Bu çalışma idare tarafından gerçekleştirilen tarhiyatlar ile kesilen cezaların ihbarname esasına dayalı olarak tebliğ edilmesini konu almaktadır. Üç bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümünde vergi ve ceza ihbarnamelerinin kavramsal ve hukuki niteliği, ikinci bölümünde ihbarnamenin unsurları, çeşitleri ve uygulamadaki işleyişi değerlendirilmeye çalışılmıştır. Yargı kararları doğrultusunda vergi dairesince tespit olunan vergi ve ceza miktarlarının mükellefe bildirilmesi amacıyla düzenlenen ödeme ihbarnameleri de bu kapsamda değerlendirilmiştir. Son bölümde ise uygulamada ve yargı kararlarında birçok ihtilafa sebebiyet veren "ihbarname eklerinin ihbarnameyle beraber tebliğ edilmesi" hususuna ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çerçevede çalışmada ihbarnamenin içeriğine, usulüne ve eklerine ilişkin eksiklikler değerlendirilmeye çalışılmış ve çözüm önerileri getirilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
İHBARNAME KAVRAMI VE VERGİ HUKUKUNDA İHBARNAMENİN HUKUKİ MAHİYETİ
1.1. İHBARNAME KAVRAMI
1.2. TÜRK HUKUKUNDA İHBARNAME KAVRAMI VE İŞLEVİ
1.2.1. Medeni Usul Hukukunda İhbarname
1.2.2. Ceza Muhakemesi Hukukunda İhbarname
1.2.3. İdare Hukukunda İhbarname
1.3. VERGİ HUKUKUNDA İHBARNAME
1.3.1. Vergi Usul Hukuku Bakımından
1.3.2. Vergi Ceza Hukuku Bakımından
1.3.3. Vergi İcra Hukuku Bakımından
1.3.4. Vergi Yargılaması Hukuku Bakımından
1.4. VERGİ HUKUKUNDA İHBARNAMENİN TARİHÇESİ
1.5. VERGİ HUKUKUNDA İHBARNAMENİN YAPISI VE BİLEŞENLERİ
1.6. VERGİ HUKUKUNDA İHBARNAMENİN HUKUKİ MAHİYETİ
1.6.1. Tebliğ Vesikası Olduğu Görüşü
1.6.2. Tarh İşleminin Şekil Unsuru Olduğu Görüşü
1.7. İHBARNAMENİN BENZER KAVRAMLARDAN AYIRT EDİLMESİ
1.7.1. İhbarname ve Tahakkuk Fişi
1.7.2. İhbarname ve Tebligat
1.7.3. İhbarname ve Yoklama Fişi
1.7.4. İhbarname ve Vergi İnceleme Raporu
1.7.5. İhbarname ve Ödeme Emri
1.7.6. İhbarname ve İhbar İkramiyesi Müessesesi

İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK VERGİ HUKUKUNDA İHBARNAMENİN İŞLEYİŞİ
2.1. İHBARNAMENİN KONUSU
2.2. İHBARNAMENİN TARAFLARI
2.2.1. Vergi İdaresi
2.2.2. Vergi Ödevlisi
2.3. İHBARNAMENİN UNSURLARI
2.3.1. İhbarnamenin Asli Unsurları
2.3.2. İhbarnamenin Tali Unsurları
2.3.3. İhbarname Ekleri
2.4. İHBARNAMENİN OLUŞTURULMA SÜRECİ VE TEBLİĞİ
2.4.1. İhbarnameyi Düzenleyen Makam
2.4.2. İhbarnamenin Düzenlenmesi
2.4.3. İhbarnamenin Tebliği
2.5. İHBARNAMENİN İŞLERLİK KAZANDIĞI KURUMLAR
2.5.1. Vergi Tarhiyatı
2.5.2. Vergi Cezası Kesilmesi
2.5.3. Düzeltme
2.5.4. Pişmanlık ve Islah
2.5.5. Uzlaşma
2.6. İHBARNAME ÇEŞİTLERİ
2.6.1. Vergi ve Ceza İhbarnameleri
2.6.2. Ödeme İhbarnamesi (2 no'lu İhbarname)
2.7. İHBARNAME VE ZAMANAŞIMI İLİŞKİSİ
2.7.1. Tarh Zamanaşımı Bakımından
2.7.2. Tahsil Zamanaşımı Bakımından
2.7.3. Düzeltme Zamanaşımı Bakımından

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İHBARNAME EKLERİNİN İHBARNAMEYLE BERABER TEBLİĞ EDİLMESİ VE İHBARNAMENİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN BAŞVURULABİLECEK ÇÖZÜM YOLLARI
3.1. TARH / CEZA KESME İŞLEMİNE DAYANAK TEŞKİL EDEN BELGELERİN İHBARNAMEYE EKLENMESİ ZORUNLULUĞU
3.1.1. Takdir Komisyonu Kararı ve Vergi İnceleme Raporunun İhbarnameye Eklenmemesi
3.1.2. Vergi Tekniği Raporunun İhbarnameyle Beraber Tebliğ Edilmesi Zorunluluğu
3.1.3. Tarhiyata Dayanak Teşkil Eden İhbarname Eklerinin İhbarname Üzerinde Gösterilmesine Rağmen Mükellefin Eklerin Tebliğ Edilmediği Yönündeki İddiası
3.1.4. İhbarname Eklerinin Dava Sürecinde Mükellefe Tebliğ Edilmesi
3.1.5. Ara Değerlendirme
3.2. İHBARNAMENİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN MÜKELLEFİN BAŞVURABİLECEĞİ ÇÖZÜM YOLLARI
3.2.1. Cezalarda İndirim
3.2.2. Uzlaşma
3.2.3. Düzeltme
3.2.4. Vergi Mahkemesinde Dava Açılması
SONUÇ

KAYNAKÇA