Cinsellik ve onun etrafında gelişen ahlak, insanlık tarihi boyunca hukuk kurallarını doğrudan etkileyen kavramlardandır. Ahlakın, hukuk kurallarını belirleyici konumu kişilerin günlük yaşamının da ahlakın yorumuna göre şekillenmesine sebep olmuştur. İçinde bulunduğu döneme göre yorumlanmasından dolayı net bir tanımı yapılamayan ahlak kavramı, pozitif hukuk kurallarının belirli olması niteliği ile ters düşmektedir. Çalışmada, yakın tarihteki olaylar üzerinden ahlak kavramından ne anlaşıldığı tartışması sonrası hukuki ahlakçılık kavramı çerçevesinde ahlak kurallarının Türk Hukukundaki izdüşümü ve uygulamasını çeşitli kanun maddeleri ile olaylar üzerinden aktarımlar yer almaktadır. Hukuki ahlakçılığın suçların belirlenmesindeki görünümünün günümüzde Türk Ceza Kanundaki Genel Ahlaka Karşı Suçlar başlığı altında devam etmesi sebebiyle; Genel Ahlaka Karşı Suçlar başlığında yer alan Hayasızca Hareketler suçu çalışmanın esasını oluşturmaktadır. Hukuki ahlakçılık ve belirlilik ilkesi arasında çatışmayı Hayasızca Hareketler suçu üzerinden ortaya koyan çalışma mevcut çatışmaya yönelik çözüm önerileri ile sona ermektedir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
AHLAK
1.1. HUKUK VE AHLAK İLİŞKİSİ
1.2. ETİK VE AHLAK İLİŞKİSİ
1.3. GENEL AHLAK KAVRAMI
1.4. MEVZUATTA GENEL AHLAK
1.4.1. Medeni Kanun
1.4.2. Basın Kanunu ve Genel Ahlak
1.4.3. Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve Genel Ahlak
1.4.4. Türk Ceza Kanunu'nda Genel Ahlak
1.4.5. Diğer Mevzuatta Genel Ahlak

İKİNCİ BÖLÜM
HAYASIZCA HAREKETLER SUÇU İLE BAŞKA SUÇLARIN İLİŞKİSİ
2.1. GENEL OLARAK
2.2. MÜSTEHCENLİK
2.2.1. Türk Ceza Kanunu'nda Müstehcenlik
2.2.2. Öğretide Müstehcenlik
2.2.3. Uygulamada Müstehcenlik
2.3. ASKERİ CEZA KANUNU'NUN 153. MADDESİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAYASIZCA HAREKETLER SUÇU
3.1. GENEL OLARAK
3.2. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER
3.3. SUÇUN UNSURLARI
3.3.1. Maddi Unsurlar
3.3.2. Fiilin Özelliğine Göre Değerlendirme
3.3.3. Suçun Manevi Unsuru
3.4. Suçun Nitelikli Halleri
3.5. HUKUKA AYKIRILIK
3.6. KUSURLULUK
3.6.1. Kusurluluğu Etkileyen Hata
3.7. SUÇUN ÖZEL GÖRÜŞÜN BİÇİMLERİ
3.7.1. Teşebbüs
3.7.2. İştirak
3.7.3. İçtima
3.8. YAPTIRIM
3.9. ZAMANAŞIMI
SONUÇ

KAYNAKÇA