XIX. yüzyılda Sanayi Devrimi'nin ardından sosyo-ekonomik eşitsizlikler artmış kapitalist toplum yapısı, sınıflar arasındaki çatışmalar karşısında neredeyse çözümsüz kalmıştır. Bu dönemde aynı zamanda farklı adalet arayışlarının da ortaya çıktığı görülmektedir. Kişiler, yasalarda yer alan eşitliği yeterli bulmuyor ve belli imkanlardan yoksun olmanın kendilerine tanınan hakların kağıt üzerinde kaldığı anlamına geldiğini iddia ediyorlardı. Böylece kişilere asgari bir yaşam standardı sağlamayı amaçlayan sosyal devlet sistemi ortaya çıkmıştır. Sosyal devletlerin en büyük amaçlarından biri sosyal adaleti sağlamaktır. Sosyal adaletin anayasal bir ilke olarak kabul edildiği toplumlarda hukuk da eşitliği, pozitif özgürlükleri ve sosyal hakları temel alarak şekillenir. Dolayısıyla hukuk kurallarının anlaşılması ve yorumlanması için sosyal adaletin somut sonuçları olan bir kavram olarak ne ifade ettiği ve ne gerektirdiği iyi bir biçimde anlaşılmalıdır. Elinizdeki çalışma tartışmalı bir hale gelen sosyal adalet kavramını, kavrama yönelik eleştirilerin hangi noktalarda ortaya çıktığını ve kavramın hangi entelektüel zeminde savunulduğunu karşılıklı bir biçimde inceleyerek ele almayı amaçlamaktadır. Bu sebeple, çalışma boyunca, liberal düşüncenin iki farklı ucunda bulunan John Rawls ve Norman Barry'nin, siyasi iktidarın bireyle kendi arasına hukuk eliyle çizdiği sınıra ve sosyal adalete yönelik ileri sürdükleri argümanlar incelenmeye çalışılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
JOHN RAWLS ve HAKKANİYET OLARAK ADALET
I. Rawls'un Teorisinin Felsefi Kökleri ve Faydacılığa Yönelik Eleştirileri
II. Rawls'un Adalet Teorisinin Temel Unsurları
A. Orijinal Pozisyon
B. Özgürlüğün Önceliği İlkesi
C. En Az Avantajlı Grup
D. Siyasal Adalet Anlayışı ve Düşünsel Denklik

İKİNCİ BÖLÜM
NORMAN BARRY DÜŞÜNCESİNİN GENEL ÇERÇEVESİ
I. Liberal Gelenek İçindeki Yeri
II. Barry'nin Devlet Tahlili
III. Kendiliğinden Düzen Fikri ve Hayek Etkisi
IV. Barry'de Hukuk Kavramına Genel Bir Bakış

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
RAWLS VE BARRY'DE SOSYAL ADALET DÜŞÜNCESİ: BİREY ve ÖZGÜRLÜK KAVRAMLARI ÜZERİNDEN BİR KARŞILAŞTIRMA
I. Bireyciliğe Yönelik İki Farklı Bakış Açısı
A. Modern Hukuk Döneminde Bireyciliğin Doğuşu
B. Bireye İlişkin İki Farklı Fikir: Rawls ve Barry'de Bireyin Anlamı
II. Liberal Özgürlük Teorisinde Yol Ayrımları
A. Özgürlüğe Dair Bir Tartışma: Negatif Özgürlük-Pozitif Özgürlük
B. Bireyin Özgürlük Alanının Hukukça Korunması: Haklar
C. Rawls ve Barry'de Özgürlüğün Ele Alınışı
III. Rawls ve Barry'de Sosyal Adalet Düşüncesi
A. Adalet/Özgürlük İkilemi
B. Adaletin Amacı Bağlamında İnsan Onurunun Korunması
SONUÇ

KAYNAKÇA