. Bu kapsamda temsil, alacağın devri, emin sıfatıyla zilyetten ayni hak kazanımı ve tapu siciline güvenin korunması gibi kurumlar hukuki görünüşe güvenin korunması perspektifinden incelenmektedir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
HUKUKİ GÖRÜNÜŞ KAVRAMI, HUKUKİ GÖRÜNÜŞE GÜVENİN OLUMLU KORUNMASININ ŞARTLARI, SONUÇLARI ve HUKUKİ GÖRÜNÜŞE GÜVENİN OLUMLU KORUNMASININ BENZER KURUMLARDAN AYIRT EDİLMESİ
I. HUKUKİ GÖRÜNÜŞ KAVRAMI
II. YARATILAN HUKUKİ GÖRÜNÜŞE GÜVENİN OLUMLU KORUNMASININ ŞARTLARI
A. Hukuki Görünüş Olgusu
B. Hukuki Görünüş Olgusunun Bilinmesi
C. Hukuki Görünüşün İsnadı
D. İyi Niyet
E. Güven Tasarrufu
F. Güven ve Güven Tasarrufu Arasında Nedensellik Bağı
G. Kazanım İşleminin Korunmaya Değer Oluşu
III. YARATILAN HUKUKİ GÖRÜNÜŞE GÜVENİN OLUMLU KORUNMASININ SONUÇLARI
A. Güvene Uygunluk Sonucunun Yüklendiği Kişi Açısından Bir Yükümlülüğün Doğması
B. Güvene Uygunluk Sonucunun Yüklendiği Kişinin Hakkını Kaybetmesi
IV. HUKUKİ GÖRÜNÜŞE GÜVENİN OLUMLU KORUNMASININ BENZER KURUMLARDAN AYIRT EDİLMESİ
A. Hukuki Görünüşe Güvenin Olumlu Korunmasının Güven Sorumluluğu Karşısında Konumlandırılması
B. Hukuki Görünüşe Güvenin Olumlu Korunmasının İyi Niyetin Korunması İle Karşılaştırılması
C. Hukuki Görünüşe Güvenin Olumlu Korunmasının Hakkın Kötüye Kullanılması ve Özellikle Çelişkili Davranış Yasağı İle Karşılaştırılması
D. Hukuki Görünüşe Güvenin Olumlu Korunmasının Olumlu Zararının Tazmini İle Karşılaştırılması

İKİNCİ BÖLÜM
HUKUKİ GÖRÜNÜŞE GÜVENİN OLUMLU KORUNMASININ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜN DOĞMASI İLE SONUÇLANDIĞI HALLER
I. TEMSİL
A. Hukuki Görünüşe Giden Yolda Önemli Bir Yol Ayrımı: İç ve Dış Temsil Yetkisi Kavramları
B. Temsile İlişkin Hükümlerin Hukuki Görünüş Sorumluluğu Bağlamında Değerlendirilmesi
II. BEYAZA (AÇIĞA) İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI
A. Genel Olarak
B. Beyaza İmzalı Belgenin Kötüye Kullanılması ve Üçüncü Kişilerin Hukuki Görünüşe Güveninin Korunması
III. ALACAĞIN DEVRİNDE DEVRALANIN KORUNMASI
A. Genel Olarak
B. Devralanın Hukuki Görünüş Temelinde Korunmasının Şartları
C. Devralanın Korunmasının Hukuki Sonuçları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HUKUKİ GÖRÜNÜŞE GÜVENİN OLUMLU KORUNMASININ HAK KAYBI İLE SONUÇLANDIĞI HALLER
I. EMİN SIFATIYLA ZİLYETTEN İYİ NİYETLE AYNİ HAK KAZANIMI
A. Emin Sıfatıyla Zilyetten Ayni Hak Kazanımında Çatışan Menfaatler ve Buna İlişkin Olası Çözümler
B. İyiniyetli Kazanımın Şartları
C. İyiniyetli Kazanımın Hukuki Sonuçları
II. TAPU SİCİLİNE GÜVEN YOLUYLA AYNİ HAK KAZANIMI
A. Tapu Siciline Güvenin Hukuki Görünüş Temelinde Korunmasının Şartları
B. Tapu Siciline Güvenin Korunmasının Sonuçları
III. ALACAĞIN DEVRİNDE İYİ NİYETLE İFADA BULUNAN BORÇLUNUN KORUNMASI
A. Genel Olarak
B. Borçlunun Hukuki Görünüş Temelinde Korunmasının Şartları
C. Hukuki Görünüşe Güvenin Korunmasının Sonuçları
SONUÇ

BİBLİYOGRAFYA