Çalışmada yer verildiği gibi çocuk hakları esasen "çocuklara özgü" bütüncül bir yaklaşımı işaret ederek güçlü ve toplumsal bir kararlılığı gerektirmektedir. Eldeki bu eser de, çocuk haklarının anayasal düzlemde tanınması ve hukukumuzdaki yerinin saptanmasına ilişkin yüksek lisans tez çalışmasının kitaplaştırılmış hali olmakla beraber literatüre küçük de olsa bir katkı sunmayı hedeflemektedir. Eser iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde genel çerçevede çocuk haklarının teorik temelleri ve çocuk haklarının anayasalar ve uluslararası metinlerdeki yeri incelenmiştir. İkinci bölümde ise çocuk haklarının 1982 Anayasasına gelinceye değin geçirdiği dönüşüm ve temel yaklaşım Osmanlı'dan itibaren ele alınarak çocuk haklarının Türk Anayasa Hukukundaki yeri inceleme konusu yapılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
ÇOCUK HAKLARININ TEORİK TEMELLERİ, GELİŞİMİ VE KORUNMASI
I. ÇOCUK VE ÇOCUKLUĞA BAKIŞ
II. ÇOCUK HAKLARININ TANINMASI GEREKLİLİĞİ
III. TARİHİN ÇEŞİTLİ DÖNEMLERİNDE ÇOCUKLUK ANLAYIŞI
A. İlk Çağda Çocuk ve Çocukluk Anlayışı
B. Orta Çağda Çocuk ve Çocukluk Anlayışı
C. Modern Çağda Çocukluk Anlayışı
IV. İNSAN HAKLARI VE ÇOCUK HAKLARI İLİŞKİSİ
A. Genel Çerçevede İnsan Hakları
B. Çocuğun İnsan Hakları
V. ÇOCUK HAK SINIFLANDIRMALARI
VI. ÇOCUK HAKLARINI BİÇİMLENDİREN BAŞLICA İLKE VE KAVRAMLAR
A. Paternalizm Kavramı İçerisinde Çocuk
B. Aile Kavramı İçerisinde Çocuk
C. Eşitlik İlkesi İçerisinde Çocuk
VII. ÇOCUK HAKLARININ ULUSALÜSTÜ KORUNMASI
A. Genel Bakış
B. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi
C. Uluslararası Diğer Hukuki Düzenlemeler
D. Bölgesel Metinlerde Çocuk Hakları
VIII. KARŞILAŞTIRMALI ANAYASAL METİNLERDE TANINMA
A. Çocuk Haklarının Anayasal Metinlerde Yer Almasının Nedenleri ve Önemi
B. Çocuk Haklarının Anayasalarda Yer Alma Biçimleri
C. Anayasal Tanıma Örnekleri

İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK ANAYASA HUKUKU ÇERÇEVESİNDE ÇOCUKLARIN TEMEL HAKLARININ KORUNMASI
I. 1982 Anayasası Öncesi Türk Anayasalarında Çocuk Haklarının İzleri
A. Osmanlı'dan Cumhuriyetin İlanına Kadar Geçen Süreçte Çocuğa Bakış
B. Osmanlı Anayasal Hareketlerinde Çocuğun Yeri
C. 1921 Anayasası Döneminde Çocuk Haklarının İzi
D. 1924 Anayasası Döneminde Çocuk Haklarının İzi
E. 1961 Anayasası Döneminde Çocuk Haklarının Yeri
II. 1982 ANAYASASI'NDA ÇOCUK HAKLARININ KAPSAMI VE KORUNMASI
A. 1982 Anayasası'nın Temel Yaklaşımı
B. Doğrudan Çocuk Haklarına İlişkin Hükümler
C. 90. Madde Hükmü Gereğince Dolaylı Tanıma
D. Çocukların Temel Hak Sahipliği
E. Temel Hak ve Özgürlük Kataloğu İçerisinde Çocuk Hakları
F. Çocuk Haklarının Sınırlandırılması
G. Çocuk Haklarının Korunması
SONUÇ

KAYNAKÇA