Düşünürler tarih boyunca toplumları çeşitli ölçütlere göre farklı sınıflandırmalara tabi tutmuşlardır. Bu sınıflandırmalar içinde yerini alan göçebe çoban toplumların tarihin akışına yön veren etkileri onların dünya tarihi açısından önemini göstermektedir. Ancak bu tarihsel önem, devletli topluma geçiş kuramları ile göçebe çobanların toplumsal yapıları ve erken devlet özellikleri incelenmeden kavranamaz. Şeflik yapılanmalarının gelişimiyle erken devlet özelliklerinin görülmeye başlanması ve hukukun şekillenmesi birlikte olmuştur. Bu çerçevede elinizdeki çalışmada göçebe çoban toplumlarda erken devlet ve hukukun şekillenmesi incelenmeye çalışılmış, göçebe çoban toplum yapısının devletin ve hukukun şekillenmesine olan etkisi ayrıntılı bir şekilde tartışmaya açılmıştır. Toplum türleri içinde göçebe çoban toplumların yeri ve diğer toplumlardan ayrılan yönleri, devletin oluşumunu açıklamaya çalışan teorilerle birlikte göçebe çobanların toplumsal örgütlenme ve iktidar yapıları, erken devlet özellikleri ve sistematik hukuk uygulamalarının emareleri, yazısız tutarlı kodlar ve yazılı kodlar toplumsal yapı ile ilişkilendirilerek ele alınmıştır. Bu bağlamda elinizdeki eser ülkemiz akademik çevrelerinde az çalışılan konuların başında gelen erken devlet ve hukukun şekillenmesi meselesini göçebe çoban toplumlar özelinde belirli bir coğrafyadan ve çağdan bağışık, yapısalcı bakış açısıyla analiz ederek çıkarımda bulunmayı amaçlamaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
I. Sanayileşme Öncesi Toplum Türleri ve Devletli Topluma Geçiş Kuramları
A. Sanayileşme Öncesi Toplum Türleri
1. Avcı-Toplayıcı Toplumlar
2. Bahçeci Toplumlar
3. Tarım Toplumları
4. Balıkçı Toplumlar
5. Denizci Toplumlar
6. Göçebe Çoban Toplumlar
B. Devletli Topluma Geçiş Kuramları
1. Polis Kuramı
2. Göçebe-Yerleşik Çatışması ve Medeniyet Kuramı
3. Sınıf Çatışması Kuramı
4. Fetih Kuramı
5. Meydan Okuma ve Tepki Kuramı
6. Eşgüdüm Sağlayan Örgütlenme Kuramı
7. İş Yöneticiliği Kuramı
8. Nüfus Baskısı Kuramı
9. Hidrolik Devlet Kuramı
10. Güçlü Aileler Kuramı
C. Sanayileşme Öncesi Toplum Türleri ile Devletli Topluma Geçiş Kuramları Arasındaki İlişki

II. Göçebe Çoban Toplumların Toplumsal Örgütlenme ve İktidar Yapıları
A. Göçebe Çobanlığın Gelişim Alanları, Kökenleri ve Genel Özellikleri
1. Göçebe Çobanlığın Gelişim Alanları ve Kökenleri
2. Göçebe Çoban Toplumların Genel Özellikleri
B. Göçebe Çoban Toplumların Sosyo-Ekonomik Yapıları ve Üretim Esasları
1. Sosyal Yapılanmalar
2. Ekonomik Yapılanmalar ve Üretim Esasları
C. Göçebe Çoban Toplumlarda Akrabalık ve Soy Ağacının Önemi
1. Aile
2. Aşiret
D. Göçebe Çoban Toplumların Yerleşik Toplumlarla İlişkisi ve Kentleşme Olgusu
1. Yerleşik Toplumlarla İlişkiler
2. Kentleşme
E. Göçebe Çoban Toplumlarda Toplumsal Farklılaşma ve Eşitsizlikçi İlişkiler
1. Toplumsal Düzlemler
2. Göçebe Çoban Toplumlarda Mülkiyet Eşitsizliği ve Toplumsal Farklılaşmaya Etkisi
3. Göçebe Çoban Toplumlarda Kölelik
F. Göçebe Çoban Toplumların Şeflik Yapılanmaları

III. Göçebe Çoban Toplumlarda Erken Devlet Özellikleri ve Sistematik Hukuk Uygulamaları
A. Göçebe Çoban Toplumlarda Erken Devlet Özellikleri
1. Göçebe Çoban Toplumlarda Erken Devletin Unsurları
2. Göçebe Çoban Toplumlarda Erken Devletin Üç Tipi
B. Göçebe Çoban Toplumlarda Sistematik Hukuk Uygulamaları
1. Sistematik Hukuk Uygulamalarının Emareleri
2. Yazısız Tutarlı Kodlar
3. Yazılı Kodlar
SONUÇ

KAYNAKÇA